ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bore

B AO1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bore-, *bore*
Possible hiragana form: ぼれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bore(vt) ทะลุ, See also: เจาะ, ไช, ด้น, ไชชอน, Syn. ream
bore(vt) ระอา, See also: เบื่อหน่าย
bored(adj) ที่น่าเบื่อ
boredom(n) ความเหนื่อยหน่าย, See also: ความเบื่อหน่าย, ระอา, Syn. ennui, Ant. excitement
borehole(n) หลุมลึกที่เจาะลงดินเพื่อหาน้ำหรือน้ำมัน
bore to death(phrv) เบื่อมาก, Syn. bore to sleep
bore to sleep(phrv) เบื่อมาก, Syn. bore to death
bore to tears(phrv) เบื่อมาก, Syn. bore to death

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
boreal(บอ'เรียล) adj. เหนือ,ทางเหนือ,ลม เหนือ
boredom(บอร์'เดิม) n. ความน่าเบื่อหน่าย,ภาวะน่าเบื่อหน่าย, Syn. tedium
borer(บอ'เรอ) n. สิ่งที่เจาะรู,ผู้เจาะรู,เครื่องเจาะรู,สว่าน,แมลงที่เจาะรูต้นไม้หรือผลไม้,หนอนเจาะรู
arboreal(อาร์บอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับต้นไม้,คล้ายต้นไม้
arboreous(อาร์บอ'เรียส) adj. ปกคลุมไปด้วยต้นไม้,คล้ายต้นไม้
arborescent(อาร์บะเรส'เซินทฺ) adj. ขนาดและรูปร่างคล้ายต้นไม้. -arborescence n.
arboretum(อาร์บะรี'ทัม) n., (pl. -tums,-ta) สวนพฤกษชาติ,วนอุทยาน
aurora borealisn. แสงขั้วโลกเหนือ, Syn. northern lights, aurora polaris
hellebore(เฮล'ละบอร์) n. พืชไม้ดอกจำพวก Helleborus,

English-Thai: Nontri Dictionary
bore(n) การไช,การเจาะ,รู,ช่อง,ความน่าเบื่อ,คนพูดมาก
bore(vt) เจาะรู,ทำให้เบื่อหน่าย
bore(vt pt ของ) bear
boredom(n) ความน่าเบื่อ,ภาวะน่าเบื่อหน่าย
borer(n) เครื่องเจาะรู,สว่าน
arboreal(adj) เกี่ยวกับต้นไม้,คล้ายต้นไม้
forbore(vi pt ของ) forbear

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bore outคว้านกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bore; cylinder boreขนาดกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
boreal-ภาคเหนือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
boreal bogป่าพรุเขตหนาว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
boreholeหลุมเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
boreholeborehole, หลุมเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boreA tunnel has been bored through the mountain.
boreBeing bored, the audience began to yawn.
boreBored waiting or rushing off at full speed.
boreBut being bored is also fun in a way.
boreFar from being bored, I had a great time.
boreFar from being bored, we had a very good time.
boreHe bore a grudge against me.
boreHe bored me with his endless tales.
boreHe bored us with his long stories.
boreHe bore himself well.
boreHe bore himself well at the ceremony.
boreHe bore the future of the company on his shoulders.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุดเจาะ(v) drill, See also: bore, Syn. ขุด, เจาะ, Example: แหล่งที่พักขนาดใหญ่พากันขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ในกิจการของตน, Thai Definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรูลงไปใต้ดิน
เบื่ออาหาร(v) bored with food, Syn. เบื่อข้าว, Ant. อยากอาหาร, Example: อาการของไข้เลือดออกในระยะแรกคือ มีไข้สูง เบื่ออาหาร และคลื่นไส้อาเจียน, Thai Definition: ไม่อยากรับประทานอาหาร
ความเหนื่อยหน่าย(n) boredom, See also: monotony, tedium, Syn. ความเบื่อหน่าย, Example: คนในวัยผู้ใหญ่มักจะเกิดความเหงาและความเหนื่อยหน่ายในช่วงปลายชีวิต, Thai Definition: การที่หมดความพอใจ
น่าเบื่อ(adj) bored, Syn. น่ารำคาญ, น่าเอือม, ซ้ำซาก, จำเจ, น่าระอา, Ant. น่าสนุก, น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ, Thai Definition: ที่รู้สึกอิดหนาระอาใจ เหนื่อยหน่าย
ความเบื่อหน่าย(n) boredom, See also: ennui, tiresomeness, Syn. ความเบื่อ, ความแหนงหน่าย, ความเหนื่อยหน่าย, Example: เขาเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายในงานที่ทำอยู่
ความเบื่อ(n) boredom, See also: ennui, tiresomeness, Syn. ความเบื่อหน่าย, ความเหนื่อยหน่าย, Ant. ความอยาก, Example: จินตนาการของผู้เขียนได้บดบังความเบื่อในตอนแรกจนหมดสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[beūa] (v, exp) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of  FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[beūanāi] (v) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore  FR: être dégoûté ; en avoir marre
โบรอน[bōrøn] (n) EN: boron  FR: bore [m]
ไช[chai] (v) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate  FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
เจาะ[jǿ] (n, exp) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate  FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
กรรมกร[kammakøn] (n) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand  FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
คนงาน[khon-ngān] (n) EN: worker ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee  FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f]
ขุดเจาะ[khutchǿ] (v) EN: drill ; bore
ความเบื่อ[khwām beūa] (n) EN: boredom  FR: ennui [m]
ความเบื่อหน่าย[khwām beūanāi] (n) EN: boredom ; tiresomeness ; dislike ; ennui  FR: ennui [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BORE B AO1 R
BOREL B AO1 R AH0 L
BOREK B AO1 R IH0 K
BORES B AO1 R Z
BORED B AO1 R D
BORER B AO1 R ER0
BOREN B AO1 R AH0 N
BORELL B AO1 R AH0 L
BORELLA B AO0 R EH1 L AH0
BORELLI B AO0 R EH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bore (v) bˈɔːr (b oo1 r)
Boren (n) bˈɔːrɛn (b oo1 r e n)
bored (v) bˈɔːd (b oo1 d)
borer (n) bˈɔːrər (b oo1 r @ r)
bores (v) bˈɔːz (b oo1 z)
borers (n) bˈɔːrəz (b oo1 r @ z)
boredom (n) bˈɔːdəm (b oo1 d @ m)
bore-hole (n) bˈɔː-houl (b oo1 - h ou l)
bore-holes (n) bˈɔː-houlz (b oo1 - h ou l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厌烦[yàn fán, ㄧㄢˋ ㄈㄢˊ, / ] bored; fed up with sth; sick of sth, #20,582 [Add to Longdo]
钻孔[zuān kǒng, ㄗㄨㄢ ㄎㄨㄥˇ, / ] bore a hole, #24,469 [Add to Longdo]
百无聊赖[bǎi wú liáo lài, ㄅㄞˇ ㄨˊ ㄌㄧㄠˊ ㄌㄞˋ, / ] bored to death; bored stiff; overcome with boredom, #42,780 [Add to Longdo]
腻烦[nì fán, ㄋㄧˋ ㄈㄢˊ, / ] bored; to be fed up with; sick and tired of sth, #81,429 [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] bore; cut; polish [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innenmessgerät {n}; Subito {n} [techn.]bore gauge [Add to Longdo]
boreal {adj}boreal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーあ[a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
お零れ;御零れ[おこぼれ, okobore] (n) (See 零れ) leavings; leftovers [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
にこよん;ニコヨン[nikoyon ; nikoyon] (n) (See 日雇い労働者) day laborer (slang term) [Add to Longdo]
ひとめぼれ[hitomebore] (n) Hitomebore (variety of rice) [Add to Longdo]
べた惚れ[べたぼれ, betabore] (n,vs) (falling) deeply in love [Add to Longdo]
アンニュイ[annyui] (n,adj-na) boredom (fre [Add to Longdo]
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bore
   n 1: a person who evokes boredom [syn: {bore}, {dullard}]
   2: a high wave (often dangerous) caused by tidal flow (as by
     colliding tidal currents or in a narrow estuary) [syn: {tidal
     bore}, {bore}, {eagre}, {aegir}, {eager}]
   3: diameter of a tube or gun barrel [syn: {bore}, {gauge},
     {caliber}, {calibre}]
   4: a hole or passage made by a drill; usually made for
     exploratory purposes [syn: {bore}, {bore-hole}, {drill hole}]
   v 1: cause to be bored [syn: {bore}, {tire}] [ant: {interest}]
   2: make a hole, especially with a pointed power or hand tool;
     "don't drill here, there's a gas pipe"; "drill a hole into
     the wall"; "drill for oil"; "carpenter bees are boring holes
     into the wall" [syn: {bore}, {drill}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 forbear
 
 1. (bore, borne) kaçınmak, sakınmak, çekinmek. forbearance kaçınma, sakınma
 2. sabır, tahammül, kendini tutma. forbearina sabırlı tahammüllü dayanıklı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 overbear
 
 1. (-bore, -borne) çöktürmek
 2. başatlanmak, zorbalık etmek
 3. yenmek, üstün gelmek
 4. ağır basmak: fazla ürün vermek.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top