ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขุด

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขุด-, *ขุด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุด[V] dig, See also: excavate, unearth, Syn. เจาะ, แซะ, Example: ทหารกำลังขุดสนามเพลาะ, Thai definition: กิริยาที่สับ เจาะ แทง หรือ คุ้ยเอาดินหรือสิ่งที่อยู่ในดินขึ้น
ขุดค้น[V] delve, See also: dig out, explore, search, unearth, Syn. คุ้ยหา, ค้นหา, แสวงหา, Example: หลักฐานทางโบราณคดีที่เจ้าหน้าที่ขุดค้นขึ้นมาได้ใหม่นี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าประวัติศาสตร์ใหม่เลยก็ได้, Thai definition: พยายามหาให้พบโดยวิธีขุดลงไปในพื้นดิน เป็นต้น
ขุดคุ้ย[V] expose, See also: bring up again, Syn. รื้อฟื้น, คุ้ยเขี่ย, ขุด, Ant. กลบเกลื่อน, ปิดบัง, ปกปิด, Example: นักข่าวพยายามขุดคุ้ยอดีตที่ไม่ค่อยดีของนางสาวไทย, Thai definition: ค้นเอาเรื่องเก่าขึ้นมาเปิดเผย
ขุดเจาะ[V] drill, See also: bore, Syn. ขุด, เจาะ, Example: แหล่งที่พักขนาดใหญ่พากันขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ในกิจการของตน, Thai definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรูลงไปใต้ดิน
ขุดโค่น[V] overthrow, See also: bring down, oust, overcome, overpower, topple, Syn. ขุดโค่นถอนโคน, ขุดรากถอนโคน, Example: ประชาชนยกย่องเขาราวกับพระเอกขี่ม้าขาวมาขุดโค่นถอนโคนอำนาจของผู้นำเผด็จการทิ้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขุดก. กิริยาที่สับ เจาะ แทง หรือ คุ้ยเอาดินหรือสิ่งที่อยู่ในดินขึ้น เช่น ขุดดิน ขุดศพ, อาการที่ขุดดินหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มีรูปร่างตามที่ต้องการ เช่น ขุดหลุม
ขุดเรียกเรือชนิดที่ทำด้วยไม้ซุงทั้งต้นหรือทั้งท่อน ขุดด้านบนให้เป็นรางแล้วเบิกปากออกให้กว้าง ถากหัวและท้ายเรือให้เรียวเชิดขึ้นตามส่วน ว่า เรือขุด
ขุดโดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ขุดเรื่องเก่า ๆ ขึ้นมาพูด, ขุดคุ้ย หรือ คุ้ยเขี่ย ก็ว่า.
ขุดคุ้ยก. ค้นเอาเรื่องเก่าขึ้นมาเปิดเผย, ขุด หรือ คุ้ยเขี่ย ก็ว่า.
ขุดด้วยปากถากด้วยตาก. แสดงอาการเหยียดหยามทั้งด้วยวาจาและสายตา.
ขุดดินกินหญ้าก. ทำงานกระท้อมกระแท้มพอเลี้ยงตัวไปวันหนึ่ง ๆ เช่นทำไร่เล็ก ๆ น้อย ๆ.
ขุดบ่อล่อปลาก. ทำกลอุบายเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งหลงเชื่อโดยหวังประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่ง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุด[v.] (khut) EN: dig ; dig up ; excavate ; unearth ; resurrect   FR: creuser ; excaver
ขุดค้น[v.] (khutkhon) EN: delve ; dig out ; explore ; search ; unearth   
ขุดคุ้ย[v.] (khutkhui) EN: expose ; bring up again   
ขุดดิน[v. exp.] (khut din) EN: dig the ground   FR: excaver
ขุดบ่อ[v. exp.] (khut bø) EN: dig a well   FR: creuser un puits
ขุดลอก[v.] (khutløk) EN: scrape   FR: draguer ; curer
ขุดหา[v. exp.] (khut hā) EN: unearth   
ขุดเจาะ[v.] (khutchǿ) EN: drill ; bore   
ขุดโค่น[v. exp.] (khut khōn) EN: overthrow ; bring down ; oust ; overcome ; overpower ; topple   

English-Thai: Longdo Dictionary
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
exhumation(n ) การขุดหลุมฝังศพขึ้นมา เช่น An Environmental Health Officer must be present at the exhumation and supervises the event to ensure that respect for the deceased person is maintained.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
channel[VT] ขุดเป็นร่อง, Syn. groove, dig
dig down[PHRV] ขุดลงไปใต้ดิน
dig for[PHRV] ขุดหา, See also: ขุดค้นเพื่อหา
dig in[PHRV] ขุดเพื่อใส่ปุ๋ย, See also: ผสมบางสิ่งกับดินด้วยการขุด
dig into[PHRV] ขุดเพื่อใส่ปุ๋ย, See also: ผสมบางสิ่งกับดินด้วยการขุด
dig out[PHRV] ขุดหาและเอาออกมา, See also: ค้นหาและเอาออกมา
dig out[PHRV] ขุดหลุม, See also: ขุดให้เป็นแอ่ง, เจาะให้เป็นแอ่ง
dig out[PHRV] ขุดสิ่งที่ถูกฝังอยู่ใน (ดินหรือหิมะ) ออกมา
dig out[PHRV] ค้นหา (ข้อมูลหรือเงิน), See also: ขุดคุ้ยหา (ข้อมูลหรือเงิน)
dig up[PHRV] ขุดทิ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antlion(แอนทฺ' ไลเอิน) n. แมลงกินมดจำพวก Myrmeleon tidae มันขุดรูอยู่ในทราย เพื่อกินมดหรือแมลง, แมลงช้าง
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม
cave(เคฟว) {caved,caving,caves} n. ถ้ำ,อุโมงค์ใต้ดิน,โพรง vt. ขุดถ้ำ,ขุดอุโมงค์,ตกลงใจ,ทำให้ล้มลง,ทำให้ตกลงใจ,ยอมแพ้
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
channelize(แชน'เนิลไลซ) vt.,vi. นำทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ
claw(คลอ) {clawed,clawing,claws} n. อุ้งเล็บ,ก้ามกุ้งและปู,ส่วนยื่นคล้ายคีม,เครื่องมือคล้ายคีม v. ใช้อุ้งเล็บหรือเล็บฉีก (ข่วน,แทง,ขุด,ควัก) ปีนป่าย,ตระกาย,ตะครุบ.
dig(ดิก) {digged,digging,digs} v.,n. (การ) ขุด,ขุดหา,ขุดค้น,ขุดคุ้ย,จิก,แทง,ชอบ,เข้าใจ,ทำงานหนัก,เรียนหนัก
digger(ดิก'เกอะ) n. ผู้ขุด,สัตว์ที่ขุดคุ้ย,เครื่องขุด
diggings(ดิก'กิงซ) n. พื้นที่ที่มีการขุด,สถานที่อยู่อาศัย
disentomb(ดิสเฮ็นทูม') vt. ขุดออกจากหลุมฝังศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
burrow(vt) ขุดหลุม,ขุดโพรง,เจาะรู,หลบ,ซ่อน
collier(n) คนงานถ่านหิน,คนขุดถ่านหิน,คนขายถ่านหิน,เรือบรรทุกถ่านหิน
delve(vt) ค้นหา,ค้นคว้า,ขุดค้น
dig(vt) ขุด,คุ้ย,จิก,แทง,ขุดค้น
digger(n) ผู้ขุด,เครื่องขุด,สัตว์ที่ชอบขุดคุ้ย
ditch(vt) ขุดท่อ,ขุดคู,ตกคู,หนี,กำจัด
dredge(n) เรือขุดเลน,เครื่องขุดทางน้ำไหล
entrenchment(n) การตั้งมั่น,การรุก,การขุดสนามเพลาะ
excavate(vt) ขุดค้น,เจาะ,ขุดรู,ขุดโพรง,ขุดอุโมงค์
excavation(n) การขุดค้น,การเจาะ,รู,โพรง,อุโมงค์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
掘る[ほる, horu] Thai: ขุด English: to dig

German-Thai: Longdo Dictionary
ausgraben(vt) |grub aus, hat ausgegraben| ขุดออกมา, etw. ausgraben เช่น Kartoffel ausgraben

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top