ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beech

B IY1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beech-, *beech*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beech(บีชฺ) n. พืชจำพวก Fagus มีผลเปลือกรูปสามเหลี่ยมที่กินได้, See also: beechen, beechy adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beechบีช [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know who he is. Take Miss Beech to room 19.ผมรู้ว่าเขาเป็นใคร พาคุณบีชไปที่ห้อง 19 The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
No, Lavinia Beech is. Except her name's not Lavinia and she's American.ลาวิเนีย บีชต่างหากที่เป็นผู้ประเมิน แต่ไม่ได้ชื่อลาวิเนียและเป็นคนอเมริกัน The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEECH B IY1 CH
BEECHY B IY1 CH IY0
BEECHAM B IY1 CH AH0 M
BEECHER B IY1 CH ER0
BEECHLER B IY1 CH L ER0
BEECHAM'S B IY1 CH AH0 M Z
BEECHWOOD B IY1 CH W UH2 D
BEECHCRAFT B IY1 CH K R AE2 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beech (n) bˈiːtʃ (b ii1 ch)
beeches (n) bˈiːtʃɪz (b ii1 ch i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
榉木[jǔ mù, ㄐㄩˇ ㄇㄨˋ, / ] beech [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buche {f} | Buchen {pl} | aus Buchenholzbeech | beeches | beechen [Add to Longdo]
Steinmarder {m} [zool.] | Steinmarder {pl}beech marten | beech martens [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶなの木;椈の木;橅の木(oK)[ぶなのき, bunanoki] (n) (See 椈) Japanese beech tree [Add to Longdo]
ブナ科[ブナか, buna ka] (n) (See ぶなの木) Fagaceae (plant family); beech [Add to Longdo]
胸白貂[むなじろてん;ムナジロテン, munajiroten ; munajiroten] (n) (uk) stone marten; beech marten (Martes foina) [Add to Longdo]
犬椈[いぬぶな;イヌブナ, inubuna ; inubuna] (n) (uk) (See ブナ) Japanese beech (Fagus japonica) [Add to Longdo]
錫杖草[しゃくじょうそう;シャクジョウソウ, shakujousou ; shakujousou] (n) (uk) yellow bird's-nest (Monotropa hypopitys); pinesap; false beechdrops [Add to Longdo]
正露丸;征露丸[せいろがん, seirogan] (n) seirogan - beechwood extract popular as a herbal treatment for diarrhoea (diarrhea), etc. [Add to Longdo]
[しい;シイ, shii ; shii] (n) (uk) any beech tree of genus Castanopsis [Add to Longdo]
椎の木[しいのき;シイノキ, shiinoki ; shiinoki] (n) (uk) (See 椎) any beech tree of genus Castanopsis [Add to Longdo]
椈;山毛欅;橅[ぶな;ブナ, buna ; buna] (n) (uk) Japanese beech (Fagus crenata); Siebold's beech [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beech
   n 1: any of several large deciduous trees with rounded spreading
      crowns and smooth grey bark and small sweet edible
      triangular nuts enclosed in burs; north temperate regions
      [syn: {beech}, {beech tree}]
   2: wood of any of various beech trees; used for flooring and
     containers and plywood and tool handles [syn: {beech},
     {beechwood}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top