ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

riotous

R AY1 AH0 T AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -riotous-, *riotous*, riotou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
riotous(adj) เกี่ยวกับการจลาจล, Syn. tumultuous, disorderly
riotously(adv) อย่างโกลาหล, See also: อย่างจลาจล, Syn. fiercely
riotousness(n) ความโกลาหล, See also: การจลาจล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
riotous(ไร'เอิทเทิส) adj. เกี่ยวกับการจลาจล,อลหม่าน,โกลาหล,น่าหัวเราะ,ปล่อยอารมณ์เต็มที่

English-Thai: Nontri Dictionary
riotous(adj) วุ่นวาย,อลหม่าน,โกลาหล,เกี่ยวกับการจลาจล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
riotousLive a riotous life.
riotousSince PlayStation 2 came out the game software store shelves have bloomed riotously with colorful new titles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กริวกราว(adv) tumultuously, See also: riotously, boisterously, uproariously, Syn. อึกทึก, ครึกโครม, Example: ทหารยกทัพมาโห่เสียงกริวกราว, Thai Definition: ดังเพราะเสียงโห่, เสียงเอ็ดอึงพร้อมกันหลายๆ เสียง

CMU English Pronouncing Dictionary
RIOTOUS R AY1 AH0 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
riotous (j) rˈaɪətəs (r ai1 @ t @ s)
riotously (a) rˈaɪətəsliː (r ai1 @ t @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zusammenrottung {f} [jur.]riotous assembly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
活劇[かつげき, katsugeki] (n) (1) (See アクションドラマ) action picture; action movie; (2) riotous scene; street brawl [Add to Longdo]
放蕩生活[ほうとうせいかつ, houtouseikatsu] (n) fast living; dissipated life; riotous life [Add to Longdo]
放埓;放埒[ほうらつ, houratsu] (adj-na) licentious; profligate; dissipated; riotous; wild [Add to Longdo]
暴れる[あばれる, abareru] (v1,vi) to act violently; to rage; to struggle; to be riotous; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 riotous
   adj 1: produced or growing in extreme abundance; "their riotous
       blooming" [syn: {exuberant}, {lush}, {luxuriant},
       {profuse}, {riotous}]
   2: characterized by unrest or disorder or insubordination;
     "effects of the struggle will be violent and disruptive";
     "riotous times"; "these troubled areas"; "the tumultuous
     years of his administration"; "a turbulent and unruly
     childhood" [syn: {disruptive}, {riotous}, {troubled},
     {tumultuous}, {turbulent}]
   3: unrestrained by convention or morality; "Congreve draws a
     debauched aristocratic society"; "deplorably dissipated and
     degraded"; "riotous living"; "fast women" [syn: {debauched},
     {degenerate}, {degraded}, {dissipated}, {dissolute},
     {libertine}, {profligate}, {riotous}, {fast}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top