ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขยะมูลฝอย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขยะมูลฝอย-, *ขยะมูลฝอย*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Municipal solid wasteขยะมูลฝอยชุมชน, Example: ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาดสด สถาบันต่างๆ รวมทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ไม่รวมของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ [สิ่งแวดล้อม]
Solid Wastesขยะมูลฝอย, Example: บรรดาสิ่งต่าง ๆ ซึ่งในขณะนั้นคนไม่ต้องการ และทิ้งไป ทั้งนี้รวม ตลอดถึงเศษผ้า เศษอาหาร มูลสัตว์ ซากสัตว์ เถ้า ฝุ่นละออง และ เศษวัตถุสิ่งของที่เก็บกวาดจากเคหสถาน อาคาร ถนน ตลอดจน ที่เลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม และที่อื่น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Industrial Wastesขยะมูลฝอยโรงงานอุตสาหกรรม, Example: เป็นขยะมูลฝอยหรือของเสียทุกชนิดที่ทิ้งจาก กิจกรรมอุตสาหกรรม เช่น กากตะกอน น้ำเสีย ขยะ กากของเสีย ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีทั้งมีพิษอันตรายและไม่มีพิษ [สิ่งแวดล้อม]
Combustible Wasteขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้, Example: ขยะมุลฝอยที่สามารถลุกไหม้ได้ เช่น เศษกระดาษ เศษไม้ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Non - Combusible Wastesขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้, Example: ขยะมูลฝอยที่ลุกไหม้ไม่ได้ ได้แก่ เศษโลหะ เศษแก้ว เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Composable Wasteขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้, Example: สารอินทรีย์ในขยะมูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ ด้วยจุลินทรีย์ โดยใช้ปฏิกิริยาชีวเคมี เช่น เศษอาหาร เศษไม้ ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Non - Composable Wastesขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายไม่ได้, Example: สารอนินทรีย์ หรือสารอินทรีย์ ที่ย่อยสลายได้ในขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ โดยปฏิกริยาชีวเคมี เช่น เศษโลหะ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยะมูลฝอย[khayamūnføi] (n, exp) EN: litter ; trash ; waste  FR: poubelle [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raffle(n) ขยะมูลฝอย, See also: ของเสีย, Syn. trash

English-Thai: Nontri Dictionary
garbage(n) เศษอาหาร,เศษขยะ,ขยะมูลฝอย,สิ่งปฏิกูล
offal(n) เศษเล็กเศษน้อย,ของทิ้ง,ขยะมูลฝอย
raffle(n) ขยะมูลฝอย,ของเสีย,กาก
refuse(n) กาก,ขยะมูลฝอย,เดน,เศษ,ของเสีย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top