ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dependency

D IH0 P EH1 N D AH0 N S IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dependency-, *dependency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dependency(n) การพึ่งพาอาศัย, See also: การไว้เนื้อเชื่อใจ
dependency(n) เมืองขึ้น, See also: ประเทศที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dependency n.การพึ่งพา,ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์,ส่วนต่อ,ส่วนเสริม,เมืองขึ้น -S.dependancy,dependence

English-Thai: Nontri Dictionary
dependency(n) ประเทศราช,เมืองขึ้น,การอาศัย,การพึ่งพา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dependencyภาวะต้องพึ่งพิง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dependency๑. ภาวะพึ่งพิง๒. เขตสังกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dependency period incomeเงินได้ระยะพึ่งพิง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dependency, drug; addiction, drug; dependence, drugการติดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dependency, emotionalภาวะพึ่งพิงทางอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dependencyทฤษฎีพึ่งพา [TU Subject Heading]
Dependencyภาวะพึ่งพิง หรืออัตราส่วนการพึ่งพิง (dependency ratio), Example: ภาวะที่บุคคลต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของ ผู้อื่น บุคคลเหล่านั้นเป็นประชากรที่ไม่ทำงานในเชิงเศรษฐกิจ และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นผู้ที่ได้รับการอุปการะจากผู้ทำงานหาเงิน ได้แก่ แม่บ้าน เด็กในอุปการะ คนชรา รวมทั้งบุคคลผู้รับการสงเคราะห์ หรือรับสวัสดิการสังคมจากรัฐเพื่อการดำรงชีพ อัตราส่วนของผู้อยู่ในอุปการะ (dependent or dependant) ต่อผู้ทำงานหาเงินหรือผู้หาเลี้ยง (earner) คืออัตราส่วนการพึ่งพิง [สิ่งแวดล้อม]
Dependency (Psychology)การพึ่งตนเอง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Dependency (Psychology)วัยที่ต้องพึ่งพิง,อาการช่วยตัวเองไม่ได้,การพึ่งพาคนอื่น,การติด,การช่วยตัวเองไม่ได้ [การแพทย์]
Dependency on foreign countriesการพึ่งพาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Dependency Producingติดยา [การแพทย์]
Dependency Ratioอัตราส่วนผู้เป็นภาระต่อผู้รับภาระ,อัตราส่วนผู้เป็นภาระ,อัตราภาวะที่ต้องรับเลี้ยงดู [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมืองขึ้น(n) colony, See also: dependency, Syn. ประเทศราช, เมืองประเทศราช, Example: ประเทศไทยเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร, Count Unit: เมือง, Thai Definition: เมืองที่อยู่ในปกครองของประเทศอื่น
ประเทศราช(n) colony, See also: dependency, vassal state, dominion, protectorate, Syn. อาณานิคม, เมืองขึ้น, Ant. ประเทศเอก, Example: มาเลเซียเคยเป็นประเทศราชของอังกฤษมาก่อน, Count Unit: ประเทศ, ชาติ, Thai Definition: เมืองที่มีเจ้าผู้ครองเมืองของตนเอง แต่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมดูแลและคุ้มครองของพระมหากษัตริย์ของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งเจ้าเมืองประเทศราชนั้นมีหน้าที่ส่งเครื่องราชบรรณาการถวายเป็นประจำ และในเวลาเกิดศึกสงครามต้องเกณฑ์กำลังทหารเข้าร่วมกองทัพหลวงด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณานิคม[ānānikhom] (n) EN: colony ; dependency  FR: colonie [f] ; dépendance [f]
เมืองขึ้น[meūangkheun] (n) EN: colony ; dependency  FR: colonie [f] ; protectorat [m]
ประเทศราช[prathētsarāt] (n) EN: colony ; dependency ; vassal state ; dominion ; protectorate  FR: colonie [f] ; protectorat [m] ; État vassal [m]
ทฤษฎีพึ่งพา[thritsadī pheungphā] (n, exp) EN: dependency theory

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPENDENCY D IH0 P EH1 N D AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dependency (n) dˈɪpˈɛndənsiː (d i1 p e1 n d @ n s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
属地[shǔ dì, ㄕㄨˇ ㄉㄧˋ, / ] dependency; possession; annexed territory, #28,955 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anspruchsdenken {n} gegenüber dem Staatdependency culture [Add to Longdo]
Schutzgebiet {n}; Kolonie {f} | Schutzgebiete {pl}; Kolonien {pl}dependency | dependencies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルコール依存症[アルコールいぞんしょう, aruko-ru izonshou] (n) alcohol dependency; alcoholism [Add to Longdo]
依存関係[いぞんかんけい, izonkankei] (n) dependence (relationship); dependency (relationship) [Add to Longdo]
寄食[きしょく, kishoku] (n,vs) parasitism; dependency [Add to Longdo]
従属[じゅうぞく, juuzoku] (n,vs,adj-no) subordination; dependency; (P) [Add to Longdo]
従属国[じゅうぞくこく, juuzokukoku] (n) dependency [Add to Longdo]
属国[ぞっこく, zokkoku] (n) vassal state or nation; dependency [Add to Longdo]
属領[ぞくりょう, zokuryou] (n) possession; dependency; territory; dominion [Add to Longdo]
長距離依存[ちょうきょりいぞん, choukyoriizon] (n) long-distance dependency (dependencies) [Add to Longdo]
被保護国[ひほごこく, hihogokoku] (n) protectorate (country); dependency; dependent state [Add to Longdo]
隷属国[れいぞくこく, reizokukoku] (n) subject nation; subordinate state; dependency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dependency
   n 1: the state of relying on or being controlled by someone or
      something else [syn: {dependence}, {dependance},
      {dependency}]
   2: being abnormally tolerant to and dependent on something that
     is psychologically or physically habit-forming (especially
     alcohol or narcotic drugs) [syn: {addiction}, {dependence},
     {dependance}, {dependency}, {habituation}]
   3: a geographical area politically controlled by a distant
     country [syn: {colony}, {dependency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top