ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-余-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *余*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[余, yú, ㄩˊ] surplus, remainder; surname
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  ?
Etymology: -, Rank: 729

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, / ] extra; surplus; remaining; remainder after division; (following numerical value) or more; in excess of (some number); residue (math.); after; I; me; surname Yu [Add to Longdo]
[qí yú, ㄑㄧˊ ㄩˊ, / ] the rest; the others; remaining; remainder; apart from them, #3,285 [Add to Longdo]
[yè yú, ㄧㄝˋ ㄩˊ, / ] spare time; amateur; extra-curricular, #6,093 [Add to Longdo]
[shèng yú, ㄕㄥˋ ㄩˊ, / ] remainder; surplus, #6,491 [Add to Longdo]
[yú dì, ㄩˊ ㄉㄧˋ, / ] margin; leeway, #11,090 [Add to Longdo]
[yǒu yú, ㄧㄡˇ ㄩˊ, / ] to have an abundance, #12,789 [Add to Longdo]
[cán yú, ㄘㄢˊ ㄩˊ, / ] remnant; relic; residue; vestige; surplus; to remain; to leave surplus, #13,492 [Add to Longdo]
[yíng yú, ㄧㄥˊ ㄩˊ, / ] surplus; profit, #14,166 [Add to Longdo]
[yú xià, ㄩˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] remaining, #14,546 [Add to Longdo]
[fù yu, ㄈㄨˋ ㄩ˙, / ] in surplus, #18,373 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[よしん, yoshin] (n) แผ่นดินไหวขนาดเล็กกว่า ที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่แผ่นดินไหวใหญ่, See also: S. aftershock

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よじょう, yojou] redundant; surplus; residue; balance
[よゆう, yoyuu] (n, adj) (เซอ'พลัส) n.,adj. ส่วนเกิน,ส่วนล้น,จำนวนที่เกิน,จำนวนที่ล้น,เงินที่เหลือ., S. overage,excess
[よけい, yokei] เกินความจำเป็น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[あまる, amaru] TH: เหลือ  EN: to remain
[あまる, amaru] TH: เกิน  EN: to exceed

Japanese-English: EDICT Dictionary
;予[よ, yo] (n,suf) (1) ( only) (also written as 餘) (See 以上・1) over; more than; (pn,adj-no) (2) (arch) formal or oratory first person pronoun; I [Add to Longdo]
し物[あましもの, amashimono] (n) something not needed; person who is in the way [Add to Longdo]
す(P);剰す[あます, amasu] (v5s,vt) to save; to leave over; to spare; (P) [Add to Longdo]
すところなく;す所なく;す所無く[あますところなく, amasutokoronaku] (exp,adv) fully; thoroughly [Add to Longdo]
った金[あまったかね, amattakane] (n) surplus money [Add to Longdo]
っ程(P);程(P)[よっぽど(P);よほど(余程)(P), yoppodo (P); yohodo ( yohodo )(P)] (adv,n,adj-no,adj-na) (1) (uk) ( is ateji) very; greatly; much; to a large extent; quite; (adv) (2) just about to; (P) [Add to Longdo]
の儀[よのぎ, yonogi] (exp) another method; another problem [Add to Longdo]
の辞書には不可能という言葉は無い[よのじしょにはふかのうということばはない, yonojishonihafukanoutoiukotobahanai] (exp) (id) There is nothing that I can't do [Add to Longdo]
り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na,adv,adj-no,n,n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv,adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P) [Add to Longdo]
りと言えば[あまりといえば, amaritoieba] (exp) excessively [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I can afford one, but not both.1つは買う裕があるが、両方はない。
We stayed an extra two weeks in Paris; and we spent it seeing the sights.2週間分にパリに滞在した。そしてその期間を観光に使った。
Your conduct allows of no excuse.あなたの行為は全く弁解の地がない。
There were a lot of twists and turns to the story, but we finally solved the problem.あの問題も、紆曲折を経て解決した。
I always need an extra blanket in the wintertime.いつも冬には分な毛布が必要だ。
I don't have much money, but I can get along somehow.お金はり持っていませんが、どうにか暮らしています。
The greatest hate springs from the greatest love.. [Proverb]かわいさって憎さ百倍。 [Proverb]
After weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.こうしたことをじっくり考慮してから、推進者は法律案という形で計画案を提出するが、議会での批判に対処するために、ルートの変更を儀なくさせられるかもしれない。
Can you afford to take a holiday this summer?この夏は休みをとる裕がありますか。
This project admits of improvement.この企画には改善の地がある。
There's much room for improvement in this project.この計画には改善の地が大いにある。
This project still leaves much to be desired.この計画はまだ大いに改善の地がある。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Don't worry about me.[JP] - 計な心配をするな And Then There Were None (1945)
Positively no![CN] 没有商量的 The Whole Town's Talking (1935)
How would you like to spend your last days here?[JP] ここで生を過ごされては いかがですか? And Then There Were None (1945)
That scrape he got into a long time ago, he's more than made up for it.[JP] 過去の過ちを 償ってりある活躍をした Kansas City Confidential (1952)
Well, maybe he does.[CN] 我公司很大,有百个雇员 The Whole Town's Talking (1935)
Listen, sister, forget it. Mind your own business.[JP] 忘れろ 計なお世話だ! Kansas City Confidential (1952)
Dickon, follow me! The rest remain here.[CN] 迪肯 跟我来 其的呆在这儿 The Adventures of Robin Hood (1938)
The girl's father had nothing to do so... he got a hired man to help him.[JP] 暇を持てす彼女の父親と その使用人 Sherlock Jr. (1924)
Old war surplus that he bought on his veteran training.[JP] 職業訓練時に買った 戦用剰品を He Walked by Night (1948)
The rest you may not know.[CN] 下的你可能还无从知晓 The Mummy (1932)
My heart is tickling away the minutes left to me.[CN] 我的心跳正在数着我剩的时间 Baltic Deputy (1937)
Now, the rest of you get out.[CN] 现在 你们其的人出去. The Scarlet Empress (1934)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
剰パルス[よじょうぱるす, yojouparusu] extra-pulse [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あます, amasu] uebriglassen [Add to Longdo]
[あまる, amaru] uebrig_sein, ueberschreiten [Add to Longdo]
[よじょう, yojou] Ueberrest, Ueberschuss [Add to Longdo]
[よめい, yomei] Rest_des_Lebens, die_letzten_Lebensjahre [Add to Longdo]
[よち, yochi] -Raum, Spielraum [Add to Longdo]
[よか, yoka] freie_Zeit, Musse [Add to Longdo]
[よは, yoha] Nachwirkung, -Folge [Add to Longdo]
[よゆう, yoyuu] Spielraum, Ueberfluss, Gelassenheit [Add to Longdo]
裕しゃくしゃく[よゆうしゃくしゃく, yoyuushakushaku] -ruhig, sehr_ruhig, gelassen, sehr_gelassen [Add to Longdo]
[よけい, yokei] ueberfluessig, -zuviel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top