ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turned

T ER1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turned-, *turned*, turn, turne
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
well-turned(เวล'เทิร์นดฺ) adj. มีรูปร่างดี,กะทัดรัด,เหมาะเจาะ,ได้จังหวะ, Syn. elegant

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A fine bunch of water lilies you turned out to be.พวงดี ของน้ำดอกบัวคุณจะกลายเป็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Fine conscience I turned out to be.มโนธรรมวิจิตรฉันเปิด ออกมาเป็น Pinocchio (1940)
A fine conscience I turned out to be.มีจิตสำนึกที่ดีฉันเปิดออกมา เป็น Pinocchio (1940)
Well, yes. Mrs. Van Hopper's cold's turned into flu, so she's got a trained nurse.อาการไข้หวัดของคุณนายเเวน ฮอปเปอร์แย่ลง เลยต้องให้พยาบาลคอยดูเเล Rebecca (1940)
Poor land, now turned into a wasteland.ผืนดินน่าสงสาร ที่ตอนนี้ถูกทิ้งร้าง Night and Fog (1956)
She tossed and turned for over an hour.She tossed and turned for over an hour. 12 Angry Men (1957)
Finally, she turned toward the window at about 10 minutes after 12, and as she looked out, she saw the killing through the windows of a passing el train.Finally, she turned toward the window at about 10 minutes after 12, and as she looked out, she saw the killing through the windows of a passing el train. 12 Angry Men (1957)
He took hold of one foot gently and held it until the boy woke... ... and turned and looked at him.เขาก็จับเท้าข้างหนึ่งค่อยๆ และถือมันไว้จนเด็กตื่น และหันมองไปที่เขา The Old Man and the Sea (1958)
And he felt himself going when he turned the fish.และเขารู้สึกว่าตัวเองไป เมื่อเขาหันปลา The Old Man and the Sea (1958)
You're the only one decently turned out.คุณเพียงคนเดียวเปิดออกที่ดี หยุด. How I Won the War (1967)
Is this how you turned out?นี่คือวิธีการที่คุณออกมา? The Godfather (1972)
And then your laugh Turned on the sunแล้วเสียงหัวเราะของเธอนั้น ก็ทำให้วันสดใส The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turnedA big wave turned over his canoe.
turnedA big wave turned the ferry over.
turnedAccidentally, the rumor has turned out to be false.
turnedAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
turnedAfter he died, my life was turned upside down.
turnedAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
turnedAll my efforts turned out to be useless.
turnedAll our things were turned upside down.
turnedAll the leaves on the tree turned yellow.
turnedAlthough it looked like rain this morning, it has turned out fine.
turnedAlthough it seemed like a lot of money to spend just because I was too lazy to cut my own lawn, I turned the whole thing over to him.
turnedAnd the master of the banquet tested the water that had been turned into wine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผกผัน(adj) turned around, See also: turned over, Syn. ผันกลับ, หกหัน, หักเห, Example: ในสถานการณ์ที่ผกผันเช่นนี้ เราควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำร้องตกไป[khamrøng tokpai] (n, exp) EN: application turned down
ผันกลับ[phan klap] (adj) EN: turned around
ผกผัน[phokphan] (adj) EN: turned around
สินค้าเคลม[sinkhā khlēm] (n, exp) EN: returns ; goods returned ; returned items

CMU English Pronouncing Dictionary
TURNED T ER1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turned (v) tˈɜːʳnd (t @@1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出人意外[chū rén yì wài, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄨㄞˋ, ] turned out other than expected (成语 saw); unexpected, #69,116 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kehrtgemachtturned about [Add to Longdo]
umgeklapptturned down [Add to Longdo]
umgelenktturned round [Add to Longdo]
zugekehrtturned to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
への字[へのじ, henoji] (n) (See への字に結んだ口) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
への字に結んだ口[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
スコスコ[sukosuko] (adv) (1) (on-mim) repeatedly; leaving no stone unturned; walking rapidly; (n,vs) (2) (col) (on-mim) masturbation [Add to Longdo]
ニューアダルト[nyu-adaruto] (n) person recently turned 20 (wasei [Add to Longdo]
ヤメ検弁護士;やめ検弁護士[ヤメけんべんごし(ヤメ検弁護士);やめけんべんごし(やめ検弁護士), yame kenbengoshi ( yame ken bengoshi ); yamekenbengoshi ( yame ken bengoshi )] (n) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; prosecutor-turned-lawyer [Add to Longdo]
リターンメール[rita-nme-ru] (n) {comp} email that is returned as undeliverable (wasei [Add to Longdo]
引っ繰り返る(P);引っくり返る;ひっくり返る;引繰り返る[ひっくりかえる, hikkurikaeru] (v5r,vi) to be overturned; to be upset; to topple over; to be reversed; (P) [Add to Longdo]
外股;外また[そとまた, sotomata] (n,adv) (walking with) one's toes turned out; duckfooted [Add to Longdo]
顎がしゃくれる[あごがしゃくれる, agogashakureru] (exp,v1) to have a turned-up chin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
内容返送あり[ないようへんそうあり, naiyouhensouari] content-returned [Add to Longdo]
返送内容エントリ[へんそうないようエントリ, hensounaiyou entori] returned-content entry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turned
   adj 1: moved around an axis or center [ant: {unturned}]
   2: in an unpalatable state; "sour milk" [syn: {off}, {sour},
     {turned}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top