ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlist

EH0 N L IH1 S T   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlist-, *enlist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlist[VT] ขอความช่วยเหลือ, See also: ขอการสนับสนุน
enlist[VT] สมัครเป็นทหาร, See also: เข้าเป็นทหาร, เกณฑ์ทหาร, Syn. enroll, join, register
enlistee[N] ผู้สมัครเข้าเป็นทหาร
enlist in[PHRV] สมัครเข้าเป็นทหาร, See also: เข้าเกณฑทหาร
enlistment[N] การเข้าเป็นทหาร, See also: การสมัครเป็นทหาร, Syn. conscription, levy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlist(เอนลิสทฺ') vi. เกณฑ์,เกณฑ์ทหาร,สมัครเข้า -vt. เข้าเกณฑ์ทหาร,สมัคร เป็นทหาร., See also: enlister n. ด
enlisteen. ทหารเกณฑ์,ผู้สมัครเข้า
enlistmentn. การเข้าเกณฑ์ทหาร,การสมัครเป็นทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
enlist(vt) เข้าร่วม,ขอความช่วยเหลือ,ร่วมมือ,เกณฑ์(ทหาร)
enlistment(n) การเข้าร่วม,ความร่วมมือ,การเข้าเกณฑ์ทหาร,การสมัครเป็นทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enlistmentการสมัครเข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enlistmentการสมัครเข้าเป็นทหาร [ดู recruitment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We want to enlist general!เราอยากสมัครทหารครับ ท่านนายพล! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
So you want to enlist.ตกลงว่าแกอยากเป็นทหาร The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You want to enlist?อยากสมัครทหารใช่ไหม? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Well not to enlistmentดีนะ ที่ไม่ใช่ก่อนเกณฑ์ทหารอ่ะ Sex Is Zero (2002)
Noah and Fin enlisted together.โนอาห์ กับฟิน / ไปเป็นทหารด้วยกัน The Notebook (2004)
And they still bio-chip the enlisted men, do they not?และพวกเขายังคงชีวภาพชิปทหารเกณฑ์ทำพวกเขาไม่? Cubeº: Cube Zero (2004)
No way I'm enlisting now I have things to doฉันไม่มีวันไปสมัครเป็นทหารแน่ ฉันยังมีเรื่องต้องทำอีก Spygirl (2004)
I just wanna push back the enlistment dateไม่น่าเป็นไปได้ ผมต้องการเลื่อนเวลา เข้าสมัครเป็นทหารเกณฑ์ครับ Spygirl (2004)
Now it feels real you're enlistingให้ตายสิ ถึงเวลาที่แกต้อง ไปเป็นทหารเกณฑ์จริงๆแล้วสิ Spygirl (2004)
Once you enlist that's it between you twoนี่ ฟังให้ดีนะ นี่เป็นโอกาสเดียว ที่แกอยู่กับเธอสองต่อสอง Spygirl (2004)
Your boyfriend is enlisting?แฟนคุณจะสมัครไปเป็นทหารเหรอ Spygirl (2004)
We all thank the families and friends of our proud sons enlisting in the army with the deepest of appreciationเราขอขอบคุณผู้ปกครอง และเพื่อนๆของเธอทุกคน และให้ภูมิใจต่อลูกชาย ที่สมัครเข้ามาเป็นทหารที่นี่ ด้วยความสมัครใจ และเล็งเห็นคุณค่าของทหารหาญ Spygirl (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enlistIn the First World War a large proportion of England's young men enlisted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัคร[V] volunteer, See also: enlist
เข้าพวก[V] join, See also: enlist, Syn. เข้ากลุ่ม, Example: พวกพ่อค้ามักไปเข้าพวกกับชนชั้นนำในประเทศเพื่อเอาเปรียบคนยากจน, Thai definition: รวมเป็นพวก
การเกณฑ์[N] enlistment, See also: enrollment, Example: การเกณฑ์ทหารมีเป็นประจำทุกปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เกณฑ์ทหาร[v. exp.] (kēn thahān) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist   FR: incorporer
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing   FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire

CMU English Pronouncing Dictionary
ENLIST    EH0 N L IH1 S T
ENLISTS    EH0 N L IH1 S T S
ENLISTS    EH0 N L IH1 S S
ENLISTS    EH0 N L IH1 S
ENLISTED    EH0 N L IH1 S T AH0 D
ENLISTEE    EH0 N L IH2 S T IY1
ENLISTEES    EH0 N L IH2 S T IY1 Z
ENLISTING    EH0 N L IH1 S T IH0 NG
ENLISTMENT    EH0 N L IH1 S T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlist    (v) ˈɪnlˈɪst (i1 n l i1 s t)
enlists    (v) ˈɪnlˈɪsts (i1 n l i1 s t s)
enlisted    (v) ˈɪnlˈɪstɪd (i1 n l i1 s t i d)
enlisting    (v) ˈɪnlˈɪstɪŋ (i1 n l i1 s t i ng)
enlistment    (n) ˈɪnlˈɪstmənt (i1 n l i1 s t m @ n t)
enlistments    (n) ˈɪnlˈɪstmənts (i1 n l i1 s t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水兵[shuǐ bīng, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄥ, ] enlisted sailor in navy, #30,642 [Add to Longdo]
征召[zhēng zhào, ㄓㄥ ㄓㄠˋ, / ] enlist; draft, #33,869 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下士官兵[かしかんへい, kashikanhei] (n) enlisted man [Add to Longdo]
再服役[さいふくえき, saifukueki] (n) re-enlistment; second imprisonment [Add to Longdo]
召募[しょうぼ, shoubo] (n,vs) levy; enlistment [Add to Longdo]
徴兵[ちょうへい, chouhei] (n,vs) conscription; recruitment; enlistment; (P) [Add to Longdo]
徴募[ちょうぼ, choubo] (n,vs) enlistment; recruitment [Add to Longdo]
特技兵[とくぎへい, tokugihei] (n) specialist (US Army enlisted rank) [Add to Longdo]
入営[にゅうえい, nyuuei] (n,vs) entering the barracks; enlistment [Add to Longdo]
入隊[にゅうたい, nyuutai] (n,vs) enlistment [Add to Longdo]
陸曹等[りくそうとう, rikusoutou] (n) enlisted man [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlist
   v 1: join the military
   2: hire for work or assistance; "engage aid, help, services, or
     support" [syn: {engage}, {enlist}]
   3: engage somebody to enter the army [syn: {enlist}, {draft},
     {muster in}] [ant: {discharge}, {muster out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top