ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guts

G AH1 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guts-, *guts*, gut
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guts(sl) ความกล้า
gutsy(adj) กล้าหาญ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เด็ดเดี่ยว, Syn. tough, spirited, courageous, Ant. cautious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gutsy(กัท'ซี) adj. มีความกล้าหาญมาก,แข็งแรง., See also: gutsily adv. gutsiness n.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gutsHe got up enough guts to break the ice at the board meeting.
gutsHe has guts.
gutsI'm a person with guts and a strong will.
gutsI've set the stage so now you just have to show some guts, OK?
gutsPeople are cool when they're gutsy, doesn't matter if they're men or women.
gutsThese salted bonito guts are too salty for me.
gutsYou've got a lot of guts.

CMU English Pronouncing Dictionary
GUTS G AH1 T S
GUTSY G AH1 T S IY1
GUTSHALL G AH1 CH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guts (v) gˈʌts (g uh1 t s)
gutsy (n) gˈʌtsiː (g uh1 t s ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gutschrift(n) |die, pl. Gutschriften| ยอดคงเหลือในบัญชี, จำนวนเงินที่จ่ายเข้าบัญชี, บัญชีรายรับ, See also: A. Lastschrift

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gutschein {m}voucher [Add to Longdo]
Gutschein {m}; Gutschrift {f} | Gutscheine {pl}credit note | credit notes [Add to Longdo]
Gutschrift {f} (Betrag) | Gutschriften {pl}credit item | credit items [Add to Longdo]
Gutschrift {f}credit memo; credit note [Add to Longdo]
Gutschrift {f}credit advice [Add to Longdo]
Gutschriftsanzeige {f}; Eröffnungsschreiben {n}advice of credit [Add to Longdo]
Gutshaus {n}farm house [Add to Longdo]
Gutsherr {m}lord of the manor [Add to Longdo]
Gutsherrin {f}lady of the manor [Add to Longdo]
Gutsherr {m}laird [Add to Longdo]
gutschreibento credit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐつぐつ[gutsugutsu] (n,adv) (on-mim) simmering; boiling gently [Add to Longdo]
ど根性[どこんじょう, dokonjou] (n) utter gutsiness [Add to Longdo]
もつ[motsu] (n) (abbr) {food} (See 臓物) entrails; giblets; guts; internal organs [Add to Longdo]
エムペグツー[emupegutsu-] (n) {comp} MPEG2 [Add to Longdo]
オーサリングツール[o-saringutsu-ru] (n) {comp} authoring tool (WWW) [Add to Longdo]
オブジェクトモデリングツール[obujiekutomoderingutsu-ru] (n) {comp} object modeling tool [Add to Longdo]
ガッツ[gattsu] (n) guts; (P) [Add to Longdo]
グッモーニン[gutsumo-nin] (int) (See お早う) G'morning; Good morning [Add to Longdo]
ゴム靴[ゴムぐつ, gomu gutsu] (n) rubber shoes [Add to Longdo]
スケート靴[スケートぐつ, suke-to gutsu] (n) skates [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーサリングツール[おーさりんぐつーる, o-saringutsu-ru] authoring tool (WWW) [Add to Longdo]
タグ付き型[たぐつきがた, tagutsukigata] tagged type [Add to Longdo]
タグ付け[たぐつけ, tagutsuke] tagging [Add to Longdo]
エムペグツー[えむぺぐつー, emupegutsu-] MPEG2 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guts
   n 1: fortitude and determination; "he didn't have the guts to
      try it" [syn: {backbone}, {grit}, {guts}, {moxie}, {sand},
      {gumption}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top