ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cast aside

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cast aside-, *cast aside*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cast aside(phrv) ละทิ้ง, See also: ล้มเลิก, Syn. discard, reject
cast aside(phrv) ละทิ้ง, See also: กำจัด, ทิ้งไป, เหวี่ยงทิ้ง, Syn. cast away, discard

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cast asideI cast aside my chains.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขว้างทิ้ง(v) throw away, See also: cast aside, hurl, chuck, pitch, toss, fling, pitch, Syn. เขวี้ยงทิ้ง, ปาทิ้ง, Example: เด็กเล่นของเล่นและขว้างทิ้งเกะกะไปหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขว้างทิ้ง[khwāngthing] (v, exp) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling
ทิ้ง[thing] (v) EN: throw away ; discard ; cast aside ; release ; jettison ; drop  FR: jeter ; abandonner ; rejeter ; balancer (fam.) ; larguer ; dropper (anglic.) ; expulser
ทิ้งขว้าง[thingkhwāng] (v, exp) EN: cast aside ; throw away ; abandon ; dump ; reject
โยนทิ้ง[yōnthing] (v) EN: toss away ; throw something away ; cast away ; cast aside ; cast off  FR: jeter ; se débarasser de

Japanese-English: EDICT Dictionary
己を虚しゅうする[おのれをむなしゅうする, onorewomunashuusuru] (exp) (arch) to cast aside one's prejudices [Add to Longdo]
己を枉ぐ[おのれをまぐ, onorewomagu] (exp) (arch) to cast aside one's beliefs and doctrines [Add to Longdo]
捨てる(P);棄てる[すてる, suteru] (v1,vt) to throw away; to cast aside; to abandon; to resign; to break up with (someone); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cast aside
   v 1: throw or cast away; "Put away your worries" [syn:
      {discard}, {fling}, {toss}, {toss out}, {toss away}, {chuck
      out}, {cast aside}, {dispose}, {throw out}, {cast out},
      {throw away}, {cast away}, {put away}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top