ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

across-the-board

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -across-the-board-, *across-the-board*, across-the-boar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
across-the-board(adj) ทั่วทั้งหมด, Syn. universal, general, affecting everyone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
across-the-boardadj. ทั่วทั้งหมด, ทั่วไปตลอดแนว, ทั่วทุกส่วน, Syn. blanket

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pauschale Erhöhungacross-the-board increase [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
全面安[ぜんめんやす, zenmenyasu] (n) across-the-board fall in prices [Add to Longdo]
総花[そうばな, soubana] (n) all-around; across-the-board [Add to Longdo]
総花式[そうばなしき, soubanashiki] (n) across-the-board (policy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 across-the-board
   adj 1: broad in scope or content; "across-the-board pay
       increases"; "an all-embracing definition"; "blanket
       sanctions against human-rights violators"; "an invention
       with broad applications"; "a panoptic study of Soviet
       nationality"- T.G.Winner; "granted him wide powers" [syn:
       {across-the-board}, {all-embracing}, {all-encompassing},
       {all-inclusive}, {blanket(a)}, {broad}, {encompassing},
       {extensive}, {panoptic}, {wide}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top