ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

influential

IH2 N F L UW0 EH1 N SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -influential-, *influential*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
influential(adj) ซึ่งมีอิทธิพลต่อ, See also: ซึ่งมีอำนาจชี้ขาด, Syn. authoritative, powerful, significant, Ant. unpersuasive, unconvincing
influential(n) ผู้มีอิทธิพล
influential person(n) ผู้มีอิทธิพล, See also: ผู้มีอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
influential(อินฟลูเอน'เชิล) adj. มีอิทธิพล,มีอำนาจชักจูง,มีผลสะท้อน., Syn. weighty

English-Thai: Nontri Dictionary
influential(adj) มีอิทธิพล,มีผลกระทบ,มีผลพวง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mem Leonowens, Jao Jom Manda Ung is daughter of very influential family.แหม่มเลียวโนวส์,เจ้าจอมมารดาอุ่น\เป็นลูกสาวของผู้มีอิทธิพลครอบครัวหนึ่ง Anna and the King (1999)
Many of you know influential people abroad.มีหลายคนที่มีคนรู้จักอยู่นอกประเทศ Hotel Rwanda (2004)
See, I've been approached by several very influential people wondering if I'd be interested in standing for governor.ผู้มีอิทธิพลหลายคนเคยมาทาบฉัน... ไปลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐ The Longest Yard (2005)
TheLeague represents an influential group of businessmen who are tired of criminals undermining local enterprise.ผู้มีอำนาจชี้ขาด ของกลุ่มนักธุรกิจที่พยายาม ต่อต้านอาชญากรรม Albification (2009)
And how many black and Latino businessmen in your influential group?และมีคนดำและคนลาตินอยู่เท่าไหร่ นักธุรกิจในกลุ่ม ผู้มีอิทธิพลของคุณ Albification (2009)
He was an extremely influential legislator for what,20 years?เขาเคยเป็นวุฒิฯที่มีอิทธิพลมาก ถึง 20ปีเชียว The Scarlet Letter (2009)
I got loads through very influential friends.ฉันมีเพื่อนที่มีอิทธิพลมากมาย Astro Boy (2009)
We believe that, with the right kind of direction and support the RFF could become a very influential force in your country.เราเชื่อว่า ด้วยการสนับสนุนและชี้นำที่ถูกทาง ฝ่ายปฏิวัติของคุณจะมีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศ The International (2009)
The gratitude and consideration of a very influential friend.ความใส่ใจและภักดีจากเพื่อนที่ทรงอิทธิพลยังไง The International (2009)
If they were to become one, we could be influential around these parts.ถ้าเรานำมันมารวมกัน เราจะเป็นผุ้มีอิทธิพลที่สุดในละแวกนี้ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
You have been doing an amazing job, rallying votes to our side. Choose cool Senator Farr. Perhaps, I am the most influential man on Rodia, Lolo.ท่านได้ทำสิ่งที่วิเศษสุด คือดึงคะแนนเสียงมาทางเรา บางทีคนบนโรเดียคงไม่ฟัง การโน้มน้าวของข้าแล้วละ โลโล Senate Murders (2010)
Securing your passage to South America means pulling in a lot of favors and paying off some very influential people.คุ้มกันสินค้าของนายผ่านไปยังทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งหมายความว่าจะต้องการความช่วยเหลือเยอะมาก แล้วต้องติดสินบน ให้กับผู้ที่มีอิทธิพลมากบางคน June Wedding (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
influentialHe is influential.
influentialIf other conditions are equal, the temperature must be the most influential element in this experiment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ทรงอิทธิพล(n) influential person, See also: person who influences, Syn. ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ, Example: รัฐมนตรีคลังเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในคณะรัฐมนตรีชุดนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีลูกสมุนมาก มักประพฤตินอกกฎหมาย
ผู้มีอิทธิพล(n) influential person, See also: despot, tyrant, Example: ผู้มีอิทธิพลมักร่วมมือกันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอำนาจที่สามารถบันดาลให้เป็นไปได้ต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้างขวาง[kwāngkhwāng] (adj) EN: well-known ; famous ; influential  FR: populaire ; influent
มีอิทธิพล[mī ittiphon] (v, exp) EN: influence ; be influential in ; have an influence in  FR: être influent ; avoir de l'influence
มีอิทธิพล[mī ittiphon] (adj) EN: influential  FR: influent
ผู้มีอิทธิพล[phū mī ittiphon] (n, exp) EN: influential person  FR: personnage influent [m]
ผู้ทรงอิทธิพล[phūsong ittiphon] (n, exp) EN: influential person ; person who influences

CMU English Pronouncing Dictionary
INFLUENTIAL IH2 N F L UW0 EH1 N SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
influential (j) ˌɪnfluˈɛnʃl (i2 n f l u e1 n sh l)
influentially (a) ˌɪnfluˈɛnʃəliː (i2 n f l u e1 n sh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势要[shì yào, ㄕˋ ㄧㄠˋ, / ] influential figure; powerful person, #89,849 [Add to Longdo]
势族[shì zú, ㄕˋ ㄗㄨˊ, / ] influential family; powerful clan [Add to Longdo]
有影响[yǒu yǐng xiǎng, ㄧㄡˇ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ, / ] influential [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einflussreich {adj} | einflussreicher | am einflussreichsteninfluential | more influential | most influential [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽振りがいい;羽振りが良い;羽振りが好い[はぶりがいい;はぶりがよい(羽振りが良い), haburigaii ; haburigayoi ( haburi ga yoi )] (exp,adj-i) (See 羽振り,羽振りのいい) influential; powerful; popular; prosperous (when modifying a noun); doing well [Add to Longdo]
羽振りのいい;羽振りの良い[はぶりのいい;はぶりのよい(羽振りの良い), haburinoii ; haburinoyoi ( haburi no yoi )] (adj-i) (See 羽振りがいい) powerful; influential; prosperous; popular [Add to Longdo]
顔役[かおやく, kaoyaku] (n) influential man; boss [Add to Longdo]
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n,vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field [Add to Longdo]
権臣[けんしん, kenshin] (n) influential vassal; powerful retainer; powerful courtier [Add to Longdo]
権力者[けんりょくしゃ, kenryokusha] (n) powerful or influential person [Add to Longdo]
口利き(P);口きき[くちきき, kuchikiki] (n) (1) mediation; good offices; intervention; mediator; middleman; (2) influential person; person of influence; (3) (arch) eloquence; eloquent person; (4) (arch) (original meaning) way of speaking; (P) [Add to Longdo]
好い顔;いい顔[いいかお, iikao] (n) (1) big-shot; influential person; (2) happy face; smiling face; (3) sympathetic attitude [Add to Longdo]
実力者[じつりょくしゃ, jitsuryokusha] (n) influential person; powerful person; big wheel; big gun; power behind the throne [Add to Longdo]
勢家[せいか, seika] (n) influential family; the man in power [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 influential
   adj 1: having or exercising influence or power; "an influential
       newspaper"; "influential leadership for peace" [ant:
       {uninfluential}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top