ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indigenous

IH2 N D IH1 JH AH0 N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indigenous-, *indigenous*, indigenou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indigenous(adj) เกี่ยวกับชนพื้นเมือง, See also: ซึ่งเป็นของดั้งเดิม, ซึ่งเป็นของท้องถิ่น, Syn. domestic, native, original
indigenous(adj) โดยธรรมชาติ (คำทางการ), See also: โดยกำเนิด, Syn. inborn, innate, natural

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indigenous(อินดิจ' จะเนิส) adj. ท้องถิ่น, พื้นเมือง, แต่กำเนิด, โดยกำเนิด., See also: indigenous- ly adv. indigenousness, indigenity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
indigenous(adj) โดยกำเนิด,เป็นของพื้นเมือง,เป็นของพื้นบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indigenousเฉพาะถิ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
indigenous-พื้นเมือง, -เกิดในถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indigenousพื้นเพดั้งเดิม, พื้นเมือง, เกิดในถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indigenous cropผักพื้นบ้าน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Indigenous Effectsผลกระทบที่เกิดจากตัวแร่, Example: การทำเหมืองแร่บางประเภทที่เปิดดำเนินการ ได้แก่ แร่ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส โครเมียม เป็นต้น ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากการสะสมของธาตุต่าง ๆ เกินเกณฑ์มาตรฐาน [สิ่งแวดล้อม]
indigenous peopleชนพื้นเมืองดั้งเดิม [การทูต]
Indigenous peoplesชนพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Indigenous peoples in literatureชนพื้นเมืองในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hard-working. indigenous peoples of...เราไม่เคยมีความเห็นตรงกันเลย ก็.. เอ่อ.. Fight Club (1999)
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง The Corporation (2003)
Or other indigenous quadruped creatures of the like, excluding giraffes and...หรือสัตว์สี่เท้าอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้นยีราฟ และ Around the World in 80 Days (2004)
There are no indigenous carnivores in that lake.แถวนี้ไม่มีสัตว์ป่าดุร้ายหรอก Dead in the Water (2005)
Today, we will explore our beautiful and indigenous cultural heritage.วันนี้เราจะมาสำรวจความงามของมรดกทางวัฒนธรรมคนพื้นเมืองเรากัน Dasepo Naughty Girls (2006)
I doubt it. It's indigenous to the rain forest.ผมยังสงสัย มันเป็นพืชประจำถิ่นในป่าฝน Rio (2006)
It's indigenous to the rain forest, which means he's working outside the city.มันเป็นพืชประจำถิ่นในป่าฝน ซึ่งหมายความว่า เขาทำงานนอกเมือง Rio (2006)
All right, class, I want you to be on the lookout for all the birds that are indigenous to this area.- ขอบคุณครับ ที่รัก มีบางอย่างผิดปกติกับเน็ทดีเอสแอล ทุกครั้งที่ฉันจะต่อเน็ท มันก็บอกว่า "กำลังค้นหาเซอร์เวอร์" Harold (2008)
They've identified the pathogen as a prion variant indigenous to the East Congo.พวกเขาได้ยืนยัน เชื้อโรคที่พบคือ prion variant ถิ่นกำเนิดอยู่ที่คองโกตะวันออก Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
If they're indigenous to this part of the universe, they might be willing to trade.ถ้าพวกเค้าเปนชนพื้นเมือง ของจักวาลนี้ละ บางทีพวกเค้าอาจต้องการทำการค้า Justice (2009)
If I'm not mistaken, your country eradicated it's indigenous Indian population and practiced institutionalized slavery for over 250 years.ถ้าผมจำไม่ผิดประเทศของคุณ ถอดรากถอดโคน ชนพื้นเมืองดั้งเดิม ชาวอินเดียแดง เกือบสิ้นเผ่าพันธุ์ และยังปฏิบัติการ ค้าแรงงานทาสถึง 250 ปี 137 Sekunden (2009)
Have the indigenous fauna accepted you as one of their own?ยอมรับนายเข้าฝูงรึยัง ขยิบตา ปิ๊งๆ The Cornhusker Vortex (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน(n) folk wisdom, See also: indigenous knowledge, Syn. ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, Example: มีบางฝ่ายกล่าวว่าการทำเหล้าของชาวบ้านเป็นการทำผิดกฎหมาย แต่อีกฝ่ายมีข้อโต้แย้งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน, Thai Definition: ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมหนึ่งๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน[phūmpanyā pheūnbān] (n, exp) EN: folk wisdom ; indigenous knowledge  FR: sagesse populaire [f]
สมุนไพร[samunphrai] (n) EN: herb ; medicinal herbs ; indigenous medicinal herb  FR: plante médicinale [f] ; herbe médicinale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDIGENOUS IH2 N D IH1 JH AH0 N AH0 S
INDIGENOUSLY IH2 N D IH1 JH AH0 N AH0 S L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indigenous (j) ˈɪndˈɪʤɪnəs (i1 n d i1 jh i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原住民[yuán zhù mín, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ, ] indigenous peoples; aborigine, #29,839 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンダーバード[sanda-ba-do] (n) thunderbird (North-American indigenous mythical spirit bird); thunderbird (Australian bird, Pachycephala gutturalis); (P) [Add to Longdo]
現地語[げんちご, genchigo] (n) indigenous language; local language; vernacular; native tongue [Add to Longdo]
国人[くにびと, kunibito] (n) indigenous person; inhabitant of a country; (P) [Add to Longdo]
先住民[せんじゅうみん, senjuumin] (n,adj-no) former inhabitant; indigenous people; aborigines [Add to Longdo]
土着[どちゃく, dochaku] (n,adj-no) aboriginal; indigenous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indigenous
   adj 1: originating where it is found; "the autochthonal fauna of
       Australia includes the kangaroo"; "autochthonous rocks
       and people and folktales"; "endemic folkways"; "the Ainu
       are indigenous to the northernmost islands of Japan"
       [syn: {autochthonal}, {autochthonic}, {autochthonous},
       {endemic}, {indigenous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top