ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nonsense

N AA1 N S EH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nonsense-, *nonsense*
Possible hiragana form: のんせんせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nonsense(n) การพูดสิ่งไร้สาระ, Syn. chitchat, gab, twaddle
nonsense(n) เรื่องไร้สาระ, See also: เรื่องไร้เหตุผล, เรื่องที่ไม่มีเหตุผล, Syn. foolishness, incongruity, Ant. reason

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nonsense(นอน'เซินซฺ) n. ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล, See also: nonsensical adj. nonsensicality n., Syn. absurdity

English-Thai: Nontri Dictionary
nonsense(n) เรื่องโง่ๆ,เรื่องไร้สาระ,ความเหลวไหล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nonsense(adj) ไร้สาระ ไม่มีสาระ ไม่มีแก่นสาร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nonsenseCut out nonsense, will you?
nonsenseDon't talk nonsense!
nonsenseHe began to talk nonsense after a while.
nonsenseHe cannot have said such nonsense.
nonsenseHer explanation of the problem added up to nonsense.
nonsenseHis explanation of the problem adds up to nonsense.
nonsenseI am fed up with your nonsense.
nonsenseIf I were you, I would not have said such a nonsense.
nonsenseIt is time you put a stop to this nonsense.
nonsenseIt's nonsense to try that.
nonsenseIt was a delightful bit of nonsense.
nonsenseI would not have said such a nonsense.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องไร้สาระ(n) trivial matter, See also: nonsense, foolishness, Syn. เรื่องไม่สำคัญ, Ant. เรื่องมีสาระ, เรื่องสำคัญ, Example: ผมว่าคนที่เขียนเรื่องไร้สาระอย่างนี้ คงเป็นคนที่มีจินตนาการค่อนข้างกว้างไปหน่อย, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องที่ไม่สำคัญ
เรื่องเหลวไหล(n) nonsense, See also: rubbish, gibberish, tripe, twaddle

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ได้ความ[mai dāikhwām] (adj) EN: no good ; no much good ; lousy ; nonsense ; stupid
เพ้อ[phoē] (v) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations  FR: délirer
พูดเหลวไหล[phūt lēolai] (v, exp) EN: talk nonsense
ตอแหล[tølaē] (v) EN: lie ; tell a lie ; fib ; exaggerate a lot ; talk nonsense  FR: mentir ; affabuler

CMU English Pronouncing Dictionary
NONSENSE N AA1 N S EH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nonsense (n) nˈɒnsns (n o1 n s n s)
nonsenses (n) nˈɒnsnsɪz (n o1 n s n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无聊[wú liáo, ㄨˊ ㄌㄧㄠˊ, / ] nonsense; bored, #2,414 [Add to Longdo]
无稽[wú jī, ㄨˊ ㄐㄧ, / ] nonsense, #77,803 [Add to Longdo]
胡扯淡[hú chě dàn, ㄏㄨˊ ㄔㄜˇ ㄉㄢˋ, ] nonsense; irresponsible patter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unsinn {m}; Blödsinn {m}; Nonsens {m} | glatter Unsinn; blanker Unsinnnonsense | sheer nonsense [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がせ;ガセ[gase ; gase] (n,pref) fake; lie; nonsense [Add to Longdo]
すか[suka] (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.) [Add to Longdo]
ちゃらける[charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense [Add to Longdo]
ちゃらっぽこ[charappoko] (int) no way; that can't be true; nonsense! [Add to Longdo]
エログロナンセンス[eroguronansensu] (n) (abbr) erotic and grotesque nonsense [Add to Longdo]
ナンセンス(P);ノンセンス[nansensu (P); nonsensu] (adj-na,n) nonsense; (P) [Add to Longdo]
ナンセンスコメディー[nansensukomedei-] (n) nonsense comedy [Add to Longdo]
戯け;白痴[たわけ, tawake] (n) (1) (See 戯ける) tomfoolery; foolish act; nonsense; (2) (See 戯け者) fool; idiot [Add to Longdo]
戯言;たわ言;戲言(oK);譫言(iK)[たわごと;ぎげん(戯言;戲言);たわこと(ok), tawagoto ; gigen ( tawagoto ; tawagoto ); tawakoto (ok)] (n) nonsense; bullshit; silly things; joke [Add to Longdo]
荒誕[こうたん, koutan] (adj-na,n) exaggerated beyond recognition; nonsense; wild talk; lies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nonsense
   adj 1: having no intelligible meaning; "nonsense syllables"; "a
       nonsensical jumble of words" [syn: {nonsense(a)},
       {nonsensical}]
   n 1: a message that seems to convey no meaning [syn: {nonsense},
      {bunk}, {nonsensicality}, {meaninglessness}, {hokum}]
   2: ornamental objects of no great value [syn: {folderal},
     {falderol}, {frill}, {gimcrackery}, {gimcrack}, {nonsense},
     {trumpery}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top