ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระด้าง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระด้าง-, *กระด้าง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระด้าง (น้ำ)(adj) hard

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระด้าง(v) be tough, See also: be stiff in manner, be rough, be rigid, be harsh, be brusque, Syn. หยาบ, แข็งกระด้าง, Example: กิริยาท่าทางของเขาดูแข็งกระด้างเหลือเกิน, Thai Definition: มีกริยาวาจาไม่อ่อนตาม
กระด้าง(adj) harsh, See also: brusque, hard, rough, strident, dissonant, raucous, Syn. แข็ง, Ant. อ่อน, ละมุน, นิ่ม, Example: เขาส่งเสียงแหบห้าวกระด้างกว่าที่เคยพูดตามปกติ, Thai Definition: ที่มีลักษณะขัดแข็ง หมายถึง ที่มีกิริยาวาจาไม่อ่อนตาม
กระด้าง(adj) hard, See also: strong, tough, Syn. แข็ง, Example: ลายเส้นของภาพนั้นชัดเจนเป็นเส้นกระด้างคล้ายปีกนกบรรจบกัน, Thai Definition: ที่มีลักษณะไม่อ่อน, ไม่นิ่มนวล
กระด้างกระเดื่อง(v) disobey, See also: resist, defy, refuse, be rebellious, be insubordinate, be stubborn, Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ, Ant. อ่อนน้อม, Example: ขณะนี้มีประชาชนบางกลุ่มกระด้างกระเดื่อง และก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง, Thai Definition: ไม่อ่อนน้อม, เอาใจออกหากไม่ยอมอ่อนน้อมอย่างเคย
กระด้างกระเดื่อง(adj) rebellious, See also: stubborn, mutinous, obstinate, disobeyed, Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ, Ant. อ่อนน้อม, Example: ระบบการปกครองแบบเผด็จการจะมีการปราบปรามผู้ที่กระด้างกระเดื่องด้วยวิธีการรุนแรงเสมอ, Thai Definition: ที่มีลักษณะไม่อ่อนน้อม, เอาใจออกหากไม่ยอมอ่อนน้อมอย่างเคย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระด้างน. ชื่อถั่วชนิด Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. cylindrica (L.) Verdc. ในวงศ์ Leguminosae เมล็ดคล้ายถั่วดำ แต่สีค่อนข้างแดง ใช้เป็นอาหารได้อย่างถั่วดำ, บางทีเรียก ถั่วนา.
กระด้างชื่อไม้พุ่มชนิด Lasianthus hookeri C. B. Clarke ex Hook. f. ในวงศ์ Rubiaceae ต้นตรงเรียวและมีขนสาก ๆ ใบรูปหอก ปลายแหลม ดอกสีขาวเล็ก ๆ เป็นกระจุกติดกับลำต้นที่ง่ามใบ ตำราแพทย์แผนโบราณว่ารากใช้ทำยาได้, พายัพเรียก กะด้าง.
กระด้างชื่อเห็ดหลายชนิดในวงศ์ Polyporaceae ขึ้นบนขอนไม้ เนื้อเหนียว กินไม่ได้ เช่น ชนิด Daedaleaopsis confragosa (Bolt. ex Fr.) Schroet. ดอกเห็ดรูปพัด สีน้ำตาลแดงสลับน้ำตาลอ่อน ผิวไม่เรียบ ด้านล่างมีรู เนื้อในเห็ดแข็ง.
กระด้างน. ชื่องูนํ้าขนาดเล็กชนิด Erpeton tentaculatum Lacepède ในวงศ์ Colubridae ลำตัวสีนํ้าตาลหรือดำ มีเส้นหุ้มด้วยเกล็ดเล็ก ๆ ๒ เส้นคล้ายหนวด อาศัยตามแหล่งนํ้าจืดทั่วไป มีพิษอ่อนมาก ปรกติมีนิสัยทำตัวแข็งทื่อ จึงเรียกว่า งูกระด้าง.
กระด้างว. ค่อนข้างแข็ง หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะไม่อ่อน, ไม่นิ่มนวล, เช่น ลิ้นกระด้าง ข้าวกระด้าง
กระด้างขัดแข็ง หมายถึง กิริยาวาจาไม่อ่อนตาม เช่น มีกิริยากระด้างขึ้น
กระด้างเรียกนํ้าที่ฟอกสบู่แล้วไม่มีฟองสบู่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อย ว่า นํ้ากระด้าง.
กระด้างกระเดื่องก. แข็ง เช่น หนึ่งโสดฝุ่นทรายตรึงตรา นอนแนบหินผา กระด้างกระเดื่องทั้งตัว (ดุษฎีสังเวย).
กระด้างกระเดื่องว. ไม่อ่อนน้อม, เอาใจออกหากไม่ยอมอ่อนน้อมอย่างเคย.
กร้านกระด้าง, แข็ง, หยาบ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระด้าง[kradāng] (adj) EN: harsh ; stiff ; rough ; coarse ; crude  FR: résistant ; coriace
กระด้าง[kradāng] (adj) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive  FR: obstiné ; rebelle ; insoumis

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harsh(adj) กระด้าง, See also: รุนแรง, ห้าว, เกรี้ยวกราด, แข็งกร้าว, Syn. aurtere, severe, stern, Ant. easygoing, lenient, pleasant
horny(adj) หยาบคล้ายเขาสัตว์, See also: กระด้างคล้ายเขาสัตว์
insubordinate(adj) กระด้างกระเดื่อง, See also: แข็งข้อ, ดื้อดึง, Syn. difiant, disobedient, rebellious, Ant. obedient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frigid(ฟริด'จิด) adj.,เย็นชา,ไม่ยิ้มแย้ม,จืดชืด,แข็งกระด้าง, See also: frigidity, frigidness n. frigidly adv., Syn. stiff, cold, frosty, dull, lifeless, cold-hearted, Ant. melting, warm
frozen(โฟร'เซิน) v. แข็งตัวเนื่องจากความเย็นจัด,แข็งกระด้าง,หนาวมาก,ไร้ความรู้สึก,ยังไม่เปลี่ยนเป็นเงินสด., See also: frozenly adv. frozenness n., Syn. frigid
gruff(กรัฟ) adj. เสียงแหบ,เสียงห้าว,หยาบคาย,กระด้าง., See also: grufffish adj. gruffness n., Syn. blunt, abrupt
hardness(ฮาร์ด'นิส) n. ความแข็ง,ความกระด้างของน้ำ, Syn. solidity, firmness
ossify(ออส'ซะไฟ) v. (ทำให้) กลายเป็นกระดูก,แข็งกระด้าง,กลายเป็นไม่ผ่อนปรน,ยึดมั่น,ดื้อ., See also: ossifier n. ossification n.
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
sclerosis(สคลีโร'ซิส) n. การแข็ง,การแข็งด้าน,การกระด้าง,การแข็งตัวของเนื้อเยื่อ., See also: sclerosal adj.
stubborn(สทับ'เบิร์น) adj. ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งกระด้าง,ควบคุมยาก,ว่ายาก,รับมือยาก,แน่วแน่, See also: stubbornly adv. stubbornness n., Syn. adamant, dogged, Ant. flexible

English-Thai: Nontri Dictionary
asperity(n) ความรุนแรง,ความหยาบ,ความกระด้าง
callous(adj) แข็ง,ด้าน,กระด้าง,ใจแข็ง,ใจดำ,ไม่เห็นใจ
gruff(adj) มีเสียงแหบ,ห้าว,หยาบคาย,กระด้าง
indelicacy(n) ความกระด้าง,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อย,ความไม่ประณีต
indelicate(adj) กระด้าง,ไม่เรียบร้อย,ไม่ประณีต,หยาบโลน
ossify(vi) กลายเป็นกระดูก,แข็งกระด้าง,ดื้อดึง,ยึดมั่น
relentless(adj) ไม่ยอมอ่อนข้อ,กระด้าง,ฉกรรจ์,ทรหด,บึกบึน
roughen(vt) ไม่สละสลวย,ทำให้หยาบ,ทำให้กระด้าง,ทำให้ขรุขระ
roughness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความกระด้าง,ความเอะอะโวยวาย
stiff(adj) ตึง,แข็ง,กระด้าง,ยาก,มีพิธีรีตอง,เข้มงวด,ฝืด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top