ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กิจการ

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กิจการ-, *กิจการ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
กองกิจการนิสิตStudent Affairs

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
พันธกิจ[ミッション] (n org ) กิจการหรืองานที่มีภาระรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติให้บรรลุผล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิจการ[N] business, See also: trade, work, enterprise, undertaking, Syn. ธุรกิจ, กิจการค้า, ธุรกิจการค้า, Example: ทุกคนมุ่งหวังที่จะมีกิจการเป็นของตัวเอง, Thai definition: การงานที่ประกอบ
กิจการค้า[N] commerce, See also: trade, business, dealings, Syn. การค้า, การค้าขาย, กิจการ, ธุรกิจ, ธุรกิจการค้า, Example: กิจการค้าของเขากำลังทรุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กิจการน. การงานที่ประกอบ, ธุระ.
การเมืองกิจการอำนวยหรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น ตำแหน่งการเมือง ได้แก่ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่อำนวย (คณะรัฐมนตรี) หรือควบคุม (สภาผู้แทนราษฎร) การบริหารแผ่นดิน.
กิจกรรมกิจการ.
สาธารณสุขกิจการเกี่ยวกับการป้องกัน การบำบัดโรค การรักษา และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shop, closedกิจการจ้างงานแบบปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
closed shopกิจการจ้างงานแบบปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
shop, unionกิจการจ้างงานแบบสหภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
union shopกิจการจ้างงานแบบสหภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
shop, openกิจการจ้างงานแบบเปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
open shopกิจการจ้างงานแบบเปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secured transactionsกิจการที่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
local affairsกิจการส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิจการ[n.] (kitjakān) EN: business ; trade ; work; enterprise ; undertaking ; vocational work   FR: affaire [f] ; entreprise [f] ; opération [f]
กิจการ[n.] (kitkān) EN: business ; enterprise ; affair ; trade ; work ; undertaking   FR: entreprise [f] ; business [m] ; affaire [f]
กิจการค้า[n. exp.] (kitjakān khā) EN: commerce ; trade ; business ; dealings   FR: commerce [m] ; business [m]
กิจการภายใน[n. exp.] (kitjakān phāinai) EN: internal affair   FR: affaire interne [f]
กิจการร่วมค้า[n. exp.] (kitjakān ruam khā) EN: joint venture   
กิจการเจ้าของคนเดียว[n. exp.] (kitjakān jaokhøng khon dīo) EN: sole proprietorship   
กิจการแผ่นดิน[n. exp.] (kitjakān phaendin) EN: state business ; state affairs   

English-Thai: Longdo Dictionary
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน
copreneur(n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.
defunct(adj) ปิดกิจการ, เลิกกิจการ, ที่ไม่มีผลอีกแล้ว เช่น a defunct law; a defunct organization; list of defunct biotechnology companies due to mergers and acquisitions, business liquidation, insolvency or reorganization and renaming
art dealer(n ) ผู้ประกอบกิจการซื้อขายงานศิลปะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affiliate[N] บริษัทในเครือ, See also: กิจการในเครือ, สาขา, Syn. branch, subsidiary
charity[N] มูลนิธิ, See also: กิจการกุศล, งานบุญ, งานกุศล, Syn. charitable institution, fund, foundation
foreign affairs[N] กิจการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, See also: การต่างประเทศ
operation[N] กิจการทางธุรกิจ, See also: กิจการ, Syn. business
public utility[N] กิจการที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค
trade-in[N] กิจการซื้อขายแลกเปลี่ยน
welfare work[N] งานสังคมสงเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน, See also: กิจการสวัสดิการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
advertising(แอด' เวอไทซิง) n. การโฆษณา, สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, คำโฆษณา, อาชีพหรือธุรกิจการโฆษณา., Syn. advertizing
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch,associate
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
antitrust(แอนทีทรัส'ทฺ) adj. ต่อต้านการผูกขาด (ธุรกิจการค้า) (opposed to monopolies)
brokerage(โบร'เคอริจฺ) n. กิจการนายหน้า,ค่านายหน้า,ค่าธรรมเนียม
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
capital investment)n. ทุนทั้งหมดที่ลงสำหรับกิจการหนึ่ง
capitalist(แคพ'พิทัลลิสทฺ) n. นายทุน,นักทุนนิยม,เศรษฐีที่ลงทุนในกิจการ
carpentry(คาร์'เพนทรี) n. งานช่างไม้,กิจการช่างไม้, See also: carpentering n. งานช่างไม้,กิจการช่างไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
enterprise(n) กิจธุระ,กิจการ,ความบากบั่น,วิสาหกิจ,บริษัท,งาน
errand(n) ธุรกิจ,กิจ,กิจการ,การใช้ไปทำธุระ
lockout(n) การปิดโรงงาน,การปิดกิจการ
retirement(n) การปลดเกษียณ,การลาออก,การเลิกกิจการ,การปลดประจำการ
trade(n) การค้าขาย,การซื้อขาย,ธุรกิจการค้า,ตลาด
trust(n) การดูแลกิจการของผู้อื่น,การพิทักษ์,การปกครอง
undertaking(n) ภาระ,ธุระ,การจัดงานศพ,งาน,กิจการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cooperage (n) กิจการที่เกี่ยวกับการทำถังไม้ เช่น ถังไม้โอ๊คสำหรับบ่มไวน์ หรือสถานที่สำหรับดำเนินการดังกล่าว หรือสิ่งที่ช่างทำถัง (COOPER) ทำออกมา อ่านว่า คูป-เปอร์-ริจ
underwriting (n) กิจการประกันภัยหรือซื้อขายหุ้น, การลงนามท้ายเอกสาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
合弁企業[ごうべんきぎょう, goubenkigyou] (n ) กิจการร่วมทุน, บริษัทร่วมทุ่น
関係会社[かんけいがいしゃ, kankeigaisha] กิจการที่เกี่ยวข้อง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
公社[こうしゃ, kousha] Thai: กิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
賑わう[にぎわう, nigiwau] Thai: กิจการคึกคัก English: to do thriving business
事業[じぎょう, jigyou] Thai: กิจการ
企業[きぎょう, kigyou] Thai: กิจการ English: undertaking

German-Thai: Longdo Dictionary
Unternehmen(n) |der, pl. Unternehmen| บริษัท, กิจการ, ธุรกิจ
Unternehmer(n) |der, pl. Unternehmer| นักลงทุนทางการเงิน, ผู้บริหารกิจการ, นายจ้าง, นักวิสาหกิจ, นายทุน , See also: Related: die Unternehmerin, unternehmen
Zins(n) |der, pl. Zinsen| ดอกเบี้ย เช่น Die Bank lebt von den Zinsen. ธนาคารดำเนินกิจการอยู่ได้ด้วยดอกเบี้ย

French-Thai: Longdo Dictionary
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ
affaire(n) n.f. 1)กิจการงาน, ธุระ เช่น être à son affaire = พึงพอใจในงานของตน (สำนวน) 2) บริษัท

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top