ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การแก้แค้น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแก้แค้น-, *การแก้แค้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแก้แค้น(n) vengeance, See also: requital, retaliation, Example: การพยาบาทนำมาซึ่งการแก้แค้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retaliationการแก้แค้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retaliationการแก้แค้น, การทำตอบโต้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแก้แค้น[kān kaēkhaēn] (n) EN: vengeance ; requital ; retaliation ; revenge  FR: vengeance [f] ; revanche [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reprisal(n) การแก้แค้น, See also: การแก้เผ็ด, การล้างแค้น, Syn. revenge, vengeance
retaliation(n) การแก้แค้น, See also: การแก้เผ็ด, การโต้กลับ, Syn. vengeance, revenge, reprisal
revenge(n) การแก้แค้น, See also: การล้างแค้น, Syn. avengement, repetition
tit for tat(n) วิธีการโต้ตอบแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน, See also: การแก้แค้น, Syn. reprisal, retribution, exchange, revenge
vengeance(n) การแก้แค้น, See also: การล้างแค้น, การอาฆาต, ความพยาบาท, Syn. revenge, retribution, Ant. forgiveness, mercy, reconciliation
vindication(n) การแก้แค้น, Syn. defense, exorneration
vindicativeness(n) การแก้แค้น, See also: การแก้เผ็ด, การอาฆาต, Syn. malignment, rancorous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quittance(ควิท'เทินซฺ) n. การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่,เอกสารยกเลิกดังกล่าว,การตอบแทน,การแก้แค้น,การชดเชย
reprisal(รีไพร'เซิล) n. การโต้ตอบด้วยกำลัง,การโต้ตอบด้วยกำลังทางทหาร,การแก้แค้น,การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ, Syn. counterattack
requital(รีไคว'เทิล) n. การชดเชย,การตอบแทน,การตอบสนอง,การโต้ตอบ,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย,สิ่งตอบแทน,รางวัล,การทำโทษ
retribution(รีทระบิว'เชิน) n. เวร,กรรมสนอง,การจองเวร,การตอบแทน,การแก้แค้น, See also: retributive adj., Syn. retaliation, recompense
revengeful(รีเวนจฺ'ฟูล) adj. ผูกพยาบาท,ต้องการแก้แค้น, See also: revengefulness n.
satisfaction(แซททิสแฟค'เชิน) n. ความพอใจ,การทำให้พอใจ,การถ่ายบาป,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย, See also: satisfactional adj., Syn. gratification, fulfillment
vengeance(เวน'เจินซฺ) n. การแก้แค้น,การล้างแค้น,การพยายาม,โอกาสแก้แค้น,ความต้องการแก้แค้น,การทำให้บาดเจ็บ,with a vengence รุนแรง ด้วยกำลัง, Syn. revenge, wrath, fury -A.mercy, pity, tolerance
vengeful(เวนจฺ'ฟูล) adj. ต้องการแก้แค้น,ต้องการล้างแค้น,มีใจพยาบาท., See also: vengefully adv. vengefulness n., Syn. retaliative
vindicatory(วิน'ดะคะทอรี) adj. เป็นการแก้ต่าง,เป็นการแก้ตัว,เป็นการแก้แค้น,เป็นการทำโทษ., Syn. vindicative

English-Thai: Nontri Dictionary
reprisal(n) การแก้แค้น,การตอบแทน
requital(n) การแก้แค้น,การชดเชย,การตอบสนอง,รางวัล,ค่าตอบแทน
retribution(n) การแก้แค้น,การตอบแทน,การจองเวร,กรรมสนอง,เวรกรรม
retributive(adj) เป็นการแก้แค้น,เป็นการตอบแทน,เกี่ยวกับเวรกรรม
revenge(n) ความอาฆาต,การล้างแค้น,การแก้แค้น,การแก้เผ็ด,การผูกพยาบาท
vengeance(n) การแก้แค้น,การล้างแค้น,ความพยาบาท

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top