ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -電-, *電*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[電, diàn, ㄉㄧㄢˋ] electricity; electric; lightning
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]  电 [diàn, ㄉㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] A thunderbolt 电 cast by a storm cloud 雨, Rank: 6381

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, / ] electric; electricity; electrical, #333 [Add to Longdo]
电话[diàn huà, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] telephone; phone call, #503 [Add to Longdo]
电影[diàn yǐng, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ, / ] movie; film, #636 [Add to Longdo]
电视[diàn shì, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] television; TV, #892 [Add to Longdo]
电脑[diàn nǎo, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] computer, #937 [Add to Longdo]
电子[diàn zǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] electronic; electron, #1,132 [Add to Longdo]
打电话[dǎ diàn huà, ㄉㄚˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to make a telephone call, #2,125 [Add to Longdo]
电力[diàn lì, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] electrical power; electricity, #2,543 [Add to Longdo]
电信[diàn xìn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] telecommunications, #2,643 [Add to Longdo]
电视剧[diàn shì jù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ, / ] TV play; soap opera, #3,569 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[でんりょく, denryoku] (n) พลังงานไฟฟ้า
[でんどう, dendou] (n) ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้า
化製品[でんかせいひん, denkaseihin] (n) เครื่องใช้ไฟฟ้า
[でんたく, dentaku] (n) เครื่องคิดเลข
[でんあつ, den'atsu] (n) แรงดันไฟฟ้า
圧計[でんあつけい, den'atsukei] (n) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
[でんぽう, denpou] (n) โทรเลข
[でんし, denshi] (n) อิเล็คตรอน
子辞書[でんしじしょ, denshijisho] (n) พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์
[でんき, denki] (n) ไฟฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
子商法[でんししょうほう, denshishouhou] (n) กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] (n) The University of Electro-Communications
Image:
信為替[でんしんかわせ, denshinkawase] (n) การโอนเงินโดยโทรเลข
気工学[でんきこうがく, denkikougaku] (n) วิศวกรรมไฟฟ้า
子工学者[でんしこうがくしゃ, denshikougakusha] (n) วิศวกรไฟฟ้า
子メール[でんしメール, denshi me^ru] (n) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, อีเมล์
磁弁[でんじべん, denjiben] (n) Solenoid valve
気製品[でんきせいひん, denkiseihin] (n) สินค่าอิเล็กทรอนิกส์
[でんき, denki, denki , denki] (n) ไฟฟ้า แสงสว่าง
[でんわ, denwa, denwa , denwa] (n) เครื่องโทรศัพท์, โทรศัพท์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[でんわ, denwa] TH: โทรศัพท์  EN: telephone (vs)
[でんし, denshi] TH: อิเล็กทรอนิก  EN: electronics
気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] TH: มหาวิทยาลัยเดงกิซือชิน  EN: University of Electro-Communication
[でんりゅう, denryuu] TH: กระแสไฟฟ้า  EN: electric current

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノコ[でんノコ, den noko] (n) (abbr) (See 気ノコギリ) electric saw [Add to Longdo]
[でんあつ, den'atsu] (n) voltage; (P) [Add to Longdo]
圧計[でんあつけい, den'atsukei] (n) voltmeter [Add to Longdo]
圧降下[でんあつこうか, den'atsukouka] (n) voltage drop [Add to Longdo]
[でんい, den'i] (n) potential (electric) [Add to Longdo]
位計[でんいけい, den'ikei] (n) electrometer [Add to Longdo]
位差[でんいさ, den'isa] (n) (electric) potential difference [Add to Longdo]
位差計[でんいさけい, den'isakei] (n) potentiometer [Add to Longdo]
[でんか, denka] (n,vs) electrification; (P) [Add to Longdo]
化製品[でんかせいひん, denkaseihin] (n) electric(al) appliances [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."「ええ、そうね」とスーザンが言葉をさしはさむ。「私が話したのは・・・」
"May I use the phone?" "Please feel free."「お話をお借りしてもいいですか」「どうぞ、どうぞ。」
"May I use this telephone?" "Go ahead."「この話をお借りしてもいいですか」「ええ、どうぞ」
"Shall I have him call you when he gets back?" "Yes, please."「帰り次第、こちらがお話させましょうか」「お願いします」
"If you're on that telephone for less than one minute, I'll eat my hat," Bob says.「君の話が1分以内なら、ぼくは何でもしてやるよ」とボブは言う。 [M]
Our train leaves at 9. Don't worry. We'll make it.車は9時出発だよ」「心配するな。間に合うさ」
"The phone is ringing." "I'll get it."話が鳴っているよ」「私が出ます」
"May I use your telephone?" "By all means."話をお借りしてもいいですか」「どうぞどうぞ」
"Do you mind if I use your phone?" "No, please go ahead."話を使わせてもらってもいいですか」「ええ、どうぞ」
Can I make a phone call for ten yen?10円で話がかけられますか。
Don't call me up after ten o'clock.10時過ぎには話をしないで下さい。
We must leave the hotel before 10 a. m., otherwise we will miss the train for Miami.10時前にはホテルを出発しなければなりません。さもなければマイアミ行きの車を乗り過ごしてしまいます。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[でんか, denka] electric charge [Add to Longdo]
荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] Charge-Coupled Device, CCD [Add to Longdo]
荷結合素子[でんかけつごうでそし, denkaketsugoudesoshi] CCD, Charge-Coupled Device [Add to Longdo]
[でんかい, denkai] electric field [Add to Longdo]
界効果トランジスタ[でんかいこうか, denkaikouka] Field-Effect Transistor, FET [Add to Longdo]
界効果トランジスター[でんかいこうかトランジスター, denkaikouka toranjisuta-] FET, Field Effect Transistor [Add to Longdo]
気回路[でんきかいろ, denkikairo] electric circuit [Add to Longdo]
気回路ブレーカー[でんきかいろブレーカー, denkikairo bure-ka-] (electric) circuit breaker [Add to Longdo]
気信号[でんきしんごう, denkishingou] electrical signal [Add to Longdo]
[でんきでんし, denkidenshi] electrical and electronic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[でん, den] ELEKTRIZITAET [Add to Longdo]
[でん, den] Elektrizitaet [Add to Longdo]
[でんこう, denkou] Blitz(strahl) [Add to Longdo]
[でんりょく, denryoku] elektrische_Kraft, elektrische_Energie [Add to Longdo]
[でんたく, dentaku] Taschenrechner [Add to Longdo]
[でんぽう, denpou] Telegramm [Add to Longdo]
[でんし, denshi] Elektron [Add to Longdo]
[でんちゅう, denchuu] Telegrafenmast [Add to Longdo]
[でんき, denki] Elektrizitaet [Add to Longdo]
[でんち, denchi] Batterie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top