ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subdue

S AH0 B D UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subdue-, *subdue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subdue(vt) ปราบ, See also: เอาชนะ, บังคับไว้ใต้อำนาจ, Syn. defeat, conquer, beat, overcome
subdue(vt) ทำให้อ่อนลง, See also: ทำให้เบาลง, ทำให้สงบ, Syn. lower, reduce, soften
subdue(vt) ข่มอารมณ์, See also: อดกลั้น, Syn. repress, restrain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subdue(ซับดู',ซับดิว') vt. ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้อ่อนลง,ลดเสียงลง,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,พิชิต,ทำให้สงบ,ข่มอารมณ์,บรรเทา., See also: subduableadj. subdueness n. subduably adv. subduer n.
subdued(ซับดูด',ซับดิวดฺ') adj. เงียบ,เงียบสงบ,ลดน้อยลง,อ่อนลง,ถูกพิชิต,บรรเทาลง,ข่มอารมณ์,ลดเสียงลง, Syn. quiet, inhibited

English-Thai: Nontri Dictionary
subdue(vt) ทำให้สงบ,มีชัย,ข่มอารมณ์,ทำให้เชื่อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe they could even subdue him.อาจทำให้สงบลงได้ด้วยซ้ำ Gandhi (1982)
our project orders are to subdue the crew and seize control of this emplacement.คำสั่งให้เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และยึดอำนาจควบคุมการยิงขีปนาวุธ Spies Like Us (1985)
This decree from the Emperor allows us to subdue the Deer God!คำสั่งจากจักรพรรดิ... นี่ ... ช่วยให้เราสามารถปราบกวางพระเจ้า! Princess Mononoke (1997)
That happen when you tried to subdue the girl in our morgue?Because maybe you killed these girls. Power Trip (2008)
During my travel to subdue all the Ridersเป็นเข็มขัดที่ชั้นได้จัดการเหล่าไรเดอร์ Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
To subdue the Riders?จัดการกับเหล่าไรเดอร์รึ Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
Maybe,Alexx, he was attempting to subdue her.บางที อเล็กซ์ เขาพยายามจะทำให้เธอเงียบ Out of Time (2009)
At least one to move the body inside, another one to take out man number 2, and one more to subdue the others.อย่างน้อย 1 คน ที่ย้ายศพมาข้างใน อีกหนึ่งคนเพื่อจัดการเหยื่อคนที่ 2 และอีก 1 เพื่อจัดการคนอื่น ๆ Hopeless (2009)
Subdue her! Subdue her!กำราบเธอ กำราบเธอ Frankie & Alice (2010)
We need-- we need an air strike To subdue jap artilleryเราต้อง-- เราต้องใช้การโจมตีทางอากาศ.. เพื่อปรามกองกำลังปืนใหญ่.. Peleliu Airfield (2010)
If we can subdue Arnaldo and his men, and leave them cuffed at the next station...ถ้าพวกเราสามารถควบคุมตัว Arnaldo กับพวก และมัดพวกเขาทิ้งไว้ที่สถานีหน้า Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Perhaps he struggled, and Taffet was trying to subdue him.ในบางทีเขาถูกทรมานและทาฟเฟต ต้องการทำให้เขาสงบนิ่ง The Boy with the Answer (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subdueHe subdued his passions.
subdueI could not subdue the desire to laugh.
subdueThere is, perhaps, not one of our natural passions so hard to subdue as vanity.
subdueWe cannot subdue nature.
subdueWe danced in the subdued lighting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผด็จศึก(v) dispose of a war, See also: subdue the enemy, finish a fight, put an end to the war, Syn. กำราบ, ปราบ, Example: กองทัพอากาศไม่สามารถเผด็จศึกได้ถ้าหากไร้กองทัพภาคพื้นดิน
เผด็จ(v) subdue, See also: suppress, get rid of, cut, destroy, Syn. กำจัด, ขจัด, ปราบ, Example: ตำรวจทั้ง 4 นาย กำลังซุ่มวางแผนกันเพื่อหาหนทางเผด็จคนร้ายกลุ่มนี้ให้ได้, Thai Definition: ทำให้สิ้นไป, Notes: (เขมร)
ปราบ(v) subdue, See also: subjugate, conquer, overcome, suppress, quell, quash, tame, put down, wipe out, Syn. เอาชนะ, ทำให้ราบ, ทำให้อยู่ในอำนาจ, ทำให้เชื่อง, ทำให้จำยอม, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์, กำราบ, Example: รัฐบาลจีนได้ปราบนักศึกษาที่มาชุมนุมกัน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี 2532
ชำระล้าง(v) suppress, See also: subdue, quell, Syn. สะสาง, ปฏิรูป, ปรับปรุง, สังคายนา, กวาดล้าง, Example: กองปราบฯ ใช้ช่วงเวลานี้ชำระล้างอิทธิพลเถื่อนรกแผ่นดินให้สิ้นซาก
กำราบ(v) suppress, See also: subdue, intimidate, tame, vanquish, quell, subjugate, Syn. ปราบ, ปราม, Example: เมื่อเข้าสู่ยุคเผด็จการแนวคิดนำของนักศึกษาถูกกำราบจนตกอยู่ในภาวะเงียบงัน, Thai Definition: ทำให้เข็ดหลาบ, ทำให้กลัว, ทำให้สิ้นพยศ, ทำให้สิ้นฤทธิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระล้าง[chamralāng] (v) EN: suppress ; subdue ; quell
เผด็จ[phadet] (v) EN: subdue ; suppress ; get rid of ; cut ; destroy  FR: liquider ; en finir
เผด็จศึก[phadet seuk] (v, exp) EN: dispose of a war ; subdue the enemy ; finish a fight ; put an end to the war  FR: mettre un terme à la guerre
พิชิต[phichit] (v) EN: conquer ; defeat ; vanquish ; subdue ; overcome  FR: vaincre ; surmonter
พิชิตข้าศึก[phichit khāseuk] (v, exp) EN: subdue the enemy ; subjugate the enemy
พิชิตธรรมชาติ[phichit thammachāt] (v, exp) EN: subdue nature ; conquer nature
ปราบ[prāp] (v) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out  FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater
ซบเซา[sopsao] (v) EN: dull ; be sluggish ; be lifeless ; look unhappy ; be sad ; be subdued
ทำให้อยู่ในอำนาจ[thamhai yū nai amnāt] (v, exp) EN: subdue
วิชิต[wichit] (v) EN: conquer ; subdue ; subjugate

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBDUE S AH0 B D UW1
SUBDUED S AH0 B D UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subdue (v) sˈəbdjˈuː (s @1 b d y uu1)
subdued (v) sˈəbdjˈuːd (s @1 b d y uu1 d)
subdues (v) sˈəbdjˈuːz (s @1 b d y uu1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しめやか[shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
ぼそぼそ[bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
ボソリ;ぼそり[bosori ; bosori] (adv) whispering; murmuring; subdued [Add to Longdo]
圧伏;圧服[あっぷく, appuku] (n,vs) overpower; subdue; keep down [Add to Longdo]
閑寂枯淡[かんじゃくこたん, kanjakukotan] (n,adj-na,adj-no) (See 侘寂) aesthetic sense in Japanese art emphasising quiet simplicity and subdued refinement [Add to Longdo]
治める[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to govern; to manage; (2) to subdue; (P) [Add to Longdo]
取り押さえる;取り押える;取押える;取り抑える;取抑える[とりおさえる, toriosaeru] (v1,vt) (1) to seize; to capture; to arrest; (2) to hold down; to subdue [Add to Longdo]
従える[したがえる, shitagaeru] (v1,vt) (1) to be accompanied by; (2) to subdue; (P) [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
声を忍ばせて[こえをしのばせて, koewoshinobasete] (exp) in a subdued voice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subdue
   v 1: put down by force or intimidation; "The government quashes
      any attempt of an uprising"; "China keeps down her
      dissidents very efficiently"; "The rich landowners
      subjugated the peasants working the land" [syn: {repress},
      {quash}, {keep down}, {subdue}, {subjugate}, {reduce}]
   2: to put down by force or authority; "suppress a nascent
     uprising"; "stamp down on littering"; "conquer one's desires"
     [syn: {suppress}, {stamp down}, {inhibit}, {subdue},
     {conquer}, {curb}]
   3: hold within limits and control; "subdue one's appetites";
     "mortify the flesh" [syn: {mortify}, {subdue}, {crucify}]
   4: get on top of; deal with successfully; "He overcame his
     shyness" [syn: {overcome}, {get over}, {subdue}, {surmount},
     {master}]
   5: make subordinate, dependent, or subservient; "Our wishes have
     to be subordinated to that of our ruler" [syn: {subordinate},
     {subdue}]
   6: correct by punishment or discipline [syn: {tame}, {chasten},
     {subdue}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top