ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-平和-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 平和, *平和*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平和[Píng hé, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄜˊ, ] (N) Pinghe (place in Fujian), #9,789 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
平和[へいわ, heiwa] (n) สันติภาพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
平和[へいわ, heiwa] (adj-na,n) peace; harmony; (P) [Add to Longdo]
平和を保つ[へいわをたもつ, heiwawotamotsu] (exp,v5t) to maintain (preserve) peace [Add to Longdo]
平和ボケ;平和呆け;平和ぼけ[へいわボケ(平和ボケ);へいわぼけ(平和呆け;平和ぼけ), heiwa boke ( heiwa boke ); heiwaboke ( heiwa boke ; heiwa boke )] (exp,n,adj-no) (1) peace at any price (attitude); (exp,n) (2) (derog) peace idiot; peace senility; complacency about peace [Add to Longdo]
平和維持[へいわいじ, heiwaiji] (n,adj-no) peacekeeping [Add to Longdo]
平和維持活動[へいわいじかつどう, heiwaijikatsudou] (n) peace-keeping operation [Add to Longdo]
平和維持軍[へいわいじぐん, heiwaijigun] (n) peace-keeping force [Add to Longdo]
平和維持部隊[へいわいじぶたい, heiwaijibutai] (n) peacekeeping force [Add to Longdo]
平和運動[へいわうんどう, heiwaundou] (n) peace movement [Add to Longdo]
平和会議[へいわかいぎ, heiwakaigi] (n) peace conference [Add to Longdo]
平和共存[へいわきょうぞん, heiwakyouzon] (n) peaceful coexistence [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界平和」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界平和への道は長く苦難に満ちている。
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記念碑は広島平和公園に建てられた。
In 1964, (Rev. Martin Luther) King won the Nobel Peace Prize.1964年にキング牧師はノーベル平和賞を受賞した。
In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.1978年に日本と中国との間に平和条約が結ばれた。
In 1979 Mother Teresa won the Nobel Peace Prize.1979年にマザー・テレサはノーベル平和賞を受賞した。
Peace has returned after three years of war.3年ぶりに平和が戻った。
Nothing can bring you peace but yourself.あなた以外に、あなたに平和をもたらすことが出来るものは、何もない。
People everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace.あらゆる所の人々が世界平和に尽くす民衆の指導者を切望している。
After countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.いくどとなくおのを埋めては、きまって、また、ほりかえす。永遠の平和がやってくる気配もない。
An olive branch symbolizes peace.オリーブの枝は平和を象徴する。
I'd like a doll, a new bicycle.....and peace on earth!お人形に、新しい自転車。それに世界平和よ。 [F]
The Carthaginians longed for peace.カタルコ人は平和を切望した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
平和[へいわ, heiwa] Friede [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top