ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขีด

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขีด-, *ขีด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีด(v) scratch, See also: scrape, mark, etch, Syn. ขูดขีด, Example: เด็กเกเรใช้ของแข็งขีดโต๊ะเรียนเป็นรอยเสียหายหมดเลย, Thai Definition: ใช้ของแหลมหรือมีดทำให้เป็นเส้นหรือรอยยาว
ขีด(clas) 100 grams, Example: น้องซื้อเนื้อทอดทานวันละ 3 ขีด, Thai Definition: ลักษณนามของน้ำหนัก 100 กรัม หรือ 1 ใน 10 ของกิโลกรัม
ขีด(v) mark, See also: scratch, write, draw, Syn. กา, ขีดเส้น, Example: อ่านเฉพาะที่เราขีดไว้ก็ได้ จะได้ไม่เสียเวลามาก, Thai Definition: ใช้ดินสอหรือปากกาเป็นต้นทำเครื่องหมายไว้เป็นรอยให้เห็น
ขีด(v) mark, See also: scratch, Syn. ขูดขีด, Example: เด็กเหลือขอพวกนี้ชอบใช้ใบมีดขีดโต๊ะเรียนจนเป็นรอย, Thai Definition: ใช้ของแหลมหรือมีดทำให้เป็นเส้นหรือรอยยาว
ขีดฆ่า(v) cross out, See also: cancel, delete, Example: กรุณาขีดฆ่าข้อความนี้แล้วลงชื่อกำกับด้วย, Thai Definition: ขีดเส้นคร่อมส่วนที่ไม่ต้องการ
ขีดสุด(n) peak, See also: maximum, Syn. จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, จุดสุดยอด, Example: ราคาหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นพุ่งขึ้นถึงขีดสุดในรอบปีที่ผ่านมา, Thai Definition: ส่วนสูงสุดที่เต็มที่เต็มกำลังหรือมีปริมาณมากที่สุด
ขีดขั้น(n) limitation, See also: restriction, confine, boundary, Syn. เกณฑ์กำหนด, ขีด, พิกัด, Example: ถ้าคุณทำอะไรเกินขีดขั้นงานของคุณ ผมคงต้องตักเตือนเอาไว้บ้าง, Thai Definition: หลักหรือระยะที่กำหนดไว้
ขีดคั่น(v) limit, See also: restrict, confine, Syn. จำกัด, Example: ไม่มีอะไรมาขีดคั่นความอดทนของผมได้, Thai Definition: จำกัดหรือกำหนดเอาไว้ไม่ให้มีหรือไม่ให้เป็นต่อไป
ขีดคั่น(n) limitation, See also: restriction, confine, Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด, Example: ที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถควบคุมขีดคั่นในการทำงานได้จริง, Thai Definition: ข้อจำกัดหรือข้อกำหนดที่มีไว้เพื่อไม่ให้มีหรือไม่ให้เป็นต่อไป
ขีดเส้น(v) stipulate, See also: specify, settle, require, Syn. กำหนด, Example: นักการเมืองกำลังทำงานภายใต้กรอบของพรรคที่ถูกคนอื่นขีดเส้นไว้โดยผู้นำพรรคและสมาชิกพรรค

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขีดก. ใช้ของแหลมหรือมีดเป็นต้นทำให้เป็นเส้นหรือรอยยาว.
ขีดน. แนวเส้น
ขีดระดับ เช่น เกินขีด,ขีดขั้น ก็ว่า
ขีดลักษณนามเรียกสิ่งที่เป็นเส้นหรือรอยยาวปรากฏอยู่บนพื้นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น มีรอย ๓ ขีด
ขีดเรียกเครื่องหมายแสดงระดับชั้นของข้าราชการพลเรือน เช่น ข้าราชการชั้นตรีที่บ่ามีขีดใหญ่ ๑ ขีด
ขีดเรียกน้ำหนัก ๑ ใน ๑๐ ของกิโลกรัม ว่า ขีดหนึ่ง.
ขีดขั้นน. ระดับแห่งความรู้ความสามารถเป็นต้น เช่น ขีดขั้นแห่งสติปัญญา.
ขีดคร่อมก. ขีดเส้นขนานคู่ขวางไว้ข้างด้านหน้าเช็ค. (ดู เช็คขีดคร่อม).
ขีดคั่นก. ขีดกั้นไว้, กำหนดไว้โดยเฉพาะ เช่น อ่านหนังสือไปถึงไหนแล้ว ให้ทำเครื่องหมายขีดคั่นไว้.
ขีดฆ่าก. การกระทำเพื่อมิให้ใช้แสตมป์ได้อีกโดยขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ที่ปิดทับกระดาษและลงวันเดือนปีที่ขีดฆ่าไว้ด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
datum levelขีดการจ่ายหมด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
special crossingขีดคร่อมเฉพาะ (เช็ค) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
market capacityขีดความสามารถของตลาดรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitขีดจำกัด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limit of indemnityขีดจำกัดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
elastic limitขีดจำกัดความยืดหยุ่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
limit of liabilityขีดจำกัดความรับผิด มีความหมายเหมือนกับ limit of indemnity [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
confidence limitsขีดจำกัดความเชื่อมั่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
liquid limit (LL)ขีดจำกัดความเหลว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
name limitขีดจำกัดจุดเก็บสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Derived Air Concentrationค่ากำหนดความเข้มข้นนิวไคลด์กัมมันตรังสีในอากาศ, ดีเอซี, ขีดจำกัดความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสีแต่ละชนิดในอากาศ ที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณนั้นตลอดระยะเวลาทำงานใน 1 ปี ได้รับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายเท่ากับขีดจำกัดการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีรอบปี โดยคำนวณจากแบบจำลองมนุษย์อ้างอิง (Reference Man) (ดู annual limit on intake (ALI) ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Dose limitขีดจำกัดปริมาณรังสี, ค่ากำหนดสูงสุดของปริมาณรังสียังผลหรือปริมาณรังสีสมมูลที่บุคคลอาจได้รับจากการดำเนินกิจกรรมทางรังสี ซึ่งคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี (International Commission on Radiation Protection, ICRP) ได้กำหนดขีดจำกัดปริมาณรังสีไว้ดังนี้ 1. ผู้ปฏิบัติงาน -ปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปีในระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน โดยในปีใดปีหนึ่งต้องได้รับปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี -ปริมาณรังสีสมมูลที่เลนส์ตา ไม่เกิน 150 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี -ปริมาณรังสีสมมูลที่มือและเท้า หรือที่ผิวหนัง ไม่เกิน 500 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 2. บุคคลทั่วไป ปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยไม่รวมปริมาณรังสีจากธรรมชาติและปริมาณรังสีจากการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติต้องจำกัดให้ได้รับรังสีน้อยที่สุด (ดู sievert ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Competencyขีดความสามารถ [การจัดการความรู้]
Dose limitขีดจำกัดปริมาณรังสี [นิวเคลียร์]
Threshold of Hearingขีดจำกัดของการได้ยิน, Example: ค่า SEL ที่ต่ำที่สุดที่มนุษย์ปกติและมีอวัยวะในการรับรู้การได้ยินปกติ สามารถได้ยิน มีค่าเริ่มต้นที่ O dBA [สิ่งแวดล้อม]
Airport capacityขีดความสามารถของท่าอากาศยาน [TU Subject Heading]
Industrial capacityขีดความสามารถในการอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Runway capacityขีดความสามารถของทางวิ่งเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Absorptive Capacityขีดความสามารถ (ในการ) ดูดซึม, ดูดกลืน [สิ่งแวดล้อม]
Oxygenation Capacityขีดความสามารถให้ออกซิเจน, Example: ปริมาณออกซิเจนที่เครื่องเติมอากาศสามารถให้ ได้ [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขีด[khīt] (n) EN: dash , hyphen  FR: trait [m]
ขีด[khīt] (v) EN: draw ; mark ; delineate ; line  FR: tracer ; marquer ; délimiter
ขีด[khīt] (v) EN: dent ; scratch ; scrape ; scratch out ; cross out  FR: gratter
ขีดคร่อม[khītkhrǿm] (v) EN: cross a line  FR: barrer
ขีดฆ่า[khītkhā] (v) EN: cross out ; cancel ; delete ; erase  FR: rayer ; barrer
ขีดจำกัด[khītjamkat] (n) EN: limitation ; restriction ; limit ; ceiling  FR: limitation [f] ; restriction [f] ; plafond [m] ; limite [f]
ขีดยาว[khīt yāo] (n) EN: dash  FR: trait [m]
ขีดสั้น[khīt san] (n) EN: short line ; hyphen  FR: tiret [m] ; trait d'union [m]
ขีดเส้น[khītsen] (v) EN: stipulate ; specify ; settle ; require ; set a deadline
ขีดเส้น[khītsen] (v) EN: draw a line ; underline  FR: tracer une ligne

English-Thai: Longdo Dictionary
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, See also: capacity, Syn. capableness
glory lilyดองดึง หรือบางที่เรียกว่า ดอกก้ามปูนา มีชื่อวิยาศาสตร์ว่า Gloriosa superba (ชื่อวิทยาศาตร์ต้องเขียนด้วยตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้เท่านั้น)
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
black out(phrv) ขีดฆ่าออก, See also: ลบออกด้วยการขีดฆ่า, Syn. blacken out
blacken out(phrv) ขีดฆ่าออก, See also: ลบออกด้วยการขีดฆ่า, Syn. black out
check(vi) ขีดกากบาท
cross out(vt) ขีดฆ่า
cross off(phrv) ขีดฆ่าออก, See also: ขีดออก, Syn. cross out
cross out(phrv) ขีดฆ่าออก, See also: ขีดออก, Syn. cross off, score out, strike off, strike out
doodle(vi) ขีดเส้นขยุกขยิก
limit(n) ขีดจำกัด, See also: วงจำกัด, ขีดกำหนด, Syn. terminal point
limit(n) ขีดสูงสุด, See also: ขีดสุด, Syn. limitation
mark(vt) ขีดออก, See also: ฆ่าออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
acro-(คำเสริมหน้า) ที่หมายถึงสุดยอดหรือสุดขีด, Syn. acr-
adequate(แอด' ดิเควท) adj. เพียงพอ,เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด
age of discretionขีดอายุที่คนมีความนึกคิดที่รับผิดชอบได้
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry
all get-outสุดขีด, ที่สุด
all-fired(อลล' ไฟเออดฺ) adj., superl. สุดขีด, มากเกิน -all-firedly adv. เหลือเกิน (tremendous, excessive)
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful
beatitude(บีแอท'ทิทิวดฺ) n. ความสุขสุดขีด,สุขคติ,การประสาทพร
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็

English-Thai: Nontri Dictionary
acme(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,ขีดสูงสุด
bruise(n) บาดแผล,รอยขีด,แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว
bruise(vt) ทำให้เกิดบาดแผล,ทำให้ฟกช้ำดำเขียว,ทำให้ถลอก,ทำให้เป็นรอยขีดขูด้น
cancel(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ขีดฆ่า,เพิกถอน,ไม่เอา
cancellation(n) การยกเลิก,การบอกเลิก,การเพิกถอน,การขีดฆ่า
cross(vt) ข้าม,กากบาท,ขีดฆ่า,ผสมข้ามพันธุ์,ไขว้,ขัดขวาง,ต่อต้าน
dash(n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ
deadline(n) เส้นตาย,ขีดจำกัดเวลา,กำหนดเวลา,เส้นห้ามผ่าน
delete(vt) ขีดฆ่า,ลบทิ้ง,เอาออก,ตัดออก
drastic(adj) เข้มงวด,ดุเดือดมาก,รุนแรง,สุดขีด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
graduated markings(n) ขีดแบ่งลำดับขั้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
下限[かげん, kagen] ขีดจำกัดต่ำสุด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
区切る[くぎる, kugiru] TH: ขีดคั่น  EN: to punctuate

German-Thai: Longdo Dictionary
Streichholz(n) |das, pl. Streichhölzer| ไม้ขีดไฟ, See also: das Feuerzeug

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top