ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-champagne-

SH AE0 M P EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: champagne, *champagne*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
champagne(n) แชมเปญ, See also: เหล้าองุ่นขาวชนิดหนึ่งมาจากบริเวณแชมเปญของประเทศฝรั่งเศส, Syn. bubbly, sparkling wine
champagne(n) สีเหลืองจางๆ, Syn. pale yellow, pale brownish-gold color, greenish-yellow color
champagne(adj) หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, luxurious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
champagne(แชมเพน') n. เหล้าองุ่นขาวชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
champagne(n) เหล้าแชมเปญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
champagne taste and lemonade pocketsรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can discuss my honorarium over dinner and champagne tonight.เราคงสามารถปรีกษาค่าธรรมเนียมบริการ ของผมได้ ตอนอาหารเย็น, ดื่มแชมเปญกันคืนนี้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
But when the sheik's yacht went down, well... they managed to write us a really beautiful good-bye note... that was found floating in a champagne bottle amongst the debris.แต่ตอนเรือยอร์ชของท่านล่ม... ...พ่อแม่เขียน จดหมายอำลาอย่างซาบซื้ง... ...มีคนเจอมันลอยอยู่ ในขวดแชมเปญท่ามกลางทะเล Jumanji (1995)
Shall we have champagne to celebrate?เราจะได้แชมเปญเพื่อเฉลิมฉลอง? The Birdcage (1996)
We'd like the champagne now.เราต้องการแชมเปญตอนนี้ The Birdcage (1996)
Here we go. Champagne for everyone.ที่นี่เราไป แชมเปญสำหรับทุกคน The Birdcage (1996)
Just the other night I was sleeping under a bridge, and now... here I am on the grandest ship in the world... having champagne with you fine people.คืนก่อนผมยังนอนอยู่ใต้สะพาน คืนนี้ได้มานอนบนเรือที่ยิ่งใหญ่ กินเหล้ากับเหล่าผู้ดี Titanic (1997)
And this champagne cup is in the wrong place.แชมเปญนี่ก็วางผิดที่นะจ๊ะ Mona Lisa Smile (2003)
Finally! It's gonna be champagne wishes and caviar dreams from now on.ในที่สุด! ยินดีต้อนรับ เมืองไกล ไกล เหลือเกิน มันต้องมีแต่เหล้าแชมเปญ Shrek 2 (2004)
Champagne for everyone!เปิดแชมเปญแจกทุกคนด้วยนะ Around the World in 80 Days (2004)
Voila. Champagne with your first-class seats, Mademoiselle La Roche.แชมเปญสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งครับ Around the World in 80 Days (2004)
Or drinking champagne with his daughter 14,000ft in the air?หรือดื่มแชมเปญกับลูกสาวที่ความสูง 14000 ฟุต AVP: Alien vs. Predator (2004)
- More champagne? - More champagne would be nice.รับแชมเปญเพิ่มมั๊ยครับ Hotel Rwanda (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
champagneChampagne flowed all night.
champagneI'll take a glass of champagne.
champagneOrange juice or champagne?
champagneThe champagne bubbled in the glass.
champagneThe champagne cork popped out.
champagneWe were served French champagne, not to mention the usual cocktails.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก้วแชมเปญ(n) champagne glasses

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แชมเปญ[chaēmpēn] (n) EN: champagne  FR: champagne [m]
แก้วแชมเปญ[kaēo chaēmpēn] (n, exp) EN: champagne glasses  FR: verre à champagne [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAMPAGNE SH AE0 M P EY1 N
CHAMPAGNES SH AE0 M P EY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
champagne (n) ʃˈæmpˈɛɪn (sh a1 m p ei1 n)
champagnes (n) ʃˈæmpˈɛɪnz (sh a1 m p ei1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香槟酒[xiāng bīn jiǔ, ㄒㄧㄤ ㄅㄧㄣ ㄐㄧㄡˇ, / ] champagne, #62,314 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Champagner {m}champagne [Add to Longdo]
Pikkolo {m} (Sekt)champagne miniature [Add to Longdo]
Sektflasche {f}champagne bottle [Add to Longdo]
Sektkellerei {f}champagne producer's [Add to Longdo]
Sektkühler {m}champagne cooler [Add to Longdo]
Sektschale {f}champagne glass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャンパングラス[shanpangurasu] (n) champagne flute; champagne glass [Add to Longdo]
シャンペンサイダー[shanpensaida-] (n) champagne cider [Add to Longdo]
三鞭酒[しゃんぺん;シャンペン;シャンパン(P);シャンパーニュ, shanpen ; shanpen ; shanpan (P); shanpa-nyu] (n) (uk) champagne (fre [Add to Longdo]
松葉ガニ;松葉蟹[まつばガニ(松葉ガニ);まつばがに(松葉蟹), matsuba gani ( matsuba gani ); matsubagani ( matsuba kani )] (n) (1) (See ずわい蟹) snow crab (Chionoecetes opilio); queen crab; (2) champagne crab (Hypothalassia armata) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 champagne
   n 1: a white sparkling wine either produced in Champagne or
      resembling that produced there [syn: {champagne}, {bubbly}]
   2: a region of northeastern France [syn: {Champagne},
     {Champagne-Ardenne}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top