ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขยะ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขยะ-, *ขยะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขยะสังคม(n) dregs of society, Syn. เดนสังคม, มารสังคม, Example: เมื่อตำรวจได้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เริ่มวางแผนจับขยะสังคมทันที, Count Unit: คน, กลุ่ม, พวก, Thai Definition: คนที่ไม่มีคุณค่าต่อสังคม, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขยะ(ขะหฺยะ) น. หยากเยื่อ, มูลฝอย, ใช้ว่า กระหยะ ก็มี.
ขยะแขยง(ขะหฺยะขะแหฺยง) ก. เกลียดเมื่อได้เห็นหรือถูกต้องสิ่งที่สกปรก น่ารังเกียจ หรือน่าเกลียดน่ากลัว หรือเมื่อนึกถึงสิ่งนั้น, แขยง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
garbageขยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
garbageขยะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Organic wasteขยะอินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste electronic apparatus and appliancesขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Infectious wastesขยะติดเชื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Medical wastesขยะทางการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plastic scrapขยะพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
garbage in - garbage outขยะเข้า - ขยะออก, Example: คำที่แสดงควมหมายว่า ถ้าหากเรานำข้อมูลหรือโปรแกรมที่ผิดพลาดเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ก็ให้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดใช้งานไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Municipal solid wasteขยะมูลฝอยชุมชน, Example: ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาดสด สถาบันต่างๆ รวมทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ไม่รวมของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ [สิ่งแวดล้อม]
Construction and demolition debrisขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอน [TU Subject Heading]
Infectious wastesขยะติดเชื้อ [TU Subject Heading]
Marine debrisขยะในทะเลและชายหาด [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยะ[khaya] (n) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash  FR: ordures (ménagères) [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขยะนิวเคลียร์[khaya niukhlīa] (n, exp) EN: nuclear waste  FR: déchet nucléaire [m]
ขยะพิษ[khaya phit] (n, exp) EN: hazardous waste  FR: déchet dangereux [m] ; déchet toxique [m]
ขยะมูลฝอย[khayamūnføi] (n, exp) EN: litter ; trash ; waste  FR: poubelle [f]
ขยะสังคม[khaya sangkhom] (n, exp) EN: dregs of society  FR: lie de la société [f] ; rebut de la société [m]
ขยะอันตราย[khaya antarāi] (n, exp) EN: hazardous waste  FR: déchet dangereux [m]
ขยะอุตสาหกรรม[khaya utsāhakam] (n, exp) EN: industrial waste  FR: déchet industriel [m]
ขยะแขยง[khayakhayaēng] (v) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe  FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
ขยะแขยง[khayakhayaēng] (adj) EN: sickening ; disgusting ; nauseous

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garbage(n) ขยะ, See also: เศษขยะ, ขยะมูลฝอย, Syn. trash, rubbish
leavings(n) เศษของที่ไม่ใช้แล้ว (เช่น ขยะ), See also: ขยะ, สิ่งที่ถูกทิ้งไว้, Syn. leftovers, remnants
litter(n) ขยะ, Syn. rubbish, trash
raffle(n) ขยะมูลฝอย, See also: ของเสีย, Syn. trash
refuse(n) ขยะ, See also: ของเสีย, Syn. garbage, rubbish, trash
revolt(vi) รังเกียจ, See also: ขยะแขยง, จงเกลียดจงชัง, Syn. disgust, repulse
rubbish(n) ขยะ, Syn. garbage, trash, waste
scum(n) ขยะ, See also: กาก, Syn. refuse, rubbish, trash
sick(adj) รังเกียจ, See also: ขยะแขยง
spam(n) ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, See also: ข้อความโฆษณาทางธุรกิจที่ส่งทางอินเตอร์เนต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ashcan(แอช'แคน) n. ภาชนะโลหะใส่เถ้า,ถังขยะ (for ashes,garbage)
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous, Ant. cautious
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
chaff(ชาฟ,แชฟ) -vt.,vi. ล้อ,หยอกล้อ -n. การหยอกล้อ,การล้อ,แกลบ,ฟางข้าว,ของไม่มีค่า,ขยะ
cinerator(ซิน'นะเรเทอะ) n. เตาเผาศพ,เตาเผาขยะ
computerese(สคัมพิวทะริซ) n. ภาษารหัสคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์หมายถึงคำศัพท์หรืออาจเป็นสำนวนต่าง ๆ ที่นักคอมพิวเตอร์มักใช้ และเป็นที่รู้จักในวงการนักคอมพิวเตอร์ด้วยกัน เช่น garbage ปกติแปลว่าขยะ นักคอมพิวเตอร์นำมาใช้ในความหมายว่า เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
crappy(แครพ'พี) adj. น่าซัง,น่าขยะแขยง,ต่ำช้า
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr

English-Thai: Nontri Dictionary
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
ashman(n) คนเก็บขยะ
bin(n) ถัง,ลัง,ถังขยะ
cesspool(n) บ่อขันน้ำจากท่อ,ถังส้วมซึม,ที่เก็บขยะ
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ごみ, gomi] (n) ขยะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
粗大ごみ[そだいごみ, sodaigomi] (n) ขยะชิ้นใหญ่

German-Thai: Longdo Dictionary
Abfall(n) |der, pl. Abfälle| ขยะ
Warmmiete(n) |die, pl. Warmmieten| ค่าเช่าบ้านที่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าเก็บขยะ เป็นต้น, See also: die Kaltmiete

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top