ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระบวน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระบวน-, *กระบวน*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
guesswork[เกสส์ เวิร์ก] กระบวนการในการสร้างการคาดเดา

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rumor mill(n) กระบวนการแพร่ข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงออกไป

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระบิดกระบวน(vt) to hedge, to manifest reluctance in an artful way

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระบวน(n) artfulness, See also: affection, deceitfulness, Syn. ท่า, จริต, Example: พวกสาวๆ มีกระบวนท่ามากจนบางครั้งน่าเบื่อ
กระบวน(n) line, See also: procession, parade, array, cavalcade, caravan, Syn. ขบวน, Count Unit: แถว, กระบวน
กระบวน(clas) process, See also: strategy, technique, step, movement, procedure, Syn. กระบวนการ, ขั้นตอน, Example: การทำไข่ผงต้องผ่านกระบวนการต่างๆ หลายกระบวนด้วยกัน
กระบวน(n) convention, See also: procedure, course, process, method, Syn. ขบวน, แบบแผน, Example: เขียนตามกระบวนหนังสือไทย
กระบวนการ(n) procedure, See also: process, method, system, Syn. วิธีการ, ขั้นตอน, Example: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 4 ขั้นตอนคือ การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล และการทดสอบ, Count Unit: ขั้น, ตอน
กระบวนจีน(n) Chinese decorative design, See also: Chinese silk's design, Syn. ลายจีน, Example: ผ้าแพรผืนนี้เป็นลายกระบวนจีน, Thai Definition: ลวดลายผ้าแพร โดยมากเป็นรูปประแจ กะแปะ มังกร
กระบวนแห่(n) procession, See also: cortege, parade, contingents of marchers, Syn. ขบวนแห่, Example: กระบวนแห่นาคยาวเต็มถนนจนการจราจรติดขัด, Count Unit: กระบวน, ขบวน
กระบวนความ(n) procedure, See also: method, strategy, system, process, Example: เขาบรรยายได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกถ้อยกระบวนความ, Thai Definition: แบบแผนของเนื้อความหรือเรื่องราว
กระบวนเพลง(n) music rhythm, Example: ครูเพลงท่านนี้เชี่ยวชาญในกระบวนเพลงระนาดเสภาและฆ้องวงใหญ่เป็นที่สุด, Thai Definition: ท่วงทำนองของเพลง
กระบวนการยุติธรรม(n) process of judgement, See also: process of equity, Example: คุณภาพงานสอบสวนถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรมขั้นต้น, Thai Definition: วิธีดำเนินการให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมายแก่บุคคลโดยบุคลากรและองค์กรหรือสถาบันต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่บริหารงานยุติธรรม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระบวนน. หมู่คนหรือพาหนะเป็นต้นที่จัดเป็นแถวเป็นแนวหรือเป็นหมวดเป็นหมู่ตามแบบแผน เช่น กระบวนพยุหยาตรา กระบวนทัพ, แบบแผน เช่น กระบวนหนังสือไทย, ชั้นเชิง เช่น ทำกระบวน งามกระบวนเนตรเงาเสน่ห์งำ
กระบวนลำดับ เช่น แลขุนหมื่นชาวสานทังปวงเฝ้าตามกระบวน (สามดวง)
กระบวนวิธีการ เช่น จัดกระบวนพิจารณาอรรถคดีในโรงศาล, ใช้เข้าคู่กับคำ กระบิด เป็น กระบิดกระบวน.
กระบวนกระบิดน. แสร้งทำชั้นเชิงเพื่อถ่วงเวลาหรือเรียกร้องความสนใจเป็นต้น เช่น ทั้งกระบวนกระบิดติดปั้นปึ่ง (ไกรทอง), กระบิดกระบวน ก็ว่า.
กระบวนการน. ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างมีระเบียบ ไปสู่ผลอย่างหนึ่ง เช่น กระบวนการเจริญเติบโตของเด็ก, กรรมวิธีหรือลำดับการกระทำซึ่งดำเนินต่อเนื่องกันไปจนสำเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง เช่น กระบวนการเคมีเพื่อผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.
กระบวนการยุติธรรมน. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรม คุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล.
กระบวนความน. แบบแผนของเนื้อความหรือเรื่องราว เช่น ครบถ้วนกระบวนความ.
กระบวนจีนน. วิธีการที่นำแบบอย่างศิลปะของจีนมาดัดแปลงหรือประกอบในงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของไทย, เรียกลวดลายผ้าแพร โดยมากเป็นรูปประแจ กะแปะ มังกร ว่า ลายกระบวนจีน.
กระบวนท่าน. แม่ไม้ที่เป็นหลักในวิชากระบี่กระบองหรือมวยเป็นต้น.
กระบวนฝรั่งน. วิธีการที่นำแบบอย่างศิลปะของตะวันตกมาดัดแปลงหรือประกอบในงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของไทยในบางสมัย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
airstream processกระบวนการกระแสลม [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
process, dueกระบวนการทางกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
due processกระบวนการทางกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
population processกระบวนการทางประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
process, judicialกระบวนการทางศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
process, judicialกระบวนการทางศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial processกระบวนการทางศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Systematic Planningกระบวนการวางแผนอย่างมีระบบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Self Learning Processesกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Processesกระบวนการปฎิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Participation Processesกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Application Processesกระบวนการประยุกต์ใช้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Morkov processesกระบวนการมาร์คอฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stochastic processesกระบวนการสโตแคสติค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Extrusion processกระบวนการอัดผ่านขึ้นรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crackingกระบวนการที่ทำให้โมเลกุลขนาดใหญ่ของสารไฮโดรคาร์บอนชนิดหนักแตกตัวเป็นโมเลกุลที่เล็กลง, Example: เป็นการทำให้น้ำมันหนักแตกตัวให้เป็นน้ำมันเบาที่มีมูลค่าสูงขึ้น ถ้าทำให้โมเลกุลแตกตัวด้วยความร้อน เรียกว่า Thermal cracking ถ้าแตกตัวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา เรียกว่า catalytic (cat) cracking และถ้ากระบวนการ cat cracking เกิดขึ้นในบรรยากาศก๊าซไฮโดรเจน เรียกว่า hydrocracking [ปิโตรเลี่ยม]
Microbial Enhanced Oil Recoveryกระบวนการทางจุลชีวะ, กระบวนการทางจุลชีวะเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมันดิบ, Example: พวก Micro-organisms จะทำให้เกิดขบวนการทางเคมี เช่น surfactant, acid solvent และ gas ซึ่งจะไปทำให้น้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บสามารถเคลื่อนตัวได้ [ปิโตรเลี่ยม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระบวน[krabūan] (n) EN: procession ; parade ; cavalcade ; caravan  FR: défilé [m] ; procession [f[ ; cortège [m]
กระบวน[krabūan] (n) EN: process ; strategy ; technique ; procedure ; method ; course  FR: procédé [m] ; procédure [f[ ; méthode [f]
กระบวนการ[krabūankān] (n) EN: process ; procedure ; method ; system  FR: procédure [f] ; procédé [m] ; processus [m]
กระบวนการการผลิต[krabūankān kān phalit] (n, exp) EN: production process
กระบวนการทางการตลาด[krabūankān thāng kān talāt] (n, exp) EN: marketing process
กระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน[krabūankān patibat ngān māttrathān] (n, exp) EN: standard operating procedure (SOP)
กระบวนการผลิต[krabūankān phalit] (n, exp) FR: processus de fabrication [m] ; procédé de fabrication [m]
กระบวนการพิจารณา[krabūankān phijāranā] (n, exp) EN: proceedings
กระบวนการพิจารณาคดี[krabūankān phijāranā khadī] (n, exp) EN: court proceedings
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย[krabūankān phijāranā tām kotmāi] (n, exp) EN: legal proceedings

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
mentation(n) การคิด, กระบวนการคิด, Syn. thinking
grey cloth(n) ผ้าที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตกแต่งสำเร็จ
physiological(adj) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiology(n) กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiology(n) ศาสตร์ที่ศึกษาถึงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต, สรีรศาสตร์, สรีรวิทยา
WIP(n, slang) ย่อมาจาก work-in-process หมายถึง ชิ้นงานหรือกระบวนการที่กำลังผลิตอยู่ใช้ในทางอุตสาหกรรม เช่น Work in process (WIP) is the value accumulated in the balance sheet throughout a project.
hydrolysis(n) กระบวนการแยกสลายด้วยน้ำ เช่น Free amino acids are obtained from proteins by strong acid hydrolysis.
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breathing(n) กระบวนการหายใจ
buildup(n) การพัฒนา, See also: กระบวนการเจริญเติบโต
coloring(n) กระบวนการเปลี่ยนสี, See also: วิธีการใส่สี
colouring(n) กระบวนการเปลี่ยนสี
combustion(n) กระบวนการเผาไหม้, See also: กระบวนการสันดาป
cure(n) กระบวนการถนอมอาหาร
cycle(n) กระบวนการที่สมบูรณ์
decapitation(n) การตัดศีรษะ, See also: กระบวนการตัดคอ
desalination(n) กระบวนการแยกเกลือออกจากน้ำ
desalinization(n) กระบวนการแยกเลือกออกจากน้ำ, Syn. desalination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accrual(อะครู' เอิล) n. กระบวนการเพิ่มหรืองอก, สิ่งที่เพิ่ม, Syn. growth, increase
acculturation(อะคัลทิวเร' เชิน) n. กระบวนการปรับแผนหรือลักษณะวัฒนธรรม
allurement(อะเลียว' เมินทฺ) n. เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, สิ่งหรือวิธีหรือกระบวนการดึงดูดใจ, Syn. charm, temptation
articulation(อาร์ทิคคิวเล'เชิน) n. การต่อกัน,การเชื่อมประกบ,กระบวนการพูดได้อย่างชัดเจน,ข้อต่อ,ปล้อง,ระดับที่ชัดเจน. -articulatory adj., Syn. joint
assimilation(อะซิมมิเล'เชิน) n. กระบวนการนำเข้าและทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน,การย่อยและดูดซึม,การปรับเข้ากันของลักษณะของสังคม
asyndeton(อะซิน'ดีทัน) n. การตัดสันธาน (conjunction) ออก. -asyndetic อสมวาร <คำแปล>หมายถึง กระบวนการหรือการกระทำใด ๆ ก็ตามที่ไม่สอดประสานหรือสมนัยกัน (ใช้ในการรับและส่งข้อมูลทางโทรศัพท์)
basketry(บาส'คิททรี) n. กลุ่มตะกร้า,กลุ่มสิ่งจักสาน,ศิลปะหรือกระบวนการทำสิ่งจักสาน
becoming(บิคัม'มิง) adj. เหมาะ,สมควร n. กระบวนการเปลี่ยนแปลง, Syn. proper
brain-wash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
brainwash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade

English-Thai: Nontri Dictionary
course(n) เส้นทางเดินเรือ,ทางเดิน,หลักสูตร,กระบวนวิชา,อาหารมื้อหนึ่ง
process(n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
analyzed(vt) กระบวนการวิเคราะห์
apoptosis[อะพอบโตสิส] (n, vi, vt) กระบวนการตายของเซลล์
cell divisionกระบวนการแบ่งเซลล์
Complaint procedure(n, jargon) กระบวนการร้องเรียน
devitrification[しっとう] กระบวนการเปลี่ยนแก้วเป็นคริสตัล
Druckbeaufschlagung {f}(n) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ เพิ่ม หรือ ลด ความดัน
odorization(n) กระบวนการเติมกลิ่น
Ovarian biopsyกระบวนการนี้เรียกว่าการตรวจชิ้นเนื้อ สำหรับมะเร็งรังไข่, การตรวจชิ้นส่วนที่เป็นที่นิยมมากที่สุดโดยการเอาเนื้องอกในระหว่างการผ่าตัด.
paradigm(n) กระบวนทัศน์
retributive justiceกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

German-Thai: Longdo Dictionary
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )
Physiologie(n) |die, nur Sg.| กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
Physiologie(n) |die, nur Sg.| ศาสตร์ที่ศึกษาถึงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต, สรีรศาสตร์, สรีรวิทยา
physiologisch(adj, adv) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*rbeitsgang {m}; Bedienung {f} | Arbeitsgänge {pl}*(n) กระบวนการทางอุตสาหกรรม

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top