ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unaffected

AH2 N AH0 F EH1 K T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unaffected-, *unaffected*, unaffect, unaffecte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unaffected(adj) ซึ่งไม่กระทบกระเทือน, See also: ซึ่งไม่สะทกสะท้าน
unaffected(adj) ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ, See also: ซึ่งไม่ได้รับความกระทบกระเทือน, Syn. unmoved, untouched, unstirred, Ant. affected
unaffected(adj) ที่แทัจริง, See also: ซึ่งปราศจากมารยา, ซึ่งมิได้เสแสร้ง, ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งใดชักจูงหรือมีอิทธิพลต่อ, Syn. genuine, unpretentious, sincere, Ant. pretentious
unaffected(adj) ซึ่งอยู่ในสภาพเดิม, See also: ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
unaffectedly(adv) อย่างไม่กระทบกระเทือน, Syn. simply
unaffectedness(n) การไม่กระทบกระเทือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unaffected(อันอะเฟค'ทิด) adj. ไม่มีผลกระทบ,แท้จริง,ไม่เสแสร้ง,โดยธรรมชาติ,ง่าย ๆ ,ไม่มีอิทธิพลต่อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่สะทกสะท้าน, Syn. sincere

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unaffectedShe was quite unaffected by the death of her husband.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป๋ว(adj) innocent, See also: unaffected, artless, Syn. ไร้เดียงสา, Example: ทารกน้อยในเปลลืมตาแป๋วมองดูของเล่นชิ้นใหม่, Thai Definition: ที่ไร้เดียงสา

CMU English Pronouncing Dictionary
UNAFFECTED AH2 N AH0 F EH1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unaffected (j) ˌʌnəfˈɛktɪd (uh2 n @ f e1 k t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安然无恙[ān rán wú yàng, ㄢ ㄖㄢˊ ㄨˊ ㄧㄤˋ, / ] unaffected (by a disease); safe and sound (set phrase), #25,963 [Add to Longdo]
无恙[wú yàng, ㄨˊ ㄧㄤˋ, / ] unaffected (by a disease), #40,079 [Add to Longdo]
无做作[wú zuò zuo, ㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, / ] unaffected (i.e. behaving naturally) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungekünstelt {adj} | ungekünstelter | am ungekünsteltstenunaffected | more unaffected | most unaffected [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
簡明率直[かんめいそっちょく, kanmeisocchoku] (n,adj-na) simple, plain, and artless; clear, concise, and unaffected [Add to Longdo]
豪放[ごうほう, gouhou] (adj-na,n) largehearted; frank; unaffected [Add to Longdo]
質実剛健[しつじつごうけん, shitsujitsugouken] (n,adj-na) unaffected and sincere, with fortitude and vigor (vigour) [Add to Longdo]
柔婉[じゅうえん, juuen] (adj-na) simple; plain; honest; unaffected; frank; unpretentious [Add to Longdo]
峻酷;峻刻[しゅんこく, shunkoku] (n) severe (personality); unaffected by love [Add to Longdo]
飾り気の無い;飾り気のない[かざりけのない, kazarikenonai] (adj-i) plain; unaffected [Add to Longdo]
素直[すなお, sunao] (adj-na,n) (1) obedient; meek; docile; unaffected; (2) honest; frank; upfront (about one's feelings); (P) [Add to Longdo]
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [Add to Longdo]
知らず;不知[しらず, shirazu] (n-suf) (1) not having; unaffected by; (conj) (2) (often as ~は知らず) aside; I don't know about ...; (3) (arch) (at the beginning of a sentence) I know not whether; I know not if [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unaffected
   adj 1: undergoing no change when acted upon; "entirely
       unaffected by each other's writings"; "fibers remained
       apparently unaffected by the treatment" [ant: {affected}]
   2: unaware of or indifferent to; "insensible to the suffering
     around him" [syn: {insensible(p)}, {unaffected(p)}]
   3: emotionally unmoved; "always appeared completely unmoved and
     imperturbable" [syn: {unmoved(p)}, {unaffected}, {untouched}]
     [ant: {affected}, {moved(p)}, {stirred}, {touched}]
   4: free of artificiality; sincere and genuine; "an unaffected
     grace" [ant: {affected}, {unnatural}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top