ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

throughout

TH R UW0 AW1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throughout-, *throughout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throughout(prep) โดยตลอด, See also: ทุกหนทุกแห่ง
throughout(prep) ตั้งแต่ต้นจนจบ
throughout(adv) โดยตลอด, See also: ทั้งหมด, ทุกแห่ง
throughout(adv) ทุกขณะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
throughout(ธรู'เอาทฺ) prep. โดยตลอด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ. adv. ทุกส่วน,โดยตลอด,ทุกขณะ,ทุกจุด,ตั้งแต่ต้นจนจบ

English-Thai: Nontri Dictionary
throughout(adv) โดยตลอด,ตลอดทั้งหมด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ
throughout(pre) โดยตลอด,ถ้วนทั่ว,โดยทั่ว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throughoutA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
throughoutAfter the war, the idea of democracy spread throughout Japan.
throughoutAll was silent throughout the castle.
throughoutAlso, a lot of houses were damaged; windows were often broken throughout the town.
throughoutA serious form of flu prevails throughout the country.
throughoutBad cold is prevailing throughout the country.
throughoutCavities have become rarer in the developed countries and more people will be able to eat with their own teeth throughout their life.
throughoutExcitement over the new product spread quickly throughout the division.
throughoutHeat was spread throughout the room by the electric stove.
throughoutHe has remained pro-conservative throughout.
throughoutHe is known to almost everybody throughout the world.
throughoutHe kept absolute silence throughout the conference.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพร่หลาย(adv) extensively, See also: throughout, all through, Example: พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิได้ปลูกกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Thai Definition: อย่างกระจายออกไปเป็นที่รู้จักทั่วถึง
ทั้งปี(adv) all the year round, See also: throughout the year, Syn. ตลอดปี, Example: ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีฝนตกตลอดทั้งปี
ตลอดวัน(adv) all day (long), See also: throughout the day, whole day, all the day, Syn. ทั้งวัน, Ant. ตลอดคืน, Example: ปัจจุบันเรามีรายการวิทยุและโทรทัศน์ดูตลอดวัน, Thai Definition: ระยะเวลาทั้งวัน
ทั่วถึง(adv) throughout, See also: thoroughly, all over, Syn. ถ้วนทั่ว, ครอบคลุม, ตลอด, กว้างขวาง, ทั่วไป, Example: นายอำเภอเดินตรวจอาคารสถานที่ และบ้านพักข้าราชการทุกหลังอย่างทั่วถึง, Thai Definition: ถึงทุกคน, ครบทั่วทุกคน
ชั่ว(prep) throughout, See also: during, in every part of, Syn. ตลอด, สิ้น, Example: นักการทำงานมาเกือบชั่วชีวิต แต่เก็บเงินได้ไม่ถึงแสนบาท
ตลอดปี(adv) all the year, See also: throughout the year, Syn. ทั้งปี, Example: คนไทยจะมีความสุขกันทั่วหน้าตลอดปีหากมีเงินใช้
ตลอดชีวิต(adv) throughout one's life, Syn. ชั่วชีวิต, ตลอดชีพ, Example: เพลงเก่าๆ ของครูโบราณมีตั้งมากมาย เรียนตลอดชีวิตก็ยังไม่จบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันลือโลก[banleū lōk] (adj) EN: well-known throughout the world  FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
ชั่ว[chūa] (prep) EN: during ; for a length of time ; throughout ; in every part of  FR: durant ; à travers
ชั่วชีวิต[chūa chīwit] (adj) EN: lifetime ; all one's life ; one's whole life ; throughout one's life ; ad vitam  FR: viager ; à vie
คืนยังรุ่ง[kheūn yang rung] (x) EN: from night till morning ; the whole night ; throughout the night
ลอยฟ่อง[løi føng] (v, exp) EN: float up ; float highly ; float throughout  FR: partir à la dérive ; dériver
พยายามตลอดชีวิต[phayāyām taløt chīwit] (v, exp) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle  FR: lutter toute la vie durant
แพร่หลาย[phraēlāi] (adv) EN: extensively ; throughout ; all through
รวด[rūat] (adv) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly  FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois
รวดเดียว[rūatdīo] (adv) EN: nonstop ; in a single stretch ; throughout ; all at once  FR: d'un trait ; en une fois
ตลอด[taløt] (adv) EN: throughout  FR: tout au long ; d'un bout à l'autre ; tout

CMU English Pronouncing Dictionary
THROUGHOUT TH R UW0 AW1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
throughout (a) θrˈuːˈaut (th r uu1 au1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全美[quán měi, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ, ] throughout the United States; the whole of America, #14,349 [Add to Longdo]
千秋万代[qiān qiū wàn dài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄡ ㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] throughout the ages, #65,212 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
に渡って;に亘って[にわたって, niwatatte] (exp) (See 渡る・2) throughout; over a period of ...; over a span of ... [Add to Longdo]
に渡り;に亘り[にわたり, niwatari] (exp) (See 渡る・2,にわたって) throughout; over a period of ...; over a span of ... [Add to Longdo]
ぶっ続け;打っ続け[ぶっつづけ, buttsuduke] (adv) (1) (uk) continuously; throughout; (2) in succession [Add to Longdo]
ぽかぽか[pokapoka] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) warmth throughout your body; (2) sound of beating someone; (P) [Add to Longdo]
を通して[をとおして, wotooshite] (exp) through; throughout; through (the good offices of); by way of [Add to Longdo]
ザラクビオオトカゲ[zarakubiootokage] (n) black roughneck monitor lizard (Varanus rudicollis, carnivorous species found throughout Southeast Asia) [Add to Longdo]
スルーアウト[suru-auto] (adv) throughout [Add to Longdo]
リッジテールモニター;リッジテール・モニター[rijjite-rumonita-; rijjite-ru . monita-] (n) ridge-tailed monitor (Varanus acanthurus, species of monitor lizard found throughout the arid northern regions of Australia); spiny-tailed monitor [Add to Longdo]
一円[いちえん, ichien] (adv,n) whole district; one yen; throughout; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throughout
   adv 1: from first to last; "the play was excellent end-to-end"
       [syn: {throughout}, {end-to-end}]
   2: used to refer to cited works [syn: {passim}, {throughout}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top