ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การละ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การละ-, *การละ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การละ(n) refrain, See also: forbearance, abstinence, abstention, stop, Syn. การงดเว้น, การเลิก, การยกเลิก, การละเว้น, Example: การละการผูกขาดอำนาจทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ถือเป็นการปิดฉากการปกครองของพรรคที่ยาวนานมากว่า 20 ปี, Thai Definition: การที่แยกตัวให้พ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องอยู่
การละคร(n) drama, See also: play, stage, performance, Syn. การแสดง, Example: นักแสดงละครเวทีควรมีพื้นฐานทางด้านการละครด้วย
การละลาย(n) dissolution, See also: melt, Syn. การหลอมเหลว, Ant. การแข็งตัว, Example: การละลายของน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือกลายเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย, Thai Definition: การที่ของแข็งเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวด้วยความร้อน เช่น น้ำแข็ง
การละทิ้ง(n) abandonment, See also: leave, desertion, Syn. การทิ้ง, การจาก, การเลิก, Example: ผลจากการสำรวจพบว่าการละทิ้งถิ่นฐานของคนต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน, Thai Definition: การละด้วยวิธีทิ้ง
การละเล่น(n) amusement, See also: entertainment, recreation, Syn. มหรสพ, Example: กุลาตีไม้เป็นการละเล่นของหลวงอย่างหนึ่ง, Count Unit: อย่าง,ชนิด, Thai Definition: มหรสพ, การแสดงต่างๆ เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การละเล่นน. มหรสพต่าง ๆ, การแสดงต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ellipsisการละความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary discontinuanceการละทิ้งคดีโดยสมัครใจ (ของโจทก์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ratการละทิ้งพรรค, ผู้ละทิ้งพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abandonment of domicileการละทิ้งภูมิลำเนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
desertionการละทิ้งร้างคู่สมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
constructive desertionการละทิ้งร้างคู่สมรสโดยนัยแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross neglect of dutyการละทิ้งหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious abandonmentการละทิ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร (ภริยาหรือสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resorption, boneการละลายของกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bone resorptionการละลายของกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Copyright infringementการละเมิดลิขสิทธิ์, Example:

การละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึงการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ วรรณกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ การนำผลงานมาใช้อาจมีเงื่อนไขบางประการเรียกว่าสัญญาอนุญาต ซึ่งกำหนดโดยเจ้าของผลงานหรือกำหนดตามกฎหมาย เมื่อไม่ทำตามเงื่อนไขจึงถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีจุดประสงค์มุ่งให้ความคุ้มครองในเรื่องลิขสิทธิ์ และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น สนธิสัญญากรุงเบิร์น สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ และสนธิสัญญาการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง นอกจากสนธิสัญญาแล้ว ยังมีองค์กรที่ให้การคุ้มครองเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น องค์การการค้าโลก และกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สำหรับประเทศไทย ได้มีการออกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 บังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ คือ มาตรา 27 ระบุว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้ (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

มาตรา 15 ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียว ดังต่อไปนี้ (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน (3) ให้เช่าต้นฉบับ หรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง (4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น (5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้ การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (5) จะเป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

อย่างไรก็ตาม การละเมิดลิขสิทธิ์ มีข้อยกเว้นในประเด็นเรื่อง การใช้โดยเป็นธรรม หรือ การใช้โดยชอบธรรม (Fair use) ที่เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลทั่วไปมีสิทธิพิเศษที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากการใช้นั้นเป็นการใช้ที่เป็นธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์ และการรักษาประโยชน์ของสาธารณชนในอันที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหลักการว่าด้วยดุลยภาพนี้เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทิ์ของทุกประเทศ โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และให้สังคมสามารถใช้งานนั้นได้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์งาน การจะเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเข้าข่ายการใช้โดยเป็นธรรม (Fair use) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ เป็นการกระทำเพื่อการวิจัยหรือศึกษางานนั้น การกระทำนั้นมิได้เป็นการกระทำเพื่อหากำไร และการกระทำนั้นไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Patent infringementการละเมิดสิทธิบัตร, Example:

การละเมิดสิทธิบัตร (Patent infringement) คือ การที่บุคคลใด บุคคลหนึ่งกระทำการใด ๆ ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรเสียหาย โดยกระทบต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรข้างต้น เช่น ปลอม ทำซ้ำ ดัดแปลง โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิบัตร ซึ่งการละเมิดสิทธิบัตรนั้น มีความผิดทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง

ความรับผิดชอบทางอาญาตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 เป็นโทษจำคุก ปรับ ริบ ทรัพย์สิน

ความรับผิดชอบทางแพ่ง อาจต้องชดใช้ค่าเสียหายจากความเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับ โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร

ดังนั้นหากบุคคลใดที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตร นำการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ของผู้ทรงสิทธิไปทำการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือใช้คำว่า “สิทธิบัตรไทย” หรืออักษรต่างประเทศที่มีความหมายเช่นเดียวกัน ให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของผลิตภัณฑ์ หรือในการประกาศโฆษณาการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรหรือผู้ทรงสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้แล้ว โดยเป็นความผิดต่อกฏหมายพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ที่ได้กำหนดโทษให้การกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิบัตร และเป็นความผิดในทางอาญา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Leachingการละลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
software piracyการละเมิดซอฟต์แวร์, Example: คำว่า piracy แปลว่าการกระทำเยี่ยงโจรสลัด และฝรั่งนิยมนำมาใช้กับการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การก๊อบปี้ซอฟต์แวร์ของผู้อื่นไปใช้ โดยไม่ยอมเสียเงินซื้อ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และทำให้ผู้ผลิตและจำหน่วยซอฟต์แวร์เสียหาย คือ ควรจะขายได้เงินก็ไม่ได้ ประเทศไทยมีการละเมิดซอฟต์แวร์มานานแล้ว แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับ พ.ศ. 2521 บังคับใช้ ทั้งนี้เพราะกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ระบุว่าซอฟต์แวร์มีลิขสิทธิ์หรือไม่ เมื่อเป็นเช่นนั้นประเทศไทยจึงถูกประเทศสหรัฐอเมริการที่เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่จับตามอง และไทยได้รับการร้องขอให้ช่วยปราบปรามผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ และตรา พรบ. ที่รัดกุมกว่าขึ้นใช้เป็นผลให้มี พรบ.นี้กำหนดว่าซอฟต์แวร์ได้รับการคุมครอง และการละเมิดลิขสิทธิ์จะต้องถูกลงโทษ [คอมพิวเตอร์]
Board gamesการละเล่นบนกระดาน [TU Subject Heading]
Contempt of courtการละเมิดอำนาจศาล [TU Subject Heading]
Copyright infringementการละเมิดลิขสิทธิ์ [TU Subject Heading]
Desertion and non-supportการละทิ้งครอบครัว [TU Subject Heading]
Ellipsisการละ [TU Subject Heading]
Gamesการละเล่น [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การละทิ้ง[kān lathing] (n) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver  FR: abandon [m]
การละทิ้งภูมิลำเนา[kān lathing phūmlamnao = kān lathing phūmilamnao] (n, exp) EN: abandonment of domicile  FR: abandon du domicile [m]
การละทิ้งศาสนา[kān lathing sātsanā] (n, exp) FR: abjuration [f] ; apostasie [f]
การละลาย[kān lalāi] (n) EN: dissolution ; melt  FR: dissolution [f] ; fusion [f]
การละเมิด[kān lamoēt] (n, exp) EN: disobedience ; tort ; infraction
การละเมิดประเพณี[kān lamoēt praphēnī] (n, exp) EN: impoliteness
การละเมิดลิขสิทธิ์[kān lamoēt likkhasit] (n, exp) EN: infringement of copyright
การละเมิดสัญญา[kān lamoēt sanyā] (n, exp) EN: breach of contract
การละเมิดสิทธิ[kān lamoēt sitthi] (n, exp) EN: legal injury ; infringement
การละเมิดสิทธิบัตร[kān lamoēt sitthibat] (n, exp) EN: infrigement of patent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abandonment(n) การทอดทิ้ง, See also: การละทิ้ง, การสละ, Syn. desertion, defection
abnegation(n) การละทิ้ง, See also: การสละ, Syn. denial, self-denial, self-renunciation
celibacy(n) การละเว้นจากการร่วมเพศ, Syn. chastity, sexual abstention
chastity(n) การถือพรหมจรรย์, See also: การละเว้นเรื่องเพศ, พรหมจรรย์, ความเป็นพรหมจรรย์, ความบริสุทธิ์, Syn. celibacy, sexual abstention, sexual morality, virtue
cop-out(n) การละทิ้งความรับผิดชอบ (คำสแลง)
default(n) การผิดสัญญา, See also: การละเลย, การเพิกเฉย, Syn. failure, lack, delinquency
defection(n) การเอาใจออกห่าง, See also: การละทิ้ง
dereliction(n) การละทิ้งหน้าที่, Syn. negligency, laxity
desertion(n) การทอดทิ้ง, See also: การละทิ้ง, Syn. abandonment
elision(n) การตัดออก (คำทางการ), See also: การละ, การลบ, Syn. deletion, amission

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
defection(ดีเฟค'เชิน) n. การละทิ้ง,การเอาใจออกห่าง,การไม่ปฏิบัติตาม,การหลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. desertion
deliquescence(เดล'ละเควสเซินซฺ) n. การละลาย,ของเหลวที่เกิดจากการละลายตัว, See also: deliquescent adj.
desertion(ดิเซิร์ท'เชิน) n. การทอดทิ้ง,การละทิ้ง,ภาวะที่ถูกทอดทิ้ง,การหนีทัพ
diffluencen. การไหลไป,การละลาย,การแยกไหลไป
dilution(ดิลู'เชิน) n. การละลาย,ภาวะที่ถูกละลาย,สิ่งที่ถูกละลาย
elision(อิลิซ'เชิน) n. การตัดออก,การละทิ้ง,การไม่เอา
elute(อีลิวทฺ') vt. แยกออกโดยการละลายล้าง
exemption(เอคเซมพฺ'เชิน) n. การยกเว้น,การละเว้น,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี,การพ้นจาก, See also: exemptive adj.
infraction(อินแฟรค'เชิน) n. การทำให้แตก,การละเมิด,การฝ่าฝืน, Syn. violation

English-Thai: Nontri Dictionary
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น
abstinence(n) การเว้น,การละเว้น
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง,การละทิ้งศาสนา
contravention(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การต่อต้าน
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
defection(n) การปลีกตัวออกจาก,การเอาใจออกห่าง,การละทิ้ง,การหนีออกนอกประเทศ
desertion(n) การจากไป,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การหนีทัพ
dilution(n) การเจือจาง,การละลาย,สิ่งที่ถูกละลาย
dramatics(n) การละคร,การแสดงละคร,การสร้างบทละคร,เรื่องละคร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
鬼ごっこ[おにごっこ, onigokko] (n) การละเล่นเหมือนกับ วิ่งไล่จับ, See also: R. 鬼
破る[やぶる, yaburu] (n) การละเมิด(สัญญา)
プレーイ[ぷれえい, pureei] (n) การละเล่น, การหยอกเย้า, See also: S. Play

German-Thai: Longdo Dictionary
Spiel(n) |das, pl. Spiele| เกม, การละเล่น

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top