ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grateful

G R EY1 T F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grateful-, *grateful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grateful(adj) ซึ่งสำนึกในบุญคุณ, See also: ซึ่งกตัญญูรู้คุณ, Syn. appreciative, thankful, Ant. ungrateful
grateful(adj) อย่างสุขสบาย, See also: น่าสบาย, Syn. pleasant, pleasurable, Ant. unenjoyable
gratefulness(n) ความกตัญญู, See also: ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้งใจ, Syn. appreciation, gratitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grateful(เกรท'ฟูล) adj. ขอบคุณ,ปลื้มปีติ,เป็นที่ชื่นชมยินดี., See also: gratefully adv. gratefulness n.
ungrateful(อันเกรท'ฟูล) n. เนรคุณ,ไม่สำนึกบุญคุณ,น่าเบื่อ,น่าสะอิดสะเอียน,ไม่มีรสชาติ., See also: ungratefully adv. ungratefulness n., Syn. thankless, unmindful

English-Thai: Nontri Dictionary
grateful(adj) กตัญญู,ขอบคุณ,รู้คุณ,ปลื้มปีติ
ungrateful(adj) อกตัญญู,เนรคุณ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the bride will be grateful for your fraternal arm, Crawley, in a week or so.เจ้าสาวคงจะยินดีที่คุณอ้าเเขนรับนะครอว์ลี่ย์ Rebecca (1940)
Don Corleone, I'm honored and grateful that you have invited me.Don Corleone ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณที่คุณได้เชิญผม The Godfather (1972)
Don Corleone, I'm honored and grateful that you have invited me on the wedding day of your daughter.Don Corleone ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณที่คุณได้เชิญผม ในวันแต่งงานของลูกสาวของคุณ The Godfather (1972)
I'm honored and grateful that you have invited me to your daughter's wedding.ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณ ที่คุณได้เชิญผมไปงานแต่งงานลูกสาวของคุณ The Godfather (1972)
We're grateful to Don Corleone for calling this meeting.We're grateful to Don Corleone for calling this meeting. The Godfather (1972)
He knows how grateful you are.He knows how grateful you are. The Godfather (1972)
Must we be grateful for her having pleasure with a man?เราขอบคุณสำหรับ having pleasure ของเธอ . กับผู้ชายหรือไม่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'm grateful you can take care of the fumigating so promptly.ที่ได้กรุณา จัดการรมควันยาทันที. Suspiria (1977)
I'm grateful to you all for disposing of my network of spies and informers.ฉันรู้สึกขอบคุณทุกท่านสำหรับการกำจัด สายข่าวและสายลับของผม Clue (1985)
Ever since I have known of it, I've been most anxious to tell you how grateful I am, for my family and for myself.ตั้งแต่รู้เรื่อง ฉันก็เป็นกังวลมากที่สุด ที่จะบอกให้คุณรู้ว่าฉันซึ้งใจแค่ไหน จากครอบครัวฉันและตัวฉันเอง Episode #1.6 (1995)
I am grateful. Grateful to get away!ฉันก็กตัญญู กตัญญูที่จากไปไง! Anastasia (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gratefulAny comments will be gratefully appreciated.
gratefulBrian was grateful when Chris delivered the money at the end of the week.
gratefulHe was grateful for your help.
gratefulHe was, quite rightly, very grateful to them.
gratefulHis employer was sincerely grateful for his cooperation.
gratefulI am deeply grateful to you for your kindness.
gratefulI am grateful to you for inviting me to the party.
gratefulI am grateful to you for your help.
gratefulI am grateful to you for your kindness.
gratefulI am more than grateful to you for your help.
gratefulI am very grateful to you for what you've done for my family.
gratefulI am very grateful to you for your help.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอบคุณ(n) thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai Definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
กตเวที(adj) grateful, See also: obliged, appreciative, indebted, Syn. ขอบคุณ, รู้สึกขอบคุณ, Example: เราควรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ
กตัญญุตา(n) gratefulness, See also: thankful, Syn. ความกตัญญูรู้คุณท่าน, กตเวทิตา, Example: พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนว่า บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตัญญุตาคือรู้คุณท่าน บำรุงพระคุณของท่านให้มีความเจริญ
ความตื้นตัน(n) joyfulness, See also: gratefulness, impressiveness, gratification, Syn. ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้ง, Example: ความตื้นตันท่วมท้นอยู่ในใจของนาง, Thai Definition: ความรู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจเป็นต้น
สุดซึ้ง(adv) gratefully, See also: appreciatively, Syn. ซาบซึ้ง, Example: รัฐบาลของข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงมิได้ต้อนรับให้สมเกียรติ, Thai Definition: อย่างซาบซึ้งเป็นที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกตัญญู[akatanyū] (v) EN: be ungrateful  FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญู[akatanyū] (adj) EN: ungrateful  FR: ingrat ; pas reconnaissant
อกตัญญุตา[akatanyutā] (n) EN: ingratitude ; ungratefulness  FR: ingratitude [f]
ด้วยกตเวที[dūay katawēthī] (adv) EN: gratefully
ด้วยความกตัญญู[dūay khwām katanyū] (adv) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude
กตัญญู[katanyū] (n) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety  FR: gratitude [f] ; dévotion [f] ; reconnaissance [f]
กตัญญูกตเวที[katanyūkatawēthī] (n) EN: gratitude ; grateful
กตัญญูรู้คุณ[katanyū rūkhun] (v, exp) EN: be grateful to someone
กตเวที[katawēthī] (n) EN: grateful person ; appreciative person
กตเวทิตา[katawēthitā] (v) EN: be grateful for sb.'s kindness ; be bound in gratitude

CMU English Pronouncing Dictionary
GRATEFUL G R EY1 T F AH0 L
GRATEFULLY G R EY1 T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grateful (j) grˈɛɪtfəl (g r ei1 t f @ l)
gratefully (a) grˈɛɪtfəliː (g r ei1 t f @ l ii)
gratefulness (n) grˈɛɪtfəlnəs (g r ei1 t f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感恩图报[gǎn ēn tú bào, ㄍㄢˇ ㄣ ㄊㄨˊ ㄅㄠˋ, / ] grateful and seeking to repay the kindness (成语 saw), #98,644 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
恩を着せる[おんをきせる, onwokiseru] (exp,v1) to make one feel grateful [Add to Longdo]
恩を忘れる[おんをわすれる, onwowasureru] (exp,v1) to be ungrateful [Add to Longdo]
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P) [Add to Longdo]
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed [Add to Longdo]
人でなし;人で無し[ひとでなし, hitodenashi] (adj-na,n) brute; miscreant; ungrateful fellow [Add to Longdo]
有り難がる[ありがたがる, arigatagaru] (v5r) to be thankful; to feel grateful; to show one's gratitude [Add to Longdo]
有難い(P);有り難い(P)[ありがたい, arigatai] (adj-i) grateful; thankful; welcome; appreciated; evoking gratitude; (P) [Add to Longdo]
忝い;辱い[かたじけない, katajikenai] (adj-i) (uk) grateful; indebted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grateful
   adj 1: feeling or showing gratitude; "a grateful heart";
       "grateful for the tree's shade"; "a thankful smile" [syn:
       {grateful}, {thankful}] [ant: {thankless}, {ungrateful},
       {unthankful}]
   2: affording comfort or pleasure; "the grateful warmth of the
     fire"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top