ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

work on

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -work on-, *work on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
work on(phrv) ทำต่อเนื่อง, See also: ทำงานต่อไป
work on(phrv) พยายามทำ, See also: พยายามอย่างมาก, Syn. work at
work one's fingers to the bone(idm) ทำงานหนักมาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rice Pops. It's a product I work on at the agency.ข้าวป๊อป มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมทำงานในหน่วยงานที่ 12 Angry Men (1957)
At daylight, when bettors were asking him to call it a draw... ... because they had to go to work on the docks... ... the old man unleashed his greatest effort.สุดท้ายในเวลากลางวันเมื่อเล่น ถูกขอให้เขาเรียกมันว่ารู้แพ้รู้ ชนะ เพราะพวกเขาต้องไปทำงานใน ท่าเรือ The Old Man and the Sea (1958)
Take this stuff back to the office and get to work on those signs.เอาของพวกนี่กลับไปที่ออฟฟิศ เเล้วก็เริ่มเขียนป้าย Jaws (1975)
Look, about this tire... Don't do much work on these myself, except to scrape them off the road.อย่าทำผลงานมากในตัวเอง เหล่านี้ Mad Max (1979)
Abner did the first serious work on Tanis. Collected some of its relics.เอ็บเนอร์ เป็นคนแรกที่ทำงานอย่างจริงจัง เรื่องทานิส เก็บรวบรวมโบราณวัตถุของมัน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
So this all had nothing to do with the disappearing nuclear physicist and Colonel Mustard's work on the new fusion bomb.งั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับ นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ที่หายไป หรืองานของผู้พันมัสตาร์ด ที่เกี่ยวกับระเบิดฟิวชั่น Clue (1985)
We were going to stop work on the neurophysical, concentrate on something more practical.ฉันว่าเราหาวิธีอื่น ที่ได้ผลกว่าวิธีนี้ จะดีกว่ามั้ง Day of the Dead (1985)
Did you actually think that would work on me?คิดจริงๆหรือว่า มันจะได้ผลกับข้า? Vampire Hunter D (1985)
At present, I'm writing the definitive work on the subject.ตอนนี้ ข้ากำลังเขียนบทสรุปขั้นสุดท้าย ของหัวข้อนี้อยู่ The Princess Bride (1987)
Have sex with them. Sell them drugs. Work on their screenplays.มีเซ็กซ์กับพวกเขา ขายยาให้พวกเขา เล่นบทบาทกับพวกเขา Basic Instinct (1992)
You've got some trust issues there. You might want to work on that.คุณมีประเด็นเรื่องการไว้ใจ คุณอาจจะต้องไปศึกษามันหน่อย Basic Instinct (1992)
I've got to find a way to continue the work on my own.ฉันต้องหาทางสานโครงการต่อให้ได้ The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
work onAll of his family work on a farm.
work onA lot of people work on farms.
work onAs soon as we are born, the world gets to work on us and transforms us from merely biological into social units.
work onFathers in cities spend eight hours in the office and another two hours traveling to and from their work on trains full of people every morning and evening.
work onHe did not work on Sunday night.
work onHe did the work on his one.
work onHe did the work on his own.
work onHe goes to work on foot every day except on rainy days.
work onHe will work one day and loaf the next day.
work onHis mind was at work on the new proposal.
work onI cannot do the work on my own.
work onI did that work on the orders of my boss.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวปั่น[hūapan] (v) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; be confused ; be disturbed
ทำงานหนักมาก[thamngān nak māk] (v, exp) EN: work oneself to death ; work oneself into the grave

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwarzarbeit {f}work on the side [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
机に向かう[つくえにむかう, tsukuenimukau] (exp,v5u) to sit at a desk (to study); to set to work on revision, homework, etc. [Add to Longdo]
手がける[てがける, tegakeru] (v1) to make; to do; to produce; to work on; (P) [Add to Longdo]
手をつける;手を付ける;手を着ける[てをつける, tewotsukeru] (exp,v1) (1) to set one's hand to; to start work on; (2) to embezzle; to use (money obtained in illegal fashion); (3) to have sexual relations; to have an affair [Add to Longdo]
身を粉にして働く[みをこにしてはたらく, miwokonishitehataraku] (exp,v5k) to work hard; to work oneself to the bone [Add to Longdo]
叩き上げる;叩きあげる[たたきあげる, tatakiageru] (v1,vt) to work one's way up [Add to Longdo]
働き掛ける(P);働きかける[はたらきかける, hatarakikakeru] (v1,vt) to work on someone; to influence; to appeal to; to begin to work; (P) [Add to Longdo]
畑仕事[はたしごと, hatashigoto] (n,vs) working in the fields; work on a farm [Add to Longdo]
板絵[いたえ, itae] (n) artwork on wood, canvas, metal sheet, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 work on
   v 1: to exert effort in order to do, make, or perform something;
      "the child worked at the multiplication table until she had
      it down cold" [syn: {work at}, {work on}]
   2: shape, form, or improve a material; "work stone into tools";
     "process iron"; "work the metal" [syn: {work}, {work on},
     {process}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top