ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กล้า

   
118 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล้า-, *กล้า*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Buccinator Muscle (n ) กล้ามเนื้อแก้ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้า[N] seedling, See also: sprout, young plant, Syn. ต้นกล้า, กล้าไม้, Example: กำนันกำลังนำทีมลูกบ้านพร้อมกล้าไม้ในมือคนละต้นและจอบเสียบจะไปปลูกป่า, Count unit: ต้น, Thai definition: ต้นข้าวที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกที่อื่น, โดยอนุโลม เรียกพืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่น
กล้า[ADJ] hardened, See also: strong, stiff, Syn. แข็ง, แข็งกล้า, มั่นคง, Example: ที่สหภาพโซเวียดมีการทำอุตสาหกรรมเหล็กกล้ามาก
กล้า[ADJ] bold, See also: daring, courageous, fearless, Syn. กล้าหาญ, อาจหาญ, หาญ, หาญกล้า, Ant. อ่อนแอ, ขลาด, Example: ความร่วมมือเกิดได้จากการที่ผู้นำส่งเสริมให้ลูกน้องกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น การทำเช่นนี้ทำให้ลูกน้องรู้สึกว่ามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
กล้า[N] muscle, Syn. กล้ามเนื้อ, Example: เธอเหล่านั้นดูแข็งแรง เต็มไปด้วยมัดกล้าม ไม่ผอมบางจนเกินไป, Count unit: มัด, Thai definition: มัดเนื้อที่รวมกันเป็นก้อนๆ ในกายคนและสัตว์
กล้า[N] coconut's kernel, Thai definition: เนื้อมะพร้าวห้าว
กล้าหาญ[ADV] bravely, See also: fearlessly, boldly, Example: เราได้พัฒนาความสามารถที่จะเผชิญความลำบากอย่างกล้าหาญ
กล้าหาญ[V] be brave, See also: be bold, dare, Example: เขากล้าหาญมากไม่ได้เกรงกลัวผู้มีอิทธิพลแม้สักนิด
กล้าหาญ[ADJ] brave, See also: bold, courageous, valiant, fearless, Syn. กล้า, หาญ, หาญกล้า, Ant. ขี้ขลาด, อ่อนแอ, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญ ความเสียสละ ความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน
กล้าไม้[N] seedling, See also: sprout, young plant, Syn. ต้นกล้า, กล้า, Example: โดยทั่วไปสภาพความหนาแน่นของไม้นั้นพบว่า มีลูกไม้และกล้าไม้หนาแน่นตอนเชิงเขาหรือลาดเขา แต่จะมีไม้ใหญ่บริเวณที่เป็นยอดเขา, Count unit: ต้น, Thai definition: พืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่น
กล้าเผชิญ[V] brave, See also: confront, dare, Syn. กล้าหาญ, กล้า, Ant. ขี้ขลาด, Example: เมื่อทำผิดแล้วก็ต้องยอมรับและกล้าเผชิญกับบทลงโทษ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล่า(กฺล่า) ก. ควัก, แขวะ, แหวะ, เช่น อีกกรบอกหววมึงกูจะผ่า กูจะกล่าเอาขวนนหววมึงออกแล (ม. คำหลวง ชูชก).
กล้า(กฺล้า) น. ต้นข้าวอ่อนที่เพาะจากข้าวเปลือกสำหรับย้ายไปปลูกที่อื่น, โดยอนุโลมเรียกพืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่น ว่า กล้า เช่น กล้าพริก กล้ามะเขือ.
กล้า(กฺล้า) ก. ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม.
กล้า(กฺล้า) ว. แข็ง เช่น เหล็กกล้า, แรง เช่น เวทนากล้า แดดกล้า.
กล้านักมักบิ่นว. กล้าเกินไปมักจะเป็นอันตราย.
กล้า(กฺล้าม) น. มัดเนื้อที่รวมกันเป็นก้อน ๆ ในกายคนและสัตว์ เรียกว่า กล้ามเนื้อ
กล้าเนื้อมะพร้าวห้าว.
กล้า(กฺล้าย) น. ชื่อกล้วยลูกผสมพันธุ์หนึ่งในสกุล Musa วงศ์ Musaceae ผลใหญ่โค้ง เป็นเหลี่ยมและยาวกว่ากล้วยหอม เปลือกหนา เนื้อเหนียว ไส้แข็งสีส้ม รสหวาน นิยมกินเมื่อทำให้สุกแล้ว, กล้วยกล้าย ก็เรียก.
กล่าว(กฺล่าว) ก. บอก, แจ้ง, พูด, เช่น กล่าวคำเท็จ
กล่าวแสดง เช่น กล่าวเกลาอรรถเอมอร (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seedlingกล้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
muscleกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscleกล้ามเนื้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscle of mastication; masticatory muscleกล้ามเนื้อ(บด)เคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
masticatory muscle; muscle of masticationกล้ามเนื้อ(บด)เคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
myosclerosisกล้ามเนื้อกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myoclonusกล้ามเนื้อกระตุกรัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporal muscleกล้ามเนื้อขมับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trachelomyitisกล้ามเนื้อคออักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flexorกล้ามเนื้องอ, กล้ามเนื้อคู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seedlingกล้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forest seedlingกล้าไม้ป่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Muscle contractionกล้ามเนื้อหดตัว [TU Subject Heading]
Muscle, skeletalกล้ามเนื้อโครงร่าง [TU Subject Heading]
Musclesกล้ามเนื้อ [TU Subject Heading]
Myocardial infarctionกล้ามเนื้อหัวใจตาย [TU Subject Heading]
Myocardial ischemiaกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด [TU Subject Heading]
Myometriumกล้ามเนื้อมดลูก [TU Subject Heading]
Oculomotor musclesกล้ามเนื้อโอคูโลมอเตอร์ [TU Subject Heading]
Pyomyositisกล้ามเนื้ออักเสบเป็นหนอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Courage, men, courage.ความกล้าหาญของคนกล้าหาญ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Come and take me. You'll get medals for it.มาหยุดฉันสิ แล้วแกจะได้รับเหรียญกล้าหาญ The Great Dictator (1940)
You've sure got some nerve.คุณน่าจะมีความกล้าซักนิด The Great Dictator (1940)
Any brave man would resist.คนที่ยืนหยัดสู้คือผู้กล้า The Great Dictator (1940)
No nation would dare oppose you.จะไม่มีประเทศใดกล้างัดกับท่าน The Great Dictator (1940)
Gentlemen, I shall now retire until fate has chosen the liberator.สุภาพบุรุษ ผมต้องไปก่อน เพื่อให้พวกท่านได้เลือกผู้กล้า The Great Dictator (1940)
- Prove yourself brave, truthful and unselfish,พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว Pinocchio (1940)
My brave little boy.เด็กน้อยผู้กล้าหาญของฉัน Pinocchio (1940)
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
I suppose he was in love with me and wasn't quite sure of himself.ฉันคิดว่าเขาคงเเอบหลงรักฉัน เเต่อายไม่กล้าสู้หน้า Rebecca (1940)
I don't suppose he'll lose his temper with you. You seem such a placid little thing.แต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะกล้าโมโหใส่คุณหรอก คุณออกจะเรียบร้อยปานนี้ Rebecca (1940)
That's very sweet of you.คุณช่างน่ารักนัก ฉันกล้าบอกเลยว่าฉันเคยเป็นคนโง่ Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้า[n.] (klā) EN: rice sprout ; paddy sprout ; seedling ; young plant   FR: plant de riz [m]
กล้า[v.] (klā) EN: dare ; venture   FR: oser ; tenter ; faire preuve d'audace
กล้า[adj.] (klā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious   FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
กล้า[n.] (klām) EN: muscle   FR: muscle [m]
กล้า[n.] (klām) EN: coconut's kernel   
กล้ามเนื้อ[n.] (klāmneūa) EN: muscle   FR: muscle [m] ; biceps [m] ; tissu musculaire [m]
กล้ามเนื้อกะบังลม[n. exp.] (klāmneūa kabang-lom) EN: diaphragm   FR: diaphragme [m]
กล้ามเนื้อตา[n. exp.] (klāmneūa tā) EN: ciliary muscle   FR: muscle ciliaire [m]
กล้ามเนื้อท้อง[n. exp.] (klāmneūa thøng) EN: abdominal muscles   FR: abdominaux [mpl]
กล้ามเนื้อลาย[n. exp.] (klāmneūa lāi) EN: reticular muscle   

English-Thai: Longdo Dictionary
chicken out(vi colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว
myositis(n) อาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
muscle-flexing(n) การเบ่งกล้าม, การอวดกล้ามเป็นมัดๆ, การเบ่งอำนาจ เช่น I hope that when the muscle flexing and cheering is over they will go on a retreat, and reflect on how they should bear this awesome responsibility.; I love muscle flexing, wrestling, swapping muscle pictures.
plantain(n) กล้วยกล้าย, กล้าย พบและใช้รับประทานมากในทวีปแอฟริกา เช่น How to cook plantain is a matter of choice. You can cook plantain fried, boiled or baked.
diaphram(n ) กะบังลม, แผ่นของกล้ามเนื้อที่กั้นระหว่างช่องท้องกับทรวงอก
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adductor[N] กล้ามเนื้อที่ดึงเข้าสู่แกนร่างกาย
adventuresome[ADJ] กล้า, See also: ชอบผจญภัย, Syn. adventurous
audacious[ADJ] กล้าหาญ, See also: ชอบเสี่ยงภัย, Syn. fearless, brave
biceps[N] กล้ามเนื้อด้านหน้าของแขนส่วนบน
bold[ADJ] กล้าหาญ, See also: ห้าว, กล้า, Syn. adventurous, fearless, Ant. cowardly
boldness[N] ความกล้าหาญ, See also: กล้า, Syn. bravery, valiance, Ant. cowardice
brave[ADJ] กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ, Syn. courageous, Ant. cowardly
brave[VI] กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ
brawn[N] กล้ามเนื้อ, See also: กำลังกล้ามเนื้อ, Syn. muscle
bear up[PHRV] กล้าหาญ, See also: เข้มแข็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
abductorกล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลาง
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า
acierate(แอสอิเออเรท) vt. เปลี่ยนเป็นเหล็กกล้า
actin(แอค' ทิน) globulin ที่เกี่ยวกับการหดตัวของกล้ามเนื้อ
actomyosin(แอคโทไม' โอซิน) n., Biochem. โปรตีนเชิงซ้อนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อกระดูก มันทำปฏิกริยากับ ATP ทำให้กล้ามเนื้อบีบตัวได้ (a complex protein)
adductor(อะดัค' เทอะ) n. กล้ามเนื้อที่ดึงAdelaide (แอด' ดิเลด) ชื่อเมืองในออสเตรเลีย
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า,ชอบผจญภัย,ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous)

English-Thai: Nontri Dictionary
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย,ชองเสี่ยงภัย,กล้า
athirst(adj) กระหาย,ต้องการ,ปรารถนาอย่างแรงกล้า
audacious(adj) กล้า,ก๋ากั่น,ไม่กลัว
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยาท
barefaced(adj) กล้า,หน้าด้าน,ไม่รู้จักอาย
biceps(n) กล้ามเนื้อลูกหนู
bloodcurdling(adj) น่ากลัวมาก,น่าขนพองสยองเกล้า
bold(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ,ทะลึ่ง,เด่น,ชัดเจน
boldface(n) คนกล้า,ตัวพิมพ์หนา
boldness(n) ความกล้า,ความอาจหาญ,ความทะลึ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pelvic floor muscles (n ) กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (กล้ามเนื้อที่ควบคุมการกลั้น ปัสสาวะ อุจาระ และกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการคลอดบุตร)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
筋肉[きんにく, kinniku] (n) กล้ามเนื้อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
胆力[たんりょく, tanryoku] กล้า กำลังใจ
大胆[だいたん, daitan] (adj) กล้า
屈筋[くっきん, kukkin] (n ) กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ , See also: R. flexor muscle
心筋[しんきん, shinkin] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจ , See also: R. cardiac muscle
心筋炎[しんきんえん, shinkin'en] (n ) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ , See also: R. myocarditis

German-Thai: Longdo Dictionary
mutig(adj adv) ที่กล้าหาญ, อย่างกล้าหาญ เช่น Sie ist ein mutiges Mädchen. เธอเป็นเด็กที่กล้าหาญ
tapfer(adj adv) ใจกล้า, กล้าหาญ, แน่วแน่, See also: S. mutig,
Tapferkeit(n) |die, nur Sg.| ความกล้าหาญ,ความใจกล้า,ความแน่วแน่, See also: S. der Mut,
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)
Begeisterung(n) |die, pl. Begeisterungen| ความกระตือรือร้น ความศรัทธาอย่างแรงกล้า เช่น Der Dalai Lama ist zu Besuch in Deutschland und die Begeisterung ist dem religiösen Oberhaupt der Tibeter dabei sicher., See also: S. der Enthusiasmus

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน

French-Thai: Longdo Dictionary
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse, A. découragé(e), sans courage,
avec courage(phrase) กล้าหาญ, ด้วยความกล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse,
courage(n) le courage = ความกล้าหาญ
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
n'avoir pas froid aux yeux(phrase) มีความกล้า, ไม่เกรงกลัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top