ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

酸性

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -酸性-, *酸性*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酸性[suān xìng, ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄥˋ, ] acidity, #16,163 [Add to Longdo]
酸性粒细胞[shì suān xìng lì xì bāo, ㄕˋ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] eosinophil (type of white blood cell) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
酸性[さんせい, sansei] (n) ความเป็นกรด, See also: A. Alkaline

Japanese-English: EDICT Dictionary
酸性[さんせい, sansei] (n) (1) (See 塩基性) acidity; (adj-no) (2) acidic; (P) [Add to Longdo]
酸性[さんせいう, sanseiu] (n) acid rain [Add to Longdo]
酸性[さんせいえん, sanseien] (n) acid salt [Add to Longdo]
酸性[さんせいか, sanseika] (n,vs) acidification [Add to Longdo]
酸性[さんせいがん, sanseigan] (n) acidic rock [Add to Longdo]
酸性血症[さんせいけつしょう, sanseiketsushou] (n) (See アシドーシス) acidosis [Add to Longdo]
酸性酸化物[さんせいさんかぶつ, sanseisankabutsu] (n) acidic oxide [Add to Longdo]
酸性[さんせいし, sanseishi] (n) acidic paper [Add to Longdo]
酸性食品[さんせいしょくひん, sanseishokuhin] (n) acid(ic) foods [Add to Longdo]
酸性[さんせいせん, sanseisen] (n) acidic spring [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The fish are dying, the Canadians say, because of what's known as acid rain.カナダ人が言うところでは、魚は酸性雨として知られているもののために、死にかけているとのことです。
The (outside walls of the) auditorium are terribly stained. It is, in part, due to acid rain.その講堂(の外壁)はひどく黒ずんでいる。その原因の一つは酸性雨である。
The auditorium is terribly stained. It is, in part, due to acid rain.その講堂はひどく黒ずんでいる。その原因の一つは酸性雨である。
The decay of the shrine is due, in part, to acid rain.その神社の腐食の原因の一つは酸性雨である。
Acid fruits like pineapples and lemons are sour.パイナップルやレモンのような酸性の果実はすっぱい。
Acid rain in drinking water affects human health.飲料水中の酸性雨は人間の健康に影響する。
Acid rain is not a natural phenomenon.酸性雨は自然現象ではない。
I read an article about acid rain yesterday.私は昨日、酸性雨についての記事を読んだ。
Acid soil is neutralised by ash.酸性土を灰で中和する。
When investigating the pH (acidic, neutral, alkaline) of a liquid, don't soak the litmus paper completely in the liquid but just put the end of the paper in it.リトマス紙で溶液の液性(酸性、中性、塩基性)を調べるときは、リトマス紙をすべて溶液に浸すのではなく、紙の先端の部分だけを浸します。
Since primary school we've been checking for the qualities known as acidity and alkalinity with litmus paper.小学校のときから、酸性・アルカリ性という性質をリトマス紙で調べたりしてきていますね。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess it died of acid indigestion.[CN] 我想这次它死于酸性消化不良 Superman III (1983)
I'm guessing you're not talking about a fruit. It's a substance used to make acidic soil more habitable for plants.[JP] 果物の話 じゃないわよね 通常は酸性土壌を 作るために使う物質です The Cheat in the Retreat (2013)
This is the main engine which propels it underwater at a rate of two knots, the reciprocating stabilizer mechanism, the high-voltage acid batteries, the multi-stage compressor, ballast-tank trimmer, the air pump, which filters and recirculates the air...[CN] 这是主发动机 在水下可以每小时两海里的速度推进 交互稳定装置 高压酸性电池 The Private Life of Sherlock Holmes (1970)
What happens is the fumes from the super glue attaches itself to the acid from the fingerprints.[CN] 看看会发生什么事 胶水会附到指纹上的酸性 Beverly Hills Cop II (1987)
They analyzed one hit, and it turned out to be... blotter paper dipped in liquid P.C.P. with a little bit of downer in it.[CN] 他们化验了一些 结果是... 用吸墨约吸一点酸性溶液 里面有镇静剂 American Movie (1999)
Soil with a...[JP] 土壌の酸性の数値が 異常に高いんです The Cheat in the Retreat (2013)
No, I'm afraid not. I'm guessing on the acidity based upon the corrosion samples.[CN] 恐怕不会,我猜酸性导致腐烂会更严重 Prince of Darkness (1987)
Well, that would increase the acidity and account for the adipocere.[JP] それでミイラの酸性度が 増加したのね The Conspiracy in the Corpse (2014)
Maybe the acid in the juice neutralized it.[CN] 也许果汁中的酸性中和了药性 Awakenings (1990)
So you're saying that someone deliberately put urine in there to increase the acidity?[JP] 酸性度を高めるために The Conspiracy in the Corpse (2014)
With all the yelling, blowing off carbon dioxide, the kid should have too little acid.[CN] 分离二氧化碳 它的酸性应该太低了 The Andromeda Strain (1971)
It's acidic.[JP] 酸性の味。 Naka-Choko (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
酸性[さんせい, sansei] Aziditaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top