ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peacefully

P IY1 S F AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peacefully-, *peacefully*, peaceful
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peacefully(adv) อย่างสงบ, See also: อย่างสันติ, อย่างมีระเบียบ, อย่างเรียบร้อย, อย่างเงียบสงบ, Syn. calmly, quitely

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peacefullyFred's agitation has now subsided, and he's sleeping peacefully.
peacefullyHe breathed his last peacefully this morning.
peacefullyHe had gone there to help garbage workers strike peacefully for better pay and working conditions.
peacefullyHe intervened and settled the matter peacefully for the time being.
peacefullyHis grandfather passed away peacefully.
peacefullyI could live peacefully here.
peacefullyInternational disputes must be settled peacefully.
peacefullyMartin Luther King, Jr., had won his first protest against injustice - peacefully.
peacefullyMartin Luther King, Jr., persuaded the black citizens to protest peacefully.
peacefullyMy grandmother passed away peacefully last night.
peacefullyMy grandmother went peacefully in the night.
peacefullyShe passed away peacefully in her sleep.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบสุข(adv) peacefully, See also: tranquilly, Syn. สุขสงบ, สงบ, Example: ชาวจีนอาศัยอยู่ในเมืองไทยอย่างสงบสุขนานนับร้อยปี, Thai Definition: อย่างเรียบร้อยเป็นปกติไม่ทุกข์ร้อนใดๆ
สุขสงบ(adv) peacefully, See also: placidly, serenely, tranquilly, quietly, calmly, Syn. สงบสุข, Example: เราจะสร้างสรรค์สังคมให้เดินเข้าสู่ความยุติธรรมอย่างสุขสงบได้อย่างไร, Thai Definition: มีความสุขและสงบ
สงบราบคาบ(adv) peacefully, See also: tranquilly, calmly, Example: ปัญหาที่ว่าใหญ่ก็ถูกจัดการไปได้อย่างสงบราบคาบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงบเงียบ[sa-ngop ngīep] (adv) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely  FR: calmement ; sereinement
สงบราบคาบ[sa-ngop rāpkhāp] (adv) EN: peacefully ; tranquilly ; calmly  FR: tranquillement
อย่างสันติ[yāng santi] (adj) EN: peacefully  FR: pacifiquement ; paisiblement

CMU English Pronouncing Dictionary
PEACEFULLY P IY1 S F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peacefully (a) pˈiːsfəliː (p ii1 s f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] peacefully; quietly, #223,361 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安々;安安[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably [Add to Longdo]
何事もなく[なにごともなく, nanigotomonaku] (adv) uneventfully; without incident; without a hitch; peacefully [Add to Longdo]
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled [Add to Longdo]
成仏[じょうぶつ, joubutsu] (n,vs) (1) entering Nirvana; becoming a Buddha; (2) going to heaven; resting in peace; dying (peacefully) [Add to Longdo]
静かに[しずかに, shizukani] (adv) (1) calmly; quietly; gently; peacefully; (exp) (2) be quiet! [Add to Longdo]
大往生を遂げる[だいおうじょうをとげる, daioujouwotogeru] (exp,v1) to die peacefully; to have lived a full life [Add to Longdo]
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P) [Add to Longdo]
念仏往生[ねんぶつおうじょう, nenbutsuoujou] (n,vs) passing away peacefully to be reborn in Paradise through invocation of Amitabha [Add to Longdo]
変わりなく;変わり無く[かわりなく, kawarinaku] (adv) (1) unchangeably; constantly; uniformly; eternally; (2) uneventfully; peacefully [Add to Longdo]
無事に[ぶじに, bujini] (adv) safely; peacefully; quietly; without problems [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  peacefully
      adv 1: in a peaceful manner; "the hen settled herself on the
             nest most peacefully"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top