ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mercurial

M ER0 K Y UH1 R IY0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mercurial-, *mercurial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mercurial(adj) หลายใจ, See also: เปลี่ยนใจง่าย, เปลี่ยนแปลงง่าย, Syn. fluctuating, variable, inconstant
mercurial(adj) เกี่ยวกับธาตุปรอท (ทางเคมี)
mercurial(n) ยาที่มีสารปรอท
mercurially(adv) อย่างเปลี่ยนใจง่าย
mercurialize(vt) ใส่สารปรอท, See also: จัดการด้วยสารปรอท
mercurialness(n) การเปลี่ยนใจง่าย, Syn. flightiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mercurial(เมอคิว'เรียล) adj. เกี่ยวกับธาตุปรอท,เกี่ยวกับเทพเจ้า Mercury (ดู) ,เกี่ยวกับดาวพุธ,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว,ไว (เหมือนปรอท) ,เปลี่ยนแปลงง่าย,เหลาะแหละ,หลายใจ. n. ยาที่มีสารปรอทอยู่., See also: mercurialness n. mercuriality n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mercurial(adj) เกี่ยวกับปรอท,เปลี่ยนแปลงง่าย,เหลาะแหละ,หลายใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mercurial๑. -ปรอท๒. ยาเข้าปรอท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mercurial stomatitisปากอักเสบเหตุปรอท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mercurialism; poisoning, mercuryภาวะพิษปรอท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mercurialentisสารประกอบปรอทมีสีในแคปซูลด้านหน้าของเลนส์ตา [การแพทย์]
Mercurialis, Erethismusพิษจากปรอท [การแพทย์]
Mercurialismเป็นพิษเนื่องจากปรอท [การแพทย์]
Mercurialsยาพวกสารปรอท, สารปรอท [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
MERCURIAL M ER0 K Y UH1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mercurial (j) mˈɜːʳkjˈuəʳrɪəʳl (m @@1 k y u@1 r i@ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
水銀剤[すいぎんざい, suiginzai] (n) mercurials (drugs containing mercury) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mercurial
   adj 1: liable to sudden unpredictable change; "erratic
       behavior"; "fickle weather"; "mercurial twists of
       temperament"; "a quicksilver character, cool and willful
       at one moment, utterly fragile the next" [syn: {erratic},
       {fickle}, {mercurial}, {quicksilver(a)}]
   2: relating to or under the (astrological) influence of the
     planet Mercury; "the Mercurial canals"
   3: relating to or having characteristics (eloquence, shrewdness,
     swiftness, thievishness) attributed to the god Mercury; "more
     than Mercurial thievishness"
   4: relating to or containing or caused by mercury; "mercurial
     preparations"; "mercurial sore mouth"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top