ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afflict

AH0 F L IH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afflict-, *afflict*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afflict(vt) ทำให้เจ็บป่วย, See also: ทำให้เจ็บปวด, ทำให้เดือดร้อน, ทำให้รำคาญ, ทำให้ทรมาน, Syn. distress
affliction(n) ความเจ็บปวดรวดร้าว, See also: ความทุกข์, Syn. suffering, pain
affliction(n) โรคภัยไข้เจ็บ
afflictive(adj) ที่เป็นเหตุให้เจ็บปวดหรือเศร้าหมอง
afflict with(phrv) ทุกข์ทรมานด้วย, See also: ทนทุกข์อยู่กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague

English-Thai: Nontri Dictionary
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
afflictI will be afflicted that I do not know men.
afflictThe entire crew was afflicted with food poisoning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเจ็บปวดรวดร้าว(n) affliction, See also: agony, anxiety, distress, suffering, Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความปวดร้าวใจ, Ant. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ, Example: อดีตสำหรับบางคนอาจเป็นทั้งความเจ็บปวดรวดร้าวหรือเป็นความสุขสมหวัง, Thai Definition: ความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งทางร่างกายหรือจิตใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเจ็บปวดรวดร้าว[khwām jeppūat rūat rāo] (n, exp) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering  FR: souffrance [f]
โรค[rōk] (n) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity  FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
ทรกรรม[thørakam] (v) EN: hardship ; torture ; torment ; suffering ; trouble ; affliction

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFLICT AH0 F L IH1 K T
AFFLICTS AH0 F L IH1 K T S
AFFLICTED AH0 F L IH1 K T IH0 D
AFFLICTING AH0 F L IH1 K T IH0 NG
AFFLICTION AH0 F L IH1 K SH AH0 N
AFFLICTIONS AH0 F L IH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
afflict (v) ˈəflˈɪkt (@1 f l i1 k t)
afflicts (v) ˈəflˈɪkts (@1 f l i1 k t s)
afflicted (v) ˈəflˈɪktɪd (@1 f l i1 k t i d)
afflicting (v) ˈəflˈɪktɪŋ (@1 f l i1 k t i ng)
affliction (n) ˈəflˈɪkʃən (@1 f l i1 k sh @ n)
afflictions (n) ˈəflˈɪkʃənz (@1 f l i1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
患处[huàn chù, ㄏㄨㄢˋ ㄔㄨˋ, / ] afflicted part, #30,149 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メンヘル;メンヘラ[menheru ; menhera] (n) (1) (col) (sens) (abbr) (See メンタルヘルス) mental health; (2) mental illnesses; people afflicted by mental illness [Add to Longdo]
患難[かんなん, kannan] (n) affliction [Add to Longdo]
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P) [Add to Longdo]
苦悩[くのう, kunou] (n,vs) suffering; distress; affliction; anguish; agony; trouble; (P) [Add to Longdo]
疾苦[しっく, shikku] (n,vs) affliction; suffering [Add to Longdo]
出血症[しゅっけつしょう, shukketsushou] (n) bleeder's affliction [Add to Longdo]
侵す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P) [Add to Longdo]
[ちり, chiri] (n) (1) {Buddh} defilement; impurity; affliction; (2) object (perceived with the mind or the senses); (3) one billionth [Add to Longdo]
痛める[いためる, itameru] (v1,vt) to hurt; to injure; to cause pain; to worry; to bother; to afflict; to be grieved over [Add to Longdo]
難儀[なんぎ, nangi] (adj-na,n,vs) affliction; hardship; difficulty; suffering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 afflict
   v 1: cause great unhappiness for; distress; "she was afflicted
      by the death of her parents"
   2: cause physical pain or suffering in; "afflict with the
     plague" [syn: {afflict}, {smite}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top