ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-enlist-

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enlist, *enlist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlist(vt) ขอความช่วยเหลือ, See also: ขอการสนับสนุน
enlist(vt) สมัครเป็นทหาร, See also: เข้าเป็นทหาร, เกณฑ์ทหาร, Syn. enroll, join, register
enlistee(n) ผู้สมัครเข้าเป็นทหาร
enlist in(phrv) สมัครเข้าเป็นทหาร, See also: เข้าเกณฑทหาร
enlistment(n) การเข้าเป็นทหาร, See also: การสมัครเป็นทหาร, Syn. conscription, levy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlist(เอนลิสทฺ') vi. เกณฑ์,เกณฑ์ทหาร,สมัครเข้า -vt. เข้าเกณฑ์ทหาร,สมัคร เป็นทหาร., See also: enlister n. ด
enlisteen. ทหารเกณฑ์,ผู้สมัครเข้า
enlistmentn. การเข้าเกณฑ์ทหาร,การสมัครเป็นทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
enlist(vt) เข้าร่วม,ขอความช่วยเหลือ,ร่วมมือ,เกณฑ์(ทหาร)
enlistment(n) การเข้าร่วม,ความร่วมมือ,การเข้าเกณฑ์ทหาร,การสมัครเป็นทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enlistmentการสมัครเข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enlistmentการสมัครเข้าเป็นทหาร [ดู recruitment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enlistIn the First World War a large proportion of England's young men enlisted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัคร(v) volunteer, See also: enlist
เข้าพวก(v) join, See also: enlist, Syn. เข้ากลุ่ม, Example: พวกพ่อค้ามักไปเข้าพวกกับชนชั้นนำในประเทศเพื่อเอาเปรียบคนยากจน, Thai Definition: รวมเป็นพวก
การเกณฑ์(n) enlistment, See also: enrollment, Example: การเกณฑ์ทหารมีเป็นประจำทุกปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกณฑ์[kēn] (v) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push  FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เกณฑ์ทหาร[kēn thahān] (v, exp) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist  FR: incorporer
สมัคร[samak] (v) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing  FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire

CMU English Pronouncing Dictionary
ENLIST EH2 N L IH1 S T
ENLISTS EH0 N L IH1 S T S
ENLISTED EH2 N L IH1 S T IH0 D
ENLISTEE EH0 N L IH2 S T IY1
ENLISTEES EH0 N L IH2 S T IY1 Z
ENLISTING EH0 N L IH1 S T IH0 NG
ENLISTMENT EH0 N L IH1 S T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlist (v) ˈɪnlˈɪst (i1 n l i1 s t)
enlists (v) ˈɪnlˈɪsts (i1 n l i1 s t s)
enlisted (v) ˈɪnlˈɪstɪd (i1 n l i1 s t i d)
enlisting (v) ˈɪnlˈɪstɪŋ (i1 n l i1 s t i ng)
enlistment (n) ˈɪnlˈɪstmənt (i1 n l i1 s t m @ n t)
enlistments (n) ˈɪnlˈɪstmənts (i1 n l i1 s t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水兵[shuǐ bīng, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄥ, ] enlisted sailor in navy, #30,642 [Add to Longdo]
征召[zhēng zhào, ㄓㄥ ㄓㄠˋ, / ] enlist; draft, #33,869 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下士官兵[かしかんへい, kashikanhei] (n) enlisted man [Add to Longdo]
再服役[さいふくえき, saifukueki] (n) re-enlistment; second imprisonment [Add to Longdo]
召募[しょうぼ, shoubo] (n,vs) levy; enlistment [Add to Longdo]
徴兵[ちょうへい, chouhei] (n,vs) conscription; recruitment; enlistment; (P) [Add to Longdo]
徴募[ちょうぼ, choubo] (n,vs) enlistment; recruitment [Add to Longdo]
特技兵[とくぎへい, tokugihei] (n) specialist (US Army enlisted rank) [Add to Longdo]
入営[にゅうえい, nyuuei] (n,vs) entering the barracks; enlistment [Add to Longdo]
入隊[にゅうたい, nyuutai] (n,vs) enlistment [Add to Longdo]
陸曹等[りくそうとう, rikusoutou] (n) enlisted man [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlist
   v 1: join the military
   2: hire for work or assistance; "engage aid, help, services, or
     support" [syn: {engage}, {enlist}]
   3: engage somebody to enter the army [syn: {enlist}, {draft},
     {muster in}] [ant: {discharge}, {muster out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top