ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

byte

B AY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -byte-, *byte*
English-Thai: Longdo Dictionary
terabyte(n) ใช้ตัวย่อว่า TB เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 TB เท่ากับหนึ่งล้านล้านไบต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
byte(n) ไบต์ (หน่วยเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 1 ไบต์เท่ากับ 8 บิต)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
byte(ไบทฺ) n. หน่วยของข้อมูลคอมพิวเตอร์เท่ากับ 1 อักขระหรือ 8 บิต, ข้อมูลจำนวน 8 บิต, ชุดของบิต (bit) ซึ่งคอมพิวเตอร์จัดไว้สำหรับเก็บข้อมล 1 ชุด คอมพิวเตอร์ต่างชนิดจะจัดชุดของบิตไว้ไม่เท่ากัน เช่น เครื่อง IBM 360 จัดบิตไว้เป็นชุด ๆ ละ 8 บิต เรียกว่า ไบต์ โดยปกติ ใช้เป็นหน่วยวัดขนาดของหน่วยความจำ หรือจานบันทึกว่า มีขนาดเก็บได้กี่ตัวอักษร หน่วยวัดที่ใช้กันนั้น วัดกันเป็นกิโลไบต์ (kilobyte) เรียกว่า K byte เท่ากับประมาณ 1 พันไบต์ หรือหนึ่งพันตัวอักษร, เมกะไบต์ (mega byte) เท่ากับประมาณ 1 ล้านไบต์ , กิกะไบต์ (gigabyte) เท่ากับประมาณ 1 พันล้านไบต์ และเทราไบต์ (terabyte) เท่ากับประมาณ 1 ล้านล้านไบต์เช่น เราอาจพูดว่า ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องนี้มีขนาดความจุ 2 กิกะไบต์ (หมายความว่าสามารถเก็บข้อความได้สองพันล้านตัวอักษร) อนึ่ง หน่วยวัดที่นิยมใช้มีดังนี้ 1 KB (kilobyte) = 1,024 ไบต์ 1 MB (Megabyte) = 1,048,576 ไบต์ (หรือ 1,024 Kbytes) 1 GB (gigabyte) = 1,073,741,824 ไบต์ (หรือ 1,024 Mbytes) 1 TB (terabyte) = 1,099,511,627,776 ไบต์ (หรือ 1,024 Gbytes)
bytes per inchไบต์ต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า BPI เป็นหน่วยวัดความจุของตัวอักขระในเทปหรือแถบบันทึก (tape) หมายความว่า ขนาดความยาวของแถบบันทึก 1 นิ้ว จะบรรจุตัวอักขระได้เท่าใดอาจต่างกันได้ตั้งแต่ 200 ถึง 1600 ไบต์ต่อนิ้ว และอาจมีการปรับให้มากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ (บางทีใช้กับความยาวของแทร็กของพื้นผิวของจานบันทึก (disk) ด้วย
gigabyte(กิกะไบต์) ใช้ตัวย่อว่า GB เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 GB เท่ากับหนึ่งพันล้านไบต์ (หรือ 230 หรือ 10243 หรือ หนึ่งพันล้านตัวอักขระ ใช้เป็นหน่วยวัดความจุของหน่วยความจำ จานบันทึก หรือ ฮาร์ดดิสก์ ฯ
kiiobyteใช้ตัวย่อว่า K หรือ KB มีค่าเท่ากับ 1,024 ไบต์ (210) บางทีก็ใช้ตัวย่อ ว่า KB ใช้เป็นหน่วยวัดความจุของอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล เช่น หน่วยความจำ จานบันทึก ฯ 1 ไบต์จะเก็บได้ 1 ตัวอักขระ (หรือช่องว่าง) ถ้าพูดว่าจานบันทึกนี้มีความจุ 720 เคไบต์ ก็แปลว่า เก็บข้อมูลได้ไม่เกิน (720x1024) 737,280 ตัวอักขระ หรือถ้าบอกว่าหน่วยความจำขนาด 64 เคไบต์ ก็แปลว่า มีความจุ (64x1024) 65,536 ตัวอักขระ
kilobyte(กิโลไบต์) ใช้ตัวย่อว่า KB มีค่าเท่ากับ 1,024 (2 ยกกลง 10) ไบต์ เช่น ถ้าพูดว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ 64 เคไบต์ หมายความว่า มีเนื้อที่ในหน่วยความจำ 65,536 ไบต์ สามารถเก็บตัวอักขระได้ 65,536 ตัวอักขระ
megabyte(เมก' กะไบท์) n. 220 ไบต์หรือ 1,048,576 ไบต์ : ย่อว่า MB, ใช้ตัวย่อว่า MB (เอ็มบี) เท่ากับหนึ่งบ้านไบต์ ใช้บอกขนาดของหน่วยความจำ เช่น คอมพิวเตอร์ ขนาด 16 เมกะไบต์ หมายความว่า มีขนาดหน่วยความจำ 16 ล้านไบต์ หรือบอกความจุของสื่อ เช่น จานแม่เหล็ก หรือจานบันทึก ว่ามีความจุ 1.2 เมกะไบต์ ก็หมายความว่า เก็บข้อมูลได้ 1.2 ล้านตัวอักษร เป็นต้น
presbyterian(เพรซบิเทีย'เรียน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) นิกายหนึ่งของโปรเตสแตนต์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
byteไบต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
byteไบต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
byte codeรหัสไบต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
byte modeวิธีส่งเป็นไบต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
byte modeวิธีส่งเป็นไบต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ByteByte, หน่วยวัดความจุของสื่อความจำ, Example: เช่น หน่วยวัดความจำหลัก (RAM) หน่วยวัดความจำสำรอง ได้แก่ ดิสก์ เทป เป็นต้น หรืออาจจะเป้นหน่วยที่บอกขนาดของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 Byte จะมี 8 bit และ 1 Byte แทนข้อมูล 1 ตัวอักษร [คอมพิวเตอร์]
Byteไบต์, Example: ไบต์ (Byte) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เป็นเลขฐานสองจำนวน 8 หลัก หรือ 8 บิต ที่ใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพียง 1 ตัว ตามรหัสแอสกี (ASCII) เช่น A B C ก ข ค ง ฯลฯ เป็นต้น หรือจำนวนเต็ม 1 จำนวน (128 ถึง 127 เมื่อคิดเครื่องหมายหรือ 0 ถึง 255 เมื่อไม่คิดเครื่องหมาย) เช่น 01000001 คือ ตัว A หรือ 01100010 คือ ตัว B โดย 8 บิตเท่ากับ 1 ไบต์ ไบต์จึงเป็นหน่วยข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่าบิทและนิยมใช้เป็นหน่วยวัดความจุในการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์หรือสื่อบันทึกข้อมูลด้วย หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ นิยมวัดเป็นกิโลไบต์ (Kilobyte) เมกะไบต์ (Megabyte) กิกะไบต์ (Gigabyte) และเทระไบต์ (Terabyte) ซึ่งหน่วยวัดข้อมูลของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

1 ไบต์ = 8 บิต
1 กิโลไบต์ = 1,024 ไบต์
1 เมกะไบต์ = 1,048,576 ไบต์ หรือ 1,024 กิโลไบต์
1 กิกะไบต์ = 1,073,741,824 ไบต์ หรือ 1,024 เมกะไบต์
1 เทระไบต์ = 1,099,511,627,776 ไบต์ หรือ 1,024 กิกะไบต์

นอกจากนี้ยังมี เพตะไบต์ (Petabyte) เอกซะไบต์ (Exabyte) เซตตะไบต์ (Zettabyte) และยอตตะไบต์ (Yottabyte) หากแต่ในปัจจุบันยังไม่มีสื่อบันทึกข้อมูลใดที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากขนาดนั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
byteไบต์, หน่วยของข้อมูล ที่แทนด้วยตัวเลขฐานสองขนาด 8 บิต ใช้เก็บตัวอักขระ 1 ตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไบต์(n) BYTE, See also: binary digit eight

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไบต์[bai = bait] (n) EN: byte  FR: octet [m] ; byte [m]
กิกะไบต์[kikabai] (n) EN: gigabyte  FR: gigabyte [m]
กิโลไบต์[kilōbait] (n) EN: kilobyte ; 1,024 bytes ; Kbyte
สายตายาว[saītā yāo] (adj) EN: long-sighted ; farsighted ; presbyopia  FR: presbyte

CMU English Pronouncing Dictionary
BYTE B AY1 T
BYTES B AY1 T S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
字节[zì jié, ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] byte, #43,615 [Add to Longdo]
字节数[zì jié shù, ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] byte count [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Byte {n} | Bytes {pl} | niederwertiges Byte | höherwertiges Byte | Bytes parallel (gleichzeitig) übertragen | Byteordnung: höherwertiges Byte zuerst; Motorola-Format [comp.] | Byteordnung: niederwertiges Byte zuerst; Intel-Format [comp.]byte | bytes | low byte | high byte | byte-parallel | big-endian byte order | little-endian byte order [Add to Longdo]
Byteanzahl {f}byte count [Add to Longdo]
Bytebearbeitung {f}byte handling [Add to Longdo]
Bytelänge {f}byte length [Add to Longdo]
Bytemultiplexverarbeitung {f}byte multiplexing [Add to Longdo]
Bytenummer {f}byte number [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクサバイト[ekusabaito] (n) {comp} Exabyte [Add to Longdo]
キロバイト[kirobaito] (n) {comp} kilobyte; kB [Add to Longdo]
ギガバイト[gigabaito] (n) {comp} gigabyte [Add to Longdo]
ダブルバイト[daburubaito] (n) {comp} double byte [Add to Longdo]
テラバイト[terabaito] (n) {comp} terabyte [Add to Longdo]
ヌルバイト[nurubaito] (n) {comp} null byte [Add to Longdo]
ネットワークバイトオーダー[nettowa-kubaitoo-da-] (n) {comp} network byte order [Add to Longdo]
バイトオーダー[baitoo-da-] (n) {comp} byte order [Add to Longdo]
バイトコード[baitoko-do] (n) byte-code [Add to Longdo]
バイトコードインタープリタ[baitoko-dointa-purita] (n) {comp} byte code interpreter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キロバイト[きろばいと, kirobaito] kilobyte, KB [Add to Longdo]
ギガバイト[ぎがばいと, gigabaito] gigabyte [Add to Longdo]
ダブルバイト[だぶるばいと, daburubaito] double byte [Add to Longdo]
テラバイト[てらばいと, terabaito] terabyte [Add to Longdo]
ヌルバイト[ぬるばいと, nurubaito] null byte [Add to Longdo]
バイト[ばいと, baito] byte, octet, 8-bit byte [Add to Longdo]
バイトコンパイル[ばいとこんぱいる, baitokonpairu] byte-compile [Add to Longdo]
バイト値[バイトち, baito chi] byte value [Add to Longdo]
パラメタバイト[ぱらめたばいと, parametabaito] parameter byte [Add to Longdo]
メガバイト[めがばいと, megabaito] MegaByte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 byte
   n 1: a sequence of 8 bits (enough to represent one character of
      alphanumeric data) processed as a single unit of
      information

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top