ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การออกเสียง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การออกเสียง-, *การออกเสียง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การออกเสียงประชามติน. การขอความเห็นชอบจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อาจกระทบถึงประโยชน์ส่วนได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน โดยวิธีการให้ออกเสียงลงมติโดยตรง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phonationการออกเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
articulationการออกเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
casting voteการออกเสียงชี้ขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote, castingการออกเสียงชี้ขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
issue votingการออกเสียงตามประเด็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orthophonyการออกเสียงถูกต้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aspirationการออกเสียงธนิต [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
plebisciteการออกเสียงประชามติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary articulationการออกเสียงรอง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-articulationการออกเสียงร่วม [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accents and accentuationการออกเสียงและการลงน้ำหนักเสียง [TU Subject Heading]
Articulation disordersการออกเสียงผิดปกติ [TU Subject Heading]
Promunciation by foreign speakersการออกเสียงโดยผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Pronunciationการออกเสียง [TU Subject Heading]
Stockholders' votingการออกเสียงของผู้ถือหุ้น [TU Subject Heading]
Vocalizationการออกเสียงสระ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การออกเสียง[kān øksīeng] (n) EN: pronunciation  FR: prononciation [f]
การออกเสียงประชามติ[kān øksīeng prachāmati] (n, exp) EN: referendum  FR: référendum [m] ; consultation populaire [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accent(n) การออกเสียงสูงต่ำ (เพื่อแสดงอารมณ์), See also: น้ำเสียง
anapaest(n) การออกเสียงในภาษาอังกฤษที่สองพยางค์แรกเน้นเสียงเบาตามด้วยหนึ่งพยางค์ที่เน้นเสียงหนัก
articulation(n) การออกเสียง, See also: การออกสำเนียง, Syn. utterance
aspiration(n) การออกเสียงพร้อมกับปล่อยลมหายใจออก
diphthong(n) การออกเสียงสระควบ, See also: การออกเสียงอักษรควร, Syn. triphthong, voice
intonate(vt) เปล่งเสียงสูงต่ำ, See also: การออกเสียง
intonation(n) การออกเสียงสูงต่ำ, See also: น้ำเสียง
intone(vt) เปล่งเสียงสูงต่ำ, See also: การออกเสียง, Syn. utter, voice
mispronunciation(n) การออกเสียงผิด, Syn. cacology, misaccentuation
monotone(n) การพูดแบบไม่มีเสียงสูงต่ำ, See also: การออกเสียงแบบไม่มีเสียงสูงต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aspiration(แอสพเร'เชิน) n. ความปรารถนา,ความอยาก,การออกเสียงเป็นเสียงลมหายใจออก,การหายใจ, Syn. desire, hope, yearning
breathed(บรีธดฺ) adj. ไร้เสียง,ใช้ลมหายใจในการออกเสียง
breve(บรีฟว) n. เครื่องหมายการออกเสียงสั้น,พระราชโองการแรกเริ่ม,เครื่องหมายเน้นเสียง
dental(เดน'เทิล) adj. เกี่ยวกับฟัน,เกี่ยวกับทันตกรรม,เกี่ยวกับการออกเสียงที่เกิดจากการเอาลิ้นแตะหลังฟันหน้า
diacriticaladj. ซึ่งทำให้แตกต่างกัน,เป็นการแบ่งแยกชนิด,เป็นเครื่องหมายการออกเสียง
diction(ดิค'เชิน) n. วิธีการใช้คำพูดหรือคำเขียนคำศัพท์,การออกเสียง
eye dialectภาษาออกเสียงที่สะกดผิด เพื่อช่วยในการออกเสียงให้ถูกต้อง เช่น wimmin สำหรับ women
female suffrageสิทธิในการออกเสียงของหญิง.
liaison(ลิเอซอน',ลี'อะซอน,ลีเอ'เซิน) n. การติดต่อ,การติดต่อประสานงาน,ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวระหว่างหญิงกับชาย,การออกเสียงสัมผัส pl. liaisons, Syn. alliance, bond
nay(เน) adv. ไม่,และไม่เป็นเช่นนั้น. n. การปฏิเสธ,การออกเสียงปฏิเสธ

English-Thai: Nontri Dictionary
aspiration(n) การออกเสียง,การหายใจ,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน
diacritic(n) เครื่องแสดง,เครื่องหมายการออกเสียง
diction(n) วิธีพูดและเขียน,การออกเสียง,คำศัพท์
elocutionist(n) ผู้ชำนาญในการพูด,ผู้ชำนาญในการออกเสียง
enunciation(n) การออกเสียง,การอ่านออกเสียง,การแถลง,การประกาศ,การสาธยาย
intonation(n) การออกเสียงสูงต่ำ,ท่วงทำนองเสียง
mispronunciation(n) การออกเสียงผิด
poll(n) การสำรวจความคิดเห็น,การออกเสียงเลือกตั้ง,รายหัว,หัว
pronunciation(n) การออกเสียง
suffrage(n) สิทธิในการออกเสียง,คะแนนเสียง,การอธิษฐาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lawl(n, slang) การออกเสียงคำว่า lol (laugh out loud - หัวเราะเสียงดัง) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA via Makyo No Eru)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
発音[はつおん, hatsuon] TH: การออกเสียง  EN: pronunciation (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top