ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขบวน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขบวน-, *ขบวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขบวน(n) procession, See also: line, caravan, train, convoy, row, Syn. แถว, แนว, กระบวน, Example: ขบวนของนักเรียนเดินออกจากโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย , Count Unit: ขบวน, Thai Definition: พวกที่จัดเป็นแถวเป็นแนวหรือเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างขบวนแห่ ขบวนรถ ขบวนเรือ
ขบวนรถ(n) procession of vehicles, Example: เขาเห็นเงาคนสี่คนกำลังวิ่งเรียงแถวสวนไปกับขบวนรถ, Thai Definition: รถจำนวนมากที่มีการจัดให้เป็นแถวเป็นแนว หรือเป็นหมวดหมู่
ขบวนการ(n) process, See also: procedure, course, Syn. กระบวนการ, ขั้นตอน, กรรมวิธี, วิธีการ, Example: ขบวนการการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีขั้นตอนที่ซับซ้อน
ขบวนการ(n) movement, See also: organization, campaign, drive, gang, Syn. องค์การ, เครือข่าย, Example: ขบวนการเสรีไทยก่อตั้งขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, Thai Definition: กลุ่มบุคคลที่รวมกันเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ขบวนแห่(n) procession, See also: parade, cortege, cavalcade, Syn. ขบวน, กระบวน, Example: วัฒนธรรมล้านนายังนิยมใช้กลองหลวงเพื่อเข้าขบวนแห่หรือขบวนฟ้อน
ขบวนรถไฟ(n) train, Example: ขบวนรถไฟประกอบด้วยรถพ่วงชนิดต่างๆ กัน, Thai Definition: รถไฟที่มีการจัดเป็นแนวเป็นแนว หรือเป็นหมวดหมู่
ขบวนขันหมาก(n) procession of the groom's parents, Example: ขบวนขันหมากตั้งแถวตั้งแต่ปากซอยบ้านของเจ้าสาว, Count Unit: ขบวน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขบวน(ขะ-) น. กระบวน, พวกที่จัดเป็นแถวเป็นแนวหรือเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างขบวนแห่ ขบวนรถ ขบวนเรือ
ขบวนทางขี้ผึ้งในการหล่อรูป.
ขบวนการน. กลุ่มบุคคลที่รวมกันเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
movementขบวนการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movementขบวนการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social movementขบวนการทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Sturm und Drang (storm and stress)ขบวนการพายุและแรงอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mass movementขบวนการมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Europeขบวนการรวมกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป (ไม่รวมประเทศอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Europeanขบวนการรวมกลุ่มยุโรป (รวมประเทศอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Art and Craft Movementขบวนการศิลปหัตถกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
new social movementขบวนการสังคมแนวใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour movementขบวนการแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reformingขบวนการกลั่นน้ำมัน, Example: เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันให้มีค่าออกเทนสูงขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของสารไฮโดรคาร์บอน แต่ไม่ใช่การทำให้โมเลกุลแตกตัวเหมือนอย่าง Cracking (ดูคำ cracking) [ปิโตรเลี่ยม]
Zionismขบวนการไซออนนิสต์ [TU Subject Heading]
Antislavery movementsขบวนการต่อต้านการเป็นทาส [TU Subject Heading]
Chipko movementขบวนการชิปโก้ [TU Subject Heading]
Fabian Society (Great Britain)ขบวนการเฟเบียน [TU Subject Heading]
Ion exchange processesขบวนการแลกเปลี่ยนไอออน [TU Subject Heading]
Labor movementขบวนการแรงงาน [TU Subject Heading]
Labour movementขบวนการแรงงาน [เศรษฐศาสตร์]
New Age movementขบวนการยุคใหม่ [TU Subject Heading]
Organized crimeขบวนการอาชญากรรม [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขบวน[khabūan] (n) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row  FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
ขบวน[khabūan] (x) EN: [classifier : processions ; convoys ; trains]  FR: [classificateur : processions, cortèges ; convois ; trains]
ขบวนการ[khabūankān] (n) EN: process ; procedure ; course
ขบวนการ[khabūankān] (n) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang  FR: mouvement [m] ; organisation [f]
ขบวนการเสรีไทย[Khabūankān Sērī Thai] (org) EN: Free Thai Movement
ขบวนขันหมาก[khabūan khanmāk] (n, exp) EN: procession of the groom's parents
ขบวนพยุหยาตรา[khabūan phayuhayāttrā] (n, exp) EN: royal barge procession
ขบวนรถ[khabūan rot] (n) EN: train ; train of cars ; procession of vehicles  FR: train [m] ; convoi [m]
ขบวนรถไฟ[khabūan rotfai] (n, exp) EN: train  FR: convoi [m]
ขบวนเสื้อแดง[khabūan seūa daēng] (n, exp) EN: Red-shirt procession  FR: convoi des chemises rouges [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cavalcade(n) ขบวนม้าหรือยานพาหนะในพิธี
cortege(n) ขบวนแห่ศพ
fining(n) ขบวนการกรองไวน์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
fixation(n) ขบวนการที่ก๊าซเปลี่ยนไปเป็นของแข็ง
float(n) ขบวนรถแห่ในงานรื่นเริง
flock(n) ฝูงชน, See also: ขบวนประชาชน, หมู่ชน, Syn. group, company, crowd, Ant. solitary
motorcade(n) ขบวนรถยนต์นำบุคคลสำคัญไปยังที่ต่างๆ, Syn. autocade
parade(n) ขบวนแห่, Syn. series, chain, catana
rank(n) แถว, See also: ขบวน, Syn. column, line, row
train(n) ขบวนรถ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)
aggrade(อะเกรด') vt. ยกระดับขึ้นโดยขบวนการพอกพูนนอนกัน. -aggradation n.
alchemise(แอล' คิไมซ) แปรธาตุโดยขบวนการ alchemy. -alchemist n.
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
aluminothermy(อะลู' มิโนเธอมี) n. ขบวนการเพิ่มอุณหพูมิให้สูง โดยการให้ผงอะลูมิเนียมทำปฏิกริยากับอ็อกซิเจนที่ได้จากอ๊อคไซด์โลหะอื่น., Syn. aluminothermics
ammonolysisขบวนการหนึ่งที่คล้าย hydrolysis แต่เป็นแอมโมเนียแทนที่จะเป็นน้ำ
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
anaclisis(แอนนะไคล' ซิส) n. ขบวนการเลือกแบบหนึ่งทางจิตวิเคราะห์ โดยดูจากปมที่เกี่ยวกับตัณหา (livido) . -anaclitic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
alignment(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
alinement(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
autocade(n) ขบวนรถยนต์
bogey(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ
bogy(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ
caravan(n) กองคาราวาน,กองเกวียน,ขบวนยานพาหนะ
cavalcade(n) กองทหารม้า,ขบวนแห่
convoy(n) ผู้คุ้มกัน,ผู้ป้องกันภัย,ขบวนเรือคุ้มกัน
defile(vi) เดินเรียงแถว,เดินเป็นขบวน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
戦隊[せんたい, sentai] (n) ขบวนการ,กลุ่มปฏิบัติการ,กลุ่มก่อการ

German-Thai: Longdo Dictionary
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี
Ostermarsch(n) |der, pl. Ostermarsche| การเดินขบวนในวันอีสเตอร์ เช่น Der erste Ostermarsch in Deutschland fand 1960 statt. Seither gehen jedes Jahr zu Ostern in verschiedenen Ländern Zehntausende von Menschen auf die Straße.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top