ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

find out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -find out-, *find out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
find out(phrv) ค้นพบ
find out(phrv) มีผลต่อ
find out(phrv) ได้รับการแต่งตั้ง
find out(phrv) หาความจริง, See also: ตรวจสอบ, Syn. discover

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
find outAs soon as we find out anything, we will contact you.
find outBefore you go hiking in the woods, find out what you should do when you meet a bear.
find outCould you find out how to get there?
find outExperiments will enable you to find out what is wrong.
find outFind out the meaning of the word for yourself.
find outFirst find out her name and address.
find outGive me a ring if you find out anything.
find outHe tried to find out what he was up against.
find outHe was hard put to find out an explanation.
find outI'd like to find out my bank balance.
find outI don't know what that word means, but I'll try to find out.
find outI don't think we can keep the lid on the scandal much longer; people are bound to find out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบ(v) detect, See also: find out, Syn. สืบสวน, สืบสาว, ค้นหา
คลำ(v) find out, See also: search for, probe into, Syn. ค้นหา, สืบ, เสาะหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคลำหาเงื่อนงำของคดีนี้ต่อไป
ดูลาดเลา(v) find out, See also: try to find out the actual situation, Syn. ดูทีท่า
สืบ(v) find out, See also: search for, probe into, Syn. ค้นหา, สืบหา, เสาะหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสืบเงื่อนงำของคดีนี้ต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลำ[khlam] (v) EN: find out ; search for ; probe into
ค้นคว้า[khonkhwā] (v) EN: search ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out  FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
ค้นพบ[khonphop] (v) EN: discover ; see about ; find out ; rummage  FR: découvrir ; dénicher
ควานหา[khwān hā] (v, exp) EN: search ; rummage with ; find out
สังเกตออก[sangkēt øk] (v) EN: see ; make out ; perceive ; find out  FR: percevoir
สืบ[seūp] (v) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect  FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบหา[seūp hā] (v, exp) EN: seek ; look for ; search for ; try and find out

Japanese-English: EDICT Dictionary
見出す(P);見いだす;見出だす;見い出す(io)[みいだす(P);みだす(見出す), miidasu (P); midasu ( midasu )] (v5s,vt) (1) to find out; to discover; to notice; to detect; (2) to select; to pick out; (3) to look out (from the inside); (4) to be wide-eyed (in surprise, anger, etc.); (P) [Add to Longdo]
見付け出す;見つけだす;見つけ出す[みつけだす, mitsukedasu] (v5s,vt) to find out; to discover; to locate [Add to Longdo]
捜し当てる;探し当てる[さがしあてる, sagashiateru] (v1,vt) to find out; to discover; to detect [Add to Longdo]
探し出す[さがしだす, sagashidasu] (v5s,vt) to find out; to smoke out; to ferret out; to chase up [Add to Longdo]
探り当てる[さぐりあてる, saguriateru] (v1,vt) to find out [Add to Longdo]
突き止める;突止める;突き留める[つきとめる, tsukitomeru] (v1,vt) to determine (esp. a culprit or underlying cause); to pin down; to make sure; to locate; to identify; to find out; to ascertain [Add to Longdo]
聞きただす[ききただす, kikitadasu] (v5s) to find out the truth; to ascertain; to clarify [Add to Longdo]
聞込む;聞き込む[ききこむ, kikikomu] (v5m,vt) to get information; to find out; to get wind of [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
見つける[みつける, mitsukeru] to find out, to discover, to locate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 find out
   v 1: establish after a calculation, investigation, experiment,
      survey, or study; "find the product of two numbers"; "The
      physicist who found the elusive particle won the Nobel
      Prize" [syn: {determine}, {find}, {find out}, {ascertain}]
   2: get to know or become aware of, usually accidentally; "I
     learned that she has two grown-up children"; "I see that you
     have been promoted" [syn: {learn}, {hear}, {get word}, {get
     wind}, {pick up}, {find out}, {get a line}, {discover},
     {see}]
   3: find out, learn, or determine with certainty, usually by
     making an inquiry or other effort; "I want to see whether she
     speaks French"; "See whether it works"; "find out if he
     speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time"
     [syn: {determine}, {check}, {find out}, {see}, {ascertain},
     {watch}, {learn}]
   4: trap; especially in an error or in a reprehensible act; "He
     was caught out"; "She was found out when she tried to cash
     the stolen checks" [syn: {find out}, {catch out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top