ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

significant

S AH0 G N IH1 F IH0 K AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -significant-, *significant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
significant(adj) ซึ่งมีความหมาย, See also: สำคัญ, Syn. important, great, major, valuable, Ant. insignificant, trivial, petty
significantly(adv) อย่างสำคัญ, See also: อย่างจำเป็น, Syn. essentially, necessarily

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
significant(ซิกนิฟ'ฟะเคินทฺ) adj. สำคัญ,มีความหมาย,มีลักษณะสำคัญ,มีผล. n.. สิ่งที่สำคัญ,สิ่งที่มีความหมาย,สิ่งที่มีผล., See also: significantly adv., Syn. meaningful, important
insignificant(อินซิกนิฟ'ฟะเคินทฺ) adj. ไม่สำคัญ,เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป,ไม่มีความหมาย., See also: insignificantly adv. -, Syn. meaningless
least significant digit(LSD) n. ตัวเลขขวาสุด

English-Thai: Nontri Dictionary
significant(adj) น่าสังเกต,สำคัญ,มีความหมาย,มีผล
insignificant(adj) ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,ไม่มีความหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
significantนัยสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
significant differenceความแตกต่างที่มีนัยสำคัญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
significant digit; significant figureตัวเลขนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
significant digits; significant figureตัวเลขนัยสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
significant figure; significant digitตัวเลขนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
significant figureเลขนัยสำคัญ, จำนวนตัวเลขที่เป็นผลจากการวัดซึ่งมีความหมายและความเหมาะสมตามความละเอียดของเครื่องมือที่ใช้วัด เช่น ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวดินสอแท่งหนึ่งได้ 2.56 เซนติเมตร  แต่ถ้าใช้ไมโครมิเตอร์วัดจะได้ 2.5632 เซนติเมตร แสดงว่าการใช้ไม้บรรทัดวัดจะได้เลขนัยสำคัญ 3 ตัว และใช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
significantAt present the text book issue between the Korean and Japanese governments is developing into a significant problem affecting both countries.
significantA wedding is a significant ceremony.
significantBut the benefits are significant at all ages.
significantHe has made a significant decision.
significantHe studied the scientists considered to be the most significant of the 19th century.
significantHis behavior is significant of his intentions.
significantIf this proposal is put into practice, the business world will be affected to a significant degree.
significantIn Japan, employment opportunities are significantly lower for women than they are for men.
significantSolar energy may be able to play a significant role in our daily life.
significantThe difference in our ages is not significant.
significantThe life in the university is significant.
significantThe significant point as regards the segregation problem is to clarify the value system of each group.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลักสำคัญ(adj) important, See also: significant, Syn. สำคัญมาก, สำคัญยิ่ง, Example: การเตรียมในระยะก่อนตั้งครรภ์ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญ คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยเตรียม
เรื่องสำคัญ(n) important matter, See also: significant matter, serious matter, Example: เรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องสนใจพัฒนากัน, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจหรือสนใจเป็นพิเศษ
เอ้(adj) important, See also: significant, Syn. สำคัญ, Example: ในวงการกีฬา นักกีฬาตัวเอ้ของเมริกันนั้น คนผิวดำมีชื่อมาก, Thai Definition: สำคัญ, หัวโจก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด่น[den] (adj) EN: significant ; superior ; outstanding  FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ด้อยคุณค่า[dǿi khunkhā = dǿi khunnakhā] (adj) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value
เอ้[ē] (adj) EN: important ; significant ; top ; leading  FR: important
ขี้หมู[khī mū] (adj) EN: trivial ; petty ; trfling ; insignificant  FR: trivial ; insignifiant
ขี้ผง[khīphong] (adj) EN: trivial; insignificant; unimportant  FR: insignifiant ; négligeable
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[khīpratiū = khīpatiū] (adj) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight  FR: insignifiant ; sans importance
กิ่งก้อย[kingkøi] (adj) EN: little ; small ; insignificant ; negligible ; trivial  FR: petit ; bénin ; insignifiant ; négligeable
กระจ้อย[krajøi] (adj) EN: insignificant ; negligible ; meagre ; little  FR: insignifiant
กระจอก[krajøk] (adj) EN: insignificant ; of no importance ; piddling ; petty  FR: insignifiant
เล็กน้อย[leknøi] (adj) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly  FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; misérable ; mesquin

CMU English Pronouncing Dictionary
SIGNIFICANT S AH0 G N IH1 F IH0 K AH0 N T
SIGNIFICANT S IH0 G N IH1 F IH0 K AH0 N T
SIGNIFICANTLY S IH0 G N IH1 F IH0 K AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
significant (j) sˈɪgnˈɪfɪkənt (s i1 g n i1 f i k @ n t)
significantly (a) sˈɪgnˈɪfɪkəntliː (s i1 g n i1 f i k @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bedeutungsvoll {adj} | bedeutungsvoller | am bedeutungsvollstensignificant | more significant | most significant [Add to Longdo]
positive Ziffersignificant digit [Add to Longdo]
signifikante Stelle {f} [math.]significant digit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
までもない[mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P) [Add to Longdo]
ノーカウント[no-kaunto] (n) not counting (as anything significant) (wasei [Add to Longdo]
ノーカン[no-kan] (n) (abbr) (See ノーカウント) not counting (as anything significant) [Add to Longdo]
安っぽい[やすっぽい, yasuppoi] (adj-i) cheap-looking; tawdry; insignificant; (P) [Add to Longdo]
意義深い[いぎぶかい, igibukai] (adj-i) significant; important [Add to Longdo]
一大転機[いちだいてんき, ichidaitenki] (n) significant turning point [Add to Longdo]
一文[いちもん, ichimon] (n) something insignificant; one mon (10th sen); (P) [Add to Longdo]
下位バイト[かいバイト, kai baito] (n) least significant byte [Add to Longdo]
角を矯めて牛を殺す[つのをためてうしをころす, tsunowotameteushiwokorosu] (exp,v5s) to throw the baby out with the bath water; to strain at a camel and swallow a gnat; to obsess over insignificant details and miss the larger point [Add to Longdo]
割鶏牛刀[かっけいぎゅうとう, kakkeigyuutou] (n) using a meat ax when a knife would suffice; taking a sledgehammer to crack a nut; using a grand-scale measure (a massive instrument) to deal with an insignificant problem [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最下位[さいかい, saikai] least significant bit [Add to Longdo]
最下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] LSB, least significant bit [Add to Longdo]
最下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] least significant bit (LSB) [Add to Longdo]
最小有効ビット[さいしょうゆうこうびっと, saishouyuukoubitto] least significant bit, LSB (abbr.) [Add to Longdo]
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.) [Add to Longdo]
最上位のビット[さいじょういのビット, saijouino bitto] MSB, most significant bit [Add to Longdo]
最上位ビット[さいじょういビット, saijoui bitto] most significant bit (MSB) [Add to Longdo]
最大有効ビット[さいだいゆうこうびっと, saidaiyuukoubitto] most significant bit, MSB [Add to Longdo]
最大有効数字[さいだいゆうこうすうじ, saidaiyuukousuuji] most significant digit, MSD [Add to Longdo]
重要なSGML文字[じゅうようなSGMLもじ, juuyouna SGML moji] significant SGML character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 significant
   adj 1: important in effect or meaning; "a significant change in
       tax laws"; "a significant change in the Constitution"; "a
       significant contribution"; "significant details";
       "statistically significant" [syn: {significant},
       {important}] [ant: {insignificant}, {unimportant}]
   2: fairly large; "won by a substantial margin" [syn:
     {significant}, {substantial}]
   3: too closely correlated to be attributed to chance and
     therefore indicating a systematic relation; "the interaction
     effect is significant at the .01 level"; "no significant
     difference was found" [ant: {nonsignificant}]
   4: rich in significance or implication; "a meaning look" [syn:
     {meaning(a)}, {pregnant}, {significant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top