ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cast off

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cast off-, *cast off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cast off(phrv) ทิ้ง, See also: ละทิ้ง, เหวี่ยงทิ้ง, ขว้างทิ้ง, Syn. cast aside, fling aside, fling off, lay off, leave off, shake off, throw aside, throw off, toss aside, toss off
cast off(phrv) ไม่สวมอีกต่อไป (เสื้อผ้า), See also: ทิ้ง, เอาไปทิ้ง
cast off(phrv) เลิกคบกับ, Syn. cast aside
cast off(phrv) เป็นอิสระจาก, See also: เลิกจาก
cast off(phrv) ลอกออก, See also: ลอกคราบ, Syn. shuffle off, slough off
cast off(phrv) ปลดเชือกเรือ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cast offHe cast off the problem from his mind.
cast offWe all wondered why she had cast off such a nice man.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหิม[hoēm] (v) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints
ตัดรัก[tat rak] (v, exp) EN: cast off (a lover) ; jilt ; break off ; withdraw one's love from ; stop loving  FR: rompre ; se séparer
ตัดสวาท[tat sawāt] (v, exp) EN: cast off (a lover) ; jilt
โยนทิ้ง[yōnthing] (v) EN: toss away ; throw something away ; cast away ; cast aside ; cast off  FR: jeter ; se débarasser de

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cast off
   v 1: get rid of; "he shed his image as a pushy boss"; "shed your
      clothes" [syn: {shed}, {cast}, {cast off}, {shake off},
      {throw}, {throw off}, {throw away}, {drop}]
   2: make the last row of stitches when knitting [ant: {cast on}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top