ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elegant

EH1 L AH0 G AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elegant-, *elegant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elegant(adj) (การกระทำ) ที่มีส่วนผสมระหว่างความเรียบง่าย ทักษะและความสวยงาม
elegant(adj) สวยงาม, See also: งดงาม, สละสลวย, สง่างาม, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, Syn. graceful, stylish
elegantly(adv) อย่างงดงาม, See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสละสลวย, อย่างประณีต, อย่างผึ่งผาย, อย่างภูมิฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elegant(เอล'ละเกินทฺ) adj. งดงาม,เก๋,สละสลวย,สวยงาม,เรียบร้อย,ดีเลิศ, Syn. refined

English-Thai: Nontri Dictionary
elegant(adj) งดงาม,สง่า,โก้,เก๋,สะโอดสะอง,สละสลวย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elegantAnn sings elegantly.
elegantA very elderly couple is having an elegant dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.
elegantHe fashioned an elegant pot out of clay.
elegantHe has elegant tastes.
elegantHow about spending an elegant and blissful time at a beauty salon?
elegantI prefer Noh to Kabuki, because the former looks more elegant to me than the latter.
elegantMany people, if not most, look on literary taste as an elegant accomplishment.
elegantShe has an elegant manner.
elegantShe looks very elegant.
elegantShe smoothly and elegantly poured the water into the glass.
elegantThe high performance and the elegant design of this model have combined to give it a high reputation.
elegantThey could hear the elegant, flowing sound of a harp coming from somewhere.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งามสง่า(adj) graceful, See also: elegant, prominent, Syn. สง่า, Example: ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย, Thai Definition: งามเด่น
ภูมิฐาน(adj) elegant, See also: dignified, honorable, grand, Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า, Ant. ซอมซ่อ, Example: พ่อของเขาเป็นชายวัยกลางคนท่าทางภูมิฐาน
ฉุยฉาย(adv) elegantly, Syn. กรีดกราย, Thai Definition: มีท่าทางกรีดกราย
กระบวร(adj) elegant, See also: artful, beautiful, Syn. วิจิตร
โก้หรู(adj) luxurious, See also: elegant, comfortable, Syn. หรูหรา, หรู, Example: รถยนต์ที่โก้หรูย่อมเป็นเครื่องแสดงความภาคภูมิและความมีฐานะดีในสายตาของผู้คน
สมาร์ท(v) smart, See also: elegant, stylish, dashing, Syn. โก้, ผึ่งผาย, Example: ดวงดอมเจอชายผู้นี้ทีไรก็หวนคิดถึงคุณพจน์ ผู้ชายสูงและสมาร์ท, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญใจ[jaroēnjai] (adj) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive  FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[jaroēn tā] (adj) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming  FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เก๋[kē] (adj) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome  FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[kham] (adj) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive  FR: beau ; joli
คำสละสลวย[kham salasalūay] (n, exp) FR: termes élégants [mpl]
โก้เก๋[kōkē] (v) EN: be smart ; spruce ; be beautiful ; be elegant ; be gaudily dressed ; look chic
โก้เก๋[kōkē] (adj) EN: fine ; smart ; elegant ; chic ; beautiful ; free and easy ; snazzy  FR: élégant ; distingué ; coquet
ลออ[la-ø] (adj) EN: handsome ; good-looking ; pretty ; fair ; beautiful ; fine ; graceful  FR: beau ; élégant ; séduisant
หล่อ[lø] (adj) EN: handsome ; pretty ; beautiful ; good-looking  FR: beau ; élégant ; séduisant
มโหฬาร[mahōlān] (adv) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously  FR: solennellement ; cérémonieusement

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEGANT EH1 L AH0 G AH0 N T
ELEGANTLY EH1 L IH0 G AH0 N T L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elegant (j) ˈɛlɪgənt (e1 l i g @ n t)
elegantly (a) ˈɛlɪgəntliː (e1 l i g @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎ, ㄧㄚˇ, ] elegant, #3,284 [Add to Longdo]
[nuó, ㄋㄨㄛˊ, ] elegant; graceful, #4,131 [Add to Longdo]
[piào, ㄆㄧㄠˋ, ] elegant; polished, #10,500 [Add to Longdo]
风度[fēng dù, ㄈㄥ ㄉㄨˋ, / ] elegant demeanor; grace; poise, #13,234 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] elegant; refined, #16,373 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] elegant; surname Yu, #16,513 [Add to Longdo]
秀美[xiù měi, ㄒㄧㄡˋ ㄇㄟˇ, ] elegant; graceful, #21,447 [Add to Longdo]
文雅[wén yǎ, ㄨㄣˊ ㄧㄚˇ, ] elegant; refined, #31,220 [Add to Longdo]
瑰丽[guī lì, ㄍㄨㄟ ㄌㄧˋ, / ] elegant; magnificent; exceptionally beautiful, #32,576 [Add to Longdo]
闺秀[guī xiù, ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄡˋ, / ] elegant society ladies, #98,210 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
elegant {adj} | eleganter | am elegantestenelegant | more elegant | most elegant [Add to Longdo]
elegant {adv}elegantly [Add to Longdo]
elegant {adv}niftily [Add to Longdo]
elegantnifty [Add to Longdo]
elegant; pfiffig {adj}smart [Add to Longdo]
elegant {adv}smartly [Add to Longdo]
elegantstylish [Add to Longdo]
elegant {adv}stylishly [Add to Longdo]
elegantswanky [Add to Longdo]
elegant; modern; modisch {adj}fashionable [Add to Longdo]
elegant; fein {adj} | eleganter; feiner | am elegantesten; am feinstendressy | dressier | dressiest [Add to Longdo]
elegant; gepflegt {adj}sleek [Add to Longdo]
eleganter Stilpanache [Add to Longdo]
Schmuckseeschwalbe {f} [ornith.]Elegant Tern [Add to Longdo]
Perlsteißhuhn {n} [ornith.]Elegant Crested-Tinamou [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
エレガンスユニコーンフィッシュ;エレガントユニコーンフィッシュ[eregansuyuniko-nfisshu ; eregantoyuniko-nfisshu] (n) elegant unicornfish (Naso elegans, species of Indian Ocean tang) [Add to Longdo]
エレガント[ereganto] (adj-na,n) elegant; (P) [Add to Longdo]
エレガントコリス[eregantokorisu] (n) elegant coris (Coris venusta); elegant wrasse [Add to Longdo]
艶やか;艷やか[つややか;あでやか, tsuyayaka ; adeyaka] (adj-na) glossy; beautiful; bewitching; fascinatingly elegant [Add to Longdo]
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained [Add to Longdo]
雅びた[みやびた, miyabita] (adj-f) elegant; graceful [Add to Longdo]
雅びやか;雅やか[みやびやか, miyabiyaka] (adj-na,n) elegant; graceful [Add to Longdo]
雅言[がげん, gagen] (n) elegant words; refined diction [Add to Longdo]
雅称[がしょう, gashou] (n) correct name; elegant name; name of poem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elegant
   adj 1: refined and tasteful in appearance or behavior or style;
       "elegant handwriting"; "an elegant dark suit"; "she was
       elegant to her fingertips"; "small churches with elegant
       white spires"; "an elegant mathematical solution--simple
       and precise and lucid" [ant: {inelegant}]
   2: suggesting taste, ease, and wealth [syn: {elegant},
     {graceful}, {refined}]
   3: displaying effortless beauty and simplicity in movement or
     execution; "an elegant dancer"; "an elegant mathematical
     solution -- simple and precise"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top