ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การจ่าย

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การจ่าย-, *การจ่าย*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
call pay(phrase) การจ่ายค่าจ้างเมื่อลูกจ้างมารายงานตัวเพื่อทำงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
energy distributionการจ่ายพลังงาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims advanceการจ่ายล่วงหน้าค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disbursementการจ่ายเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disbursementการจ่ายเงินสด [เศรษฐศาสตร์]
Stock dividendการจ่ายหุ้นปันผล, Example: เป็นวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญอีกแบบหนึ่ง ส่วนมากจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่า หุ้นสามัญ เช่น จ่ายหุ้นปันผล 10 % หมายความว่าผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละคนจะได้รับหุ้นเพิ่ม 10 หุ้นจากหุ้นเดิม ที่ถืออยู่ 100 หุ้น ดังนั้นถ้ามีหุ้นสามัญอยู่ทั้งหมด 30 ล้านหุ้น หลังการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 33 ล้านหุ้น การออกหุ้นปันผลไม่มีส่วนกระทบต่อสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการแต่อย่างใด บริษัทที่จ่ายหุ้นปันผล มักจะมีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุน เช่น การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานหรือลงทุนในสินค้าคงเหลือและลูกหนี้ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมักจะใช้เงินที่ได้จากกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุน บริษัทในลักษณะนี้จะไม่จ่ายปันผลเป็นเงินสด แต่จะจ่ายเป็นหุ้นโดยออกหุ้นใหม่ซึ่งมีจำนวนเท่ากับเงินปันผลทั้งสิ้นที่จะจ่าย ผลจากการออกหุ้นใหม่เพื่อมาจ่ายปันผลก็คือ ทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงมีการโอนเงินจากบัญชีกำไรสะสมตามราคาตลาดในเวลานั้นไปเข้าบัญชีทุนหุ้นสามัญและส่วนเกินทุน ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ยังคงเดิม ในกรณีเช่นนี้ ถึงแม้บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลก็ตาม แต่ว่าเงินส่วนนี้ได้ถูกเก็บไว้เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อไป ผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ถ้าบริษัทสามารถขยายตัวได้ตามแผน กำไรต่อหุ้นจะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทในอนาคตสูงขึ้น [ตลาดทุน]
Distributionการจ่าย [TU Subject Heading]
Electric power distributionการจ่ายพลังงานไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Load dispatchingการจ่ายโหลด [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจ่าย[kān jāi] (n) EN: supply  FR: distribution [f] ; fourniture [f]
การจ่ายน้ำ[kān jāi nām] (n, exp) EN: water supply  FR: distribution d'eau [f]
การจ่ายเงิน[kān jāi ngoen] (n, exp) EN: payment  FR: paiement = payement [m]
การจ่ายเงินทดแทน[kān jāi ngoen thotthaēn] (n, exp) EN: compensation  FR: compensation [f]
การจ่ายเงินปันผล[kān jāi ngoen panphon] (n, exp) EN: distribution of the dividend
การจ่ายเงินสด[kān jāi ngoensot] (n, exp) EN: cash payment ; payment in cash  FR: paiement comptant [m]
การจ่ายเงินสดเมื่อได้รับมอบเอกสาร[kān jāi ngoensot meūa dāi rap møp ēkkasān] (xp) EN: cash against documents
การจ่ายเงินออนไลน์[kān jāi ngoen ǿnlai] (n, exp) EN: online payment   FR: paiement en ligne [m]
การจ่ายเป็นก้อน[kān jāi pen køn] (n, exp) EN: payment in one sum
การจ่ายแจก[kān jāijaēk] (n) EN: distribution

English-Thai: Longdo Dictionary
tranche(n) งวด, การจ่ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นส่วนๆ (โดยเฉพาะงวดการจ่ายเงิน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advance(n) การจ่ายเงินล่วงหน้า
overpayment(n) การจ่ายมากกว่าที่ควรได้, Syn. overcharge
pay(n) การจ่ายเงิน
payment(n) การจ่ายเงิน, Syn. defrayment, repayment
payoff(n) การจ่ายเงินเดือน, Syn. payday, salary
payout(n) การจ่ายเงิน, Syn. paycheck
remuneration(n) ีีการจ่ายค่าตอบแทน, See also: การจ่ายเงิน, Syn. payment
repayment(n) การชำระคืน, See also: การจ่ายเงินคืน, Syn. compensation, indemnity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cashbookn. สมุดบันทึกการจ่ายเงินและการนับเงิน,บัญชีเงินสด
chit(ชิท) n. เด็ก,เด็กสาว,เด็กเล็ก ๆ ,ใบเซ็นชื่อเชื่อ,ใบเสร็จรับของ,ใบสำคัญหลักฐานการจ่าย,จดหมายที่มีข้อความเล็กน้อย,หน่ออ่อน,หน่อ vt. เด็ดเอาหน่อออก, Syn. child
cis-1. Pref. อยู่ทางด้านใกล้ 2. (สิส) ย่อมาจาก CompuServe Information Services หมายถึง งานบริการข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) การใช้บริการดังกล่าว กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวก รวดเร็วกว่าการหาข้อมูลด้วยตนเอง (ว่ากันว่า การที่ใช้เครื่องหมาย $ แทนตัว s ธรรมดา อาจจะเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่า รายการนี้ขอฟรี ๆ กันไม่ได้ จะต้องมีการจ่ายค่าบริการ) ดู CompuServe ประกอบ
corvee(คอร์เว') n. แรงงานหนึ่งวันที่ไม่ได้รับการจ่ายเงิน
payee(เพอี') n. ผู้ได้รับการจ่ายเงิน,ผู้รับเงิน
payment(เพ'เมินทฺ) n. การจ่ายเงิน,การชำระหนี้,การจ่าย,รางวัล. ค่าทดแทน
payoff(เพ'ออฟ) n. การจ่ายเงินเดือน,การชำระหนี้,เวลาการจ่ายเงิน,ผลที่ตามมา
remuneration(รีมิว'นะเร'เชิน) n. การจ่ายเงิน,การให้รางวัล,การตอบแทน,การชดเชย,รายได้,สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน, Syn. payment
stipend(สไท'เพินดฺ) n. ค่าจ้าง,เงินเดือน,การจ่ายเงินเป็นคราว ๆ ,เงินค่าครองชีพ,เงินปีสำหรับพระ. -stipendless adj., Syn. pay, fee
stow(สโท) vt. เก็บ,เก็บรักษา,บรรจุ,ใส่,กอง,หยุด,ทำให้อยู่หรือพัก,หยุด, stow away แอบซ่อนอยู่ในเรือหรือเครื่องบินเพื่อเลี่ยงการจ่ายค่าโดยสารหรือเพื่อหลบหนีผู้ติดตาม., See also: stowable adj., Syn. pack, cram, jam

English-Thai: Nontri Dictionary
dispensation(n) การจ่ายยา,การจัดการ,การแบ่งสรร,การให้
payment(n) การชำระเงิน,การจ่ายเงิน,ค่าตอบแทน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
納税[のうぜい, nouzei] การจ่ายภาษี

German-Thai: Longdo Dictionary
Einkauf(n) |der, pl. Einkäufe| การซื้อของ, การจ่ายตลาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top