ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cations

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cations-, *cations*, cation
English-Thai: Longdo Dictionary
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serial communicationsการสื่อสารแบบเรียงลำดับหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลทีละบิตผ่านทางสายเคเบิลเดี่ยว โดยปกติจะต้องให้ผ่านโมเด็ม (modem) ด้วย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cationsประจุบวก [TU Subject Heading]
Cationsอิออนบวก,ไอออนประจุบวก,แคทไอออน,แคทอิออน,แคทไออ้อน,แคตไอออน,ประจุบวก,ไอออนบวก,อิออนที่มีประจุบวก,อีออนบวก,แคตอิออน,อานุภาคที่มีประจุบวก,อิออนประจุบวก [การแพทย์]
Cations, Complexสารเชิงซ้อนที่มีประจุบวก [การแพทย์]
Cations, Divalentไดวาเลนต์แคตไอออน [การแพทย์]
Cations, Intracellularแคตไอออนภายในเซลล์ [การแพทย์]
Cations, Largeประจุบวกขนาดใหญ่ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วยบอกที[chūay bøk thī] (v, exp) FR: donner des explications
ดาวเทียมสื่อสาร[dāothīem seūsān] (n, exp) EN: communication satellite   FR: satellite de télécommunications [m] ; satellite-relais [m]
การสื่อสารแห่งประเทศไทย[Kān Seūsān Haeng Prathēt Thai] (org) EN: Communications Authority of Thailand (CAT)
ขอบเขตการประยุกต์ใช้[khøpkhēt kān prayukchai] (n, exp) EN: range of applications ; areas of application
ใครรู้ช่วยบอกที[khrai rū chūay bøk thī] (xp) EN: can someone who knows explain  FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
ใครทราบช่วยบอกที[khrai sāp chūay bøk thī] (xp) EN: can someone who knows explain  FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
กินความ[kinkhwām] (v) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend ; encompass ; have meanings ; have implications
กระทรวงคมนาคม[Krasūang Khamanākhom] (org) EN: Ministry of Transportation and Communications ; Ministry of Transportation  FR: ministère des Transports [m]
ลำ[lam] (n) EN: [classifier : boats ; ships ; watercraft ; airplanes ; long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)]  FR: [classificateur : bateaux ; embarcations ; avions ; fusées ; objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]
นิเทศศาสตร์[nithētsāt] (n) EN: mass communications

Japanese-English: EDICT Dictionary
たる[taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
アプリケーション開発者[アプリケーションかいはつしゃ, apurike-shon kaihatsusha] (n) {comp} application developer; applications developer; applications programmer [Add to Longdo]
インテルサット[interusatto] (n) Intelsat; International Telecommunications Satellite Organization (Organisation) [Add to Longdo]
オールロケ[o-ruroke] (n) (abbr) all locations [Add to Longdo]
オラクルアプリケーション[orakuruapurike-shon] (n) {comp} Oracle Applications [Add to Longdo]
クラスタ化されたアプリケーション[クラスタかされたアプリケーション, kurasuta kasareta apurike-shon] (n) {comp} clustered applications [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[コネクションレスがたネットワークでんそう, konekushonresu gata nettowa-ku densou] (n) {comp} connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
コミュニケーションギャップ[komyunike-shongyappu] (n) communications gap [Add to Longdo]
コミュニケーショングッズ[komyunike-shonguzzu] (n) communications goods [Add to Longdo]
コミント[kominto] (n) communications intelligence (comint) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE [Add to Longdo]
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] data communications equipment [Add to Longdo]
ファックス通信機能[ファックスつうしんきのう, fakkusu tsuushinkinou] facsimile communications function [Add to Longdo]
フロントエンド通信プロセッサ[フロントエンドつうしんプロセッサ, furontoendo tsuushin purosessa] front-end communications processor [Add to Longdo]
モバイル通信[もばいるつうしん, mobairutsuushin] mobile communications [Add to Longdo]
移動[いどう, idou] mobile (e.g. communications) [Add to Longdo]
遠隔通信[えんかくつうしん, enkakutsuushin] telecommunications [Add to Longdo]
回線業者[かいせんぎょうしゃ, kaisengyousha] telecommunications carrier (PTT) [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top