ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outline

AW1 T L AY2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outline-, *outline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outline(n) เส้นรอบนอก, See also: เส้นขอบ, Syn. contour, shape
outline(n) ภาพร่าง, See also: ภาพคร่าวๆ, Syn. sketch, drawing
outline(n) แผนการอย่างคร่าวๆ, Syn. schema, scheme
outline(n) ส่วนสรุปโดยย่อ, Syn. summary, synopsis
outline(vt) ร่างภาพ, See also: ร่าง, Syn. sketch, draft
outline(vt) สรุปส่วนสำคัญ, See also: สรุป, แสดงจุดสำคัญ, สรุปความ, Syn. summarize, adumbrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outline(เอาทฺ'ไลนฺ) n. เค้าโครง,รูปร่าง,สัณฐาน,เค้าหน้า,เส้นรอบนอก,ภาพคร่าว ๆ ,แผนผังสังเขป,ต้นร่าง. vt. ร่างเค้าโครง,สรุปความ, See also: outlines n., pl. ส่วนที่สำคัญข้อความสำคัญ, Syn. sketch, plan, draw
outline fontแบบอักษรที่มีแต่เส้นขอบหมายถึง แบบอักษรแบบหนึ่งที่มีแต่เส้นขอบ ตรงกลางกลวง นิยมใช้ในการทำหัวเรื่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
outline(n) เค้าโครง,รูปร่าง,ภาพ,สัณฐาน,โครงร่าง,ต้นร่าง
outline(vt) ร่าง,เขียนโครงร่าง,สรุปความ,สังเขปความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outline๑. ตัวโปร่ง๒. เส้นกรอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outline drawingการวาดเส้นขอบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
outline mapoutline map, แผนที่เค้าโครง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Outlines ; Outline, syllabi, etc.โครงเรื่อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outlineHe gave me a brief outline of the plan.
outlineHe gave me an outline of the affair.
outlineHere we explain about creating outlines of characters and paths.
outlineHe sketches the outline of the machine.
outlineThe question here is one of creating the framework with which we can outline the social trend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัณฐาน(n) shape, See also: outline, contours, form, configuration, Syn. ลักษณะ, รูปทรง, Example: โลกของเรามีสัณฐานกลมและมีขนาดกว้างใหญ่มาก
เนื้อเรื่อง(n) plot, See also: outline, story, scenario, subject, Syn. เรื่องราว, Example: ภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องยกย่องวีรกรรมการเสียสละเพื่อชาติ, Thai Definition: สาระของเรื่อง
เค้าโครงเรื่อง(n) plot, See also: outline, story line, scenario, Syn. โครงเรื่อง, เค้าเรื่อง, Example: เธอช่วยเล่าย่อๆ พอให้เห็นเค้าโครงเรื่องเท่านั้นก็พอ, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องคร่าวๆ หรือเรื่องย่อ
เค้า(n) outline, See also: plot, scheme, Syn. รูปความ, ต้นเงื่อน, ต้นเค้า, เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, พล็อตเรื่อง, Example: นิยายเรื่องนี้ผู้แต่งได้เค้ามาจากนิยายต่างประเทศ, Thai Definition: รูปหรือรูปความโดยย่อ
เค้าโครง(n) outline, See also: summary, draft, synopsis, plan, Syn. เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, Example: นักเรียนควรจะเขียนเค้าโครงก่อนแล้วจึงค่อยเขียนรายละเอียดของเรื่อง, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: โครงเรื่องย่อๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับร่าง[chabap rāng] (n, exp) EN: draft ; early version ; preliminary outline  FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
โฉม[chōm] (n) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure  FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
เค้า[khao] (n) EN: outline ; plot ; framework
เค้าโครง[khaokhrōng] (n) EN: outline ; summary ; draft ; synopsis ; plan  FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; vue d'ensemble [f] ; synopsis [m]
โครง[khrōng] (n) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan  FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
เลา ๆ[lao-lao] (adv) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline  FR: approximativement ; grossièrement
แนวป่า[naēopā] (n) EN: forest belt ; line of the forest ; forest outline  FR: orée [f] ; lisière [f]
เนื้อเรื่อง[neūareūang] (n) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject  FR: thème [m] ; sujet [m] ; intrigue [f] ; scénario [m] ; teneur [f]
ร่าง[rāng] (n) EN: figure ; form ; outline ; shape ; draft ; body ; structure ; appearance  FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; brouillon [m] ; projet [m] ; plan [m] ; canevas [m] ; corps [m] ; structure [f]
ร่าง[rāng] (v) EN: draft ; sketch ; outline ; draw up ; formulate  FR: esquisser ; ébaucher ; formuler ; rédiger

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTLINE AW1 T L AY2 N
OUTLINED AW1 T L AY2 N D
OUTLINES AW1 T L AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outline (v) ˈautlaɪn (au1 t l ai n)
outlined (v) ˈautlaɪnd (au1 t l ai n d)
outlines (v) ˈautlaɪnz (au1 t l ai n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纲要[gāng yào, ㄍㄤ ㄧㄠˋ, / ] outline; essential points, #8,047 [Add to Longdo]
头绪[tóu xù, ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ, / ] outline; main threads, #26,007 [Add to Longdo]
概论[gài lùn, ㄍㄞˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] outline; introduction; survey; general discussion, #27,679 [Add to Longdo]
概要[gài yào, ㄍㄞˋ ㄧㄠˋ, ] outline [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abriss {m}; Grundriss {m} | Abrisse {pl}; Grundrisse {pl}outline | outlines [Add to Longdo]
Auszug {m}; Abriss {m} (eines Buches)outline (of a book) [Add to Longdo]
Übersichtskarte {f}outline map [Add to Longdo]
Umriss {m}; Umrisslinie {f}; Kontur {f}; Silhouette {f}; Profil {n} | Umrisse {pl}outline | outlines [Add to Longdo]
Umrisszeichnung {f}outline drawing; outline plan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまし[aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
アウトライン;アウトゥライン[autorain ; autourain] (n) outline [Add to Longdo]
アウトラインステッチ[autorainsutecchi] (n) outline stitch [Add to Longdo]
アウトラインフォント[autorainfonto] (n) {comp} outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[autorainpurosessa] (n) {comp} outline processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサー[autorainpurosessa-] (n) outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[autorainyu-teiritei] (n) {comp} outline utility [Add to Longdo]
アウトラインレベル[autorainreberu] (n) {comp} outline level [Add to Longdo]
一まず(P);一先ず;一先;ひと先ず[ひとまず, hitomazu] (adv) (uk) for the present; once; in outline; (P) [Add to Longdo]
一応(P);一往[いちおう, ichiou] (adv) once; tentatively; in outline; for the time being; just in case; so far as it goes; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
輪郭[りんかく, rinkaku] outline, features [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outline
   n 1: the line that appears to bound an object [syn: {outline},
      {lineation}]
   2: a sketchy summary of the main points of an argument or theory
     [syn: {outline}, {synopsis}, {abstract}, {precis}]
   3: a schematic or preliminary plan [syn: {outline}, {schema},
     {scheme}]
   v 1: describe roughly or briefly or give the main points or
      summary of; "sketch the outline of the book"; "outline his
      ideas" [syn: {sketch}, {outline}, {adumbrate}]
   2: draw up an outline or sketch for something; "draft a speech"
     [syn: {draft}, {outline}]
   3: trace the shape of [syn: {delineate}, {limn}, {outline}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top