ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -员-, *员*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[员, yuán, ㄩㄢˊ] employee; member; personnel, staff
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 200

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rén yuán, ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff; crew; personnel, #266 [Add to Longdo]
[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] committee, #1,174 [Add to Longdo]
[qiú yuán, ㄑㄧㄡˊ ㄩㄢˊ, / ] sports club member; footballer, golfer etc, #1,231 [Add to Longdo]
工作人[gōng zuò rén yuán, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff, #1,334 [Add to Longdo]
[chéng yuán, ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] member, #1,489 [Add to Longdo]
[guān yuán, ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] government official, #1,503 [Add to Longdo]
[yuán gōng, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] staff; personnel; employee, #1,512 [Add to Longdo]
[duì yuán, ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] team member, #1,661 [Add to Longdo]
[wěi yuán, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] committee member; committee; council, #2,234 [Add to Longdo]
[yǎn yuán, ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] actor or actress; performer, #2,239 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"He's a tight-rope walker." "I've just met him."[CN] 他是个走绳索的演 我刚刚才认识他 The Circus (1928)
- That's the funniest show, I think. Don't you? - You like that actor?[CN] 一从没看过这么好笑的戏 你说呢 一你喜欢那个演 Design for Living (1933)
Everyone should remember my mom as one of the greatest movie stars, but instead of becoming an actress, she wanted to become a singer just like me.[CN] 也许在各位的记忆里 我母亲 她是曾经红极一时的女演 Episode #1.2 (2004)
Trouble with the Property Men.[CN] 道具管理出了问题 The Circus (1928)
Mom, you get botox?[CN] 过气女演嚣张什么嘛 Episode #1.2 (2004)
"He's a sensation, but he doesn't know it." "Keep him on as a property man."[CN] 他能让人发笑可他自己不知道 就让他当道具接着演下去 The Circus (1928)
Starring Members of the Proletkult Theater Sailors of the Black-Sea Fleet[CN] 演: 普罗特克特中央工人剧场 黑海舰队官兵 Battleship Potemkin (1925)
Signed: Crew of the squadron battleship Prince Tavrichesky."[CN] 签名:"塔夫里切斯基王子号"战舰全体船 Battleship Potemkin (1925)
"You know well enough that I am no longer alive."[CN] "你很清楚,现在和你说话 的我,不是活人中的一" The Phantom Carriage (1921)
The Circus prospered, but not the property man. And the girl led the same hard life.[CN] 马戏团红火起来了 不过道具管理还是一样倒霉 那位姑娘也过着一样的艰难生活 The Circus (1928)
A New Added Attraction, Rex, a tight-rope walker.[CN] 新来了一位演,雷克斯 是个穿紧身衣走绳索的人 The Circus (1928)
"At Big Shanty we will steal the train while the passengers and the crew are at dinner, and proceeding North we will burn every bridge, cutting off the supplies of the army now facing you."[CN] 趁旅客与工作人晚餐时 我们在大森地劫走火车 往北走,我们将烧毁每一座桥 The General (1926)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top