ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

martyrdom

M AA1 R T ER0 D AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -martyrdom-, *martyrdom*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
martyrdom(n) ความทุกข์ทรมาน, Syn. torment, pain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
martyrdom(มาร์'เทอะดัม) n. ความทุกข์ทรมานความตาย หรือสภาวะของmartyr (ดู) ,ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส

English-Thai: Nontri Dictionary
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The martyrdom of our fellow citizen in defense of his country was not a useless sacrifice.นี่นับเป็นการเสียสละเพื่อประเทศชาติ ไม่ใช่การเสียสละโดยสูญเปล่า Malèna (2000)
Will you display the wounds of martyrdom and walk through the gates of heaven?คุณจะเผยให้เห็นบาดแผล_BAR_ แห่งความเสียสละ_BAR_ แล้วก้าวเข้าสู่ประตูสวรรค์ Rendition (2007)
He's supposed to do a martyrdom operation but he doesn't wanna fucking die.ความจริงเขาต้องปฏิบัติการพลีชีพ แต่เสือกกลัวตายขึ้นมา Body of Lies (2008)
What's a little martyrdom between friends?- เป็นความทุกข์ทรมานนิดหน่อย ระหว่างเพื่อนฝูงนั่นเหรอ? A561984 (2009)
Ten years after Bruno's martyrdom Galileo first looked through a telescope realizing that Bruno had been right all along.สิบปีหลังจากที่ความ ทุกข์ทรมานของบรูโน่, กาลิเลโอแรกมองผ่าน กล้องโทรทรรศน์, ตระหนักว่าบรูโน่ได้ รับสิทธิโดยตลอด Standing Up in the Milky Way (2014)
Don't try and fabricate some kind of martyrdom for her.อย่าพยายามและผลิตชนิดของ การเสียสละบางอย่างสำหรับเธอ Underworld: Blood Wars (2016)
Sounds like martyrdom to me.ฟังดูเศร้านะสำหรับฉัน Below Her Mouth (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
MARTYRDOM M AA1 R T ER0 D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
martyrdom (n) mˈaːtədəm (m aa1 t @ d @ m)
martyrdoms (n) mˈaːtədəmz (m aa1 t @ d @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Märtyrium {n} | ein Märtyrium durchleidenmartyrdom | to suffer a martyrdom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
殉教[じゅんきょう, junkyou] (n,vs) martyrdom [Add to Longdo]
殉難[じゅんなん, junnan] (n,vs) martyrdom; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 martyrdom
   n 1: death that is imposed because of the person's adherence of
      a religious faith or cause
   2: any experience that causes intense suffering [syn: {calvary},
     {martyrdom}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top