ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vinegar

V IH1 N AH0 G ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vinegar-, *vinegar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vinegar(n) น้ำส้มสายชู
vinegary(adj) เปรี้ยว, Syn. sour, vinegarish
vinegarish(adj) เปรี้ยว, See also: ซึ่งมีรสเปรี้ยว, Syn. sour

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vinegar(วิน'นะเกอะ) n. น้ำส้ม,สารละลายกรดacetic acid., See also: vinegarish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
vinegar(n) น้ำส้มสายชู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vinegarน้ำส้มสายชู [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vinegarน้ำส้มสายชู [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vinegaroonแมงป่องแส้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vinegarVinegar has a sharp taste.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[ājāt] (n) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles  FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
น้ำส้ม[nāmsom] (n) EN: vinegar  FR: vinaigre [m]
น้ำส้มสายชู[nāmsom sāichū] (n) EN: vinegar  FR: vinaigre [m]
สายชู[sāichū] (n) EN: vinegar  FR: vinaigre d'arak [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VINEGAR V IH1 N AH0 G ER0
VINEGARS V IH1 N IH0 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vinegar (n) vˈɪnɪgər (v i1 n i g @ r)
vinegars (n) vˈɪnɪgəz (v i1 n i g @ z)
vinegary (j) vˈɪnɪgəriː (v i1 n i g @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cù, ㄘㄨˋ, ] vinegar, #6,750 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり;ガリ[gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
てっぱい[teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso [Add to Longdo]
なれ鮨;熟れ鮨;熟鮨;馴鮨;熟寿司;馴れ寿司;熟れ寿司[なれずし, narezushi] (n) (uk) old-style fermented sushi (pickled in brine rather than vinegar) [Add to Longdo]
はりはり;ハリハリ[harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
はりはり漬け;ハリハリ漬け[はりはりつけ(はりはり漬け);ハリハリつけ(ハリハリ漬け), hariharitsuke ( harihari tsuke ); harihari tsuke ( harihari tsuke )] (n) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings [Add to Longdo]
チキン南蛮[チキンなんばん, chikin nanban] (n) fried chicken with vinegar and tartar sauce [Add to Longdo]
バルサミコ酢[バルサミコす, barusamiko su] (n) balsamic vinegar [Add to Longdo]
ビネガー;ビニガ[binega-; biniga] (n) vinegar [Add to Longdo]
フルーツビネガー[furu-tsubinega-] (n) fruit vinegar [Add to Longdo]
ワインビネガー[wainbinega-] (n) wine vinegar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vinegar
   n 1: sour-tasting liquid produced usually by oxidation of the
      alcohol in wine or cider and used as a condiment or food
      preservative [syn: {vinegar}, {acetum}]
   2: dilute acetic acid

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top