ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interne

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interne-, *interne*
English-Thai: Longdo Dictionary
Internet(n, name) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interne(n) คนฝึกงาน, See also: เด็กฝึกงาน, Syn. trainee
interne(n) แพทย์ฝึกหัด
internee(n) ผู้ถูกกักขัง, See also: ผู้ต้องขัง
Internet(n) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ, See also: อินเทอร์เนต
internecine(adj) ซึ่งเกิดขึ้นภายในกลุ่ม ประเทศหรือองค์กร, Syn. inside, internal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interne(อิน'เทิร์น) n. ดูintern, See also: interneship n.
internee(อินเทอนี') n. ผู้ถูกกักกันหรือกักขัง
internet(อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC , Infonews เป็นต้น) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interneeผู้ถูกกักกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Internetอินเทอร์เน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internetอินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Internet Access Provider (IAP)ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ไอเอพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internet Access Provider (IAP)ผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ไอเอพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Internet addressเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internet addressเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Internet Packet Exchange (IPX)เกณฑ์วิธีแลกเปลี่ยนกลุ่มข้อมูลระหว่างเครือข่าย (ไอพีเอกซ์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internet Protocol (IP)เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ไอพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internet Protocol (IP)เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ไอพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Internetอินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีการศึกษา]
Internetอินเทอร์เน็ต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Internetอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internetอินเทอร์เน็ต, เครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายที่มีแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกมาเชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมาก คำๆ นี้มักจะเขียนผิดเป็น "อินเตอร์เน็ต" หรือ "อินเตอร์เน็ท" [คอมพิวเตอร์]
Internetอินเทอร์เน็ต [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Internetอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internetอินเทอร์เน็ต, เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรธุรกิจ หน่วยงานของรัฐบาล สถานศึกษา ตลอดจนเชื่อมโยงบุคคลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ข้อมูล สารสนเทศ สินค้า และบริการที่นำเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Internet addressesบ้านเลขที่บนอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet advertisingโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Internet and childrenอินเตอร์เน็ตกับเด็ก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
interneuron(n) เซลล์ประสาทประสานงาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interneA firewall will guarantee Internet security.
interneApparently "the iPhone sounds the death knell for the Internet."
interneDay by day and month by month Internet technology is growing. Actually make that second by second and minute by minute.
interneEven during work I secretly indulge my Internet addiction.
interneHave them send you an application form over the Internet.
interneHe is into the Internet.
interneIf you go around the Internet, using half-width katakana in various places, eventually you're going to end up pissing off a lot of people.
interneI'm on the lookout for a good introductory book about the internet.
interneInternet sites that publish information on education related businesses are given below.
interneIs that all you can talk about - the Internet?
interneMy internet connection was cut off.
interneOur company is going to be left behind too if we don't create an environment in which we can get instant Internet access.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อินเทอร์เน็ต(n) Internet, See also: I'net
อินเทอร์เน็ต(n) Internet, See also: I'net

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะภายใน[awaiyawa phāinai] (n, exp) EN: internal organs  FR: organe interne [mpl]
ชั้นใน[channai] (adj) EN: inner ; interior ; internal ; inside  FR: intérieur ; interne
อินเทอร์เน็ต[Inthoēnēt] (n) EN: Internet  FR: Internet [m] ; Net [m]
อินเตอร์เน็ต = อินเตอร์เน็ท[intoēnet] (n) EN: Internet  FR: Internet [m]
แก่นโลกชั้นใน[kaen lōk channai] (n, exp) EN: inner core  FR: noyau interne (soloide) [m] ; graine [f]
กักกัน[kakkan] (v) EN: confine ; restrict ; detain  FR: interner ; détenir
กักขัง[kakkhang] (v) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody  FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
การใช้อินเทอร์เน็ต[kānchai inthoēnēt] (n, exp) EN: using the Internet
การฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต[kān chøkōng thāng intoēnet] (n, exp) EN: Internet fraud  FR: fraude sur internet [f]
การกักขัง[kān kakkhang] (n) EN: detention  FR: détention [f] ; emprisonnement [m] ; incarcération [f] ; internement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERNED IH1 N T ER2 N D
INTERNEE IH2 N T ER0 N IY1
INTERNET IH1 N T ER0 N EH2 T
INTERNEES IH2 N T ER0 N IY1 Z
INTERNET'S IH1 N T ER0 N EH2 T S
INTERNECINE IH2 N T ER1 N AH0 S IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interne (n) ˈɪntɜːʳn (i1 n t @@ n)
interned (v) ˈɪntˈɜːʳnd (i1 n t @@1 n d)
internee (n) ˌɪntɜːʳnˈiː (i2 n t @@ n ii1)
internes (n) ˈɪntɜːʳnz (i1 n t @@ n z)
internees (n) ˌɪntɜːʳnˈiːz (i2 n t @@ n ii1 z)
internecine (j) ˌɪntənˈiːsaɪn (i2 n t @ n ii1 s ai n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
网吧[wǎng ba, ㄨㄤˇ ㄅㄚ˙, / ] internet cafe, #5,161 [Add to Longdo]
因特网[yīn tè wǎng, ㄧㄣ ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ, / ] Internet, #18,708 [Add to Longdo]
中间神经元[zhōng jiān shén jīng yuán, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄩㄢˊ, / ] interneuron [Add to Longdo]
互联网用户[hù lián wǎng yòng hù, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] Internet user [Add to Longdo]
互联网站[hù lián wǎng zhàn, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, / ] Internet site [Add to Longdo]
因特网提供商[yīn tè wǎng tí gōng shāng, ㄧㄣ ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, / ] Internet service provider; ISP [Add to Longdo]
因特网联通[yīn tè wǎng lián tōng, ㄧㄣ ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, / ] Internet connection [Add to Longdo]
国际互联网络[guó jì hù lián wǎng luò, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Internet [Add to Longdo]
国际网络[guó jì wǎng luò, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Internet [Add to Longdo]
国际网络公司[guó jì wǎng luò gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] internet company [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Internet {n} | im Internet surfen | über das InternetInternet | to surf the Internet | via the Internet [Add to Longdo]
Internetanschluss {m}; Internetverbindung {f} [comp.]Internet connection [Add to Longdo]
Internet-Domain {f}; Internet-Domäne {f} [comp.]Internet domain [Add to Longdo]
Internetrecht {n} [jur.]Internet law [Add to Longdo]
interneinternal [Add to Longdo]
interne Revision {f}administrative audit [Add to Longdo]
interner Zinsfußactuarial return [Add to Longdo]
Internet chatIRC : Internet relay chat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
IP[アイピー, aipi-] (n) (See インターネットプロトコル) Internet Protocol; IP [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
ようつべ[youtsube] (n) (sl) YouTube (Internet video-sharing web site) [Add to Longdo]
アイキャン[aikyan] (n) {comp} Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN [Add to Longdo]
アフィ[afi] (n) (col) (abbr) (See アフィリエートプログラム) affiliate program (of Internet advertising) [Add to Longdo]
アフィリエートプログラム;アフィリエイトプログラム[afirie-topuroguramu ; afirieitopuroguramu] (n) {comp} affiliate program (of Internet advertising) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターネットアクセス[いんたーねっとあくせす, inta-nettoakusesu] Internet access [Add to Longdo]
インターネットソサエティ[いんたーねっとそさえてい, inta-nettososaetei] Internet Society [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interne
   n 1: an advanced student or graduate in medicine gaining
      supervised practical experience (`houseman' is a British
      term) [syn: {intern}, {interne}, {houseman}, {medical
      intern}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top